Copyright 2022 - Custom text here

 ศูนย์บรรณสารสนเทศ โดยผู้อำนวยการ หัวหน้าแผนก และบุคลากร

ร่วมฟังการนำเสนอผลงาน แนะนำศูนย์บรรณสารสนเทศในรูปแบบเสมือนจริง (Metaverse​)

โดยนางสาวธิภาพร บุญแต่ง และ นางสาวกิตติยา อุภัยพันธ์ นักศึกษาฝึกงาน

หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์

ณ ห้องประชุม 205 อาคารบรรณสาร เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 14.00-15.00 น.

 

 

         

         

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121