Copyright 2022 - Custom text here

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ

หัวข้อ “การให้บริการ E-book จากแพลตฟอร์ม Bookcaze" ผ่าน Google Meet

โดย นางสาวณัฐชยา วชิรปัทมา หัวหน้าแผนกบริการสารสนเทศ (เป็นผู้บรรยาย)

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565  เวลา 10.00 – 11.30 น.

         

         

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121