Copyright 2022 - Custom text here

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ

หัวข้อ “แนะนำแหล่งสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย" ผ่าน Google Meet

โดย นางสาวสิรินันท์ ธรรมวิชัย (บรรณารักษ์) เป็นผู้บรรยาย

ซึ่งมีอาจารย์และนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2565  เวลา 13.00 – 14.00น.

         

         

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121