Copyright 2022 - Custom text here

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ

หัวข้อ “การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Zotero และ Mendeley"

โดย นางสาวไพลิน จับใจ (หัวหน้าแผนกทรัพยากรการเรียนรู้) เป็นผู้บรรยาย

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565  เวลา 13.00 – 15.00น. ห้องประชุม 212 ชั้น 2 อาคารบรรณสาร

 

         

         

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121