Copyright 2022 - Custom text here

 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ โดยผู้อำนวยการและหัวหน้าแผนก ร่วมการนิเทศออนไลน์กับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์  
ให้นักศึกษาฝึกงาน หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 2 ท่าน ที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับศูนย์บรรณสารสนเทศ 
ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ถึง 11 มีนาคม 2565 โดยการประชุมผ่าน Google Meet เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 13.30-14.30น
 

         

         

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121