Copyright 2023 - Custom text here

ครอบคลุมข้อมูล สารสนเทศ เกี่ยวกับปลาสลิด ในแง่ของการผลิต
 

เจียมจิต บุญสม. (2527). การพัฒนาวิธีการเลี้ยงและปรับปรุงผลผลิตนาปลาสลิด. สถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ บางเขน กรมประมง.

ณัฐพงษ์ หนูเหมือน. (2552). การใช้น้ำหมักชีวภาพในระบบการผลิตปลาสลิดของเกษตรกร ในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ. วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (ส่งเสริมการเกษตร))--มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
ธงชัย พุฒทองศิริ , วราวุฒิ ครูส่ง . (2555). การปรับปรุงกระบวนการผลิต และการเก็บรักษาปลาสลิดแดดเดียวด้วยสารไคโตซาน. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.  
 
นงนุช รักสกุลไทย มยุรี จัยวัฒน์ และ ปราณิศา เชื้อโพธิ์หัก. (2547). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาสลิดทอดกรอบ (Process development of crispy fried Sepat Siam). กรุงเทพฯ : ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ประเสริฐ สีตะสิทธิ์ และ เจียมจิตต์ บุญสม. (2528). การเพิ่มผลผลิตในแปลงนาปลาสลิด. ข่าวประมง 6,15 : 7-9.

พรรณทิพย์ สุวรรณสาครกุล. (2529). การพัฒนากระบวนการผลิตปลาสลิดเค็มแห้ง (Process development of dried salted sepat siam (Trichogaster pectoralis). วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)-- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

พระครูสังฆรักษ์ ณัฐพงษ์ หนูเหมือน . (2552). การใช้น้ำหมักชีวภาพในระบบการผลิตปลาสลิดของเกษตรกร ในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

โยธยา ปัญญากาวิน.(2548). การผลิตและการตลาดปลาสลิดของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางบ่อ จำกัด. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายงานผลการศึกษา ภาวะการผลิตและการตลาดปลาสลิด จังหวัดสมุทรปราการ (Study Report on the Production and Marketing Condition of Gouramy, Samut Prakan Province). 1989

รุ้งตะวัน  ห้อยตระกูล (2532) การวิเคราะห์เศรษฐกิจการผลิตปลาสลิดในจังหวัดสมุทรปราการ ปีการผลิต 2530/31. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 


ศิริวรรณ ตันตระวาณิชย์ ชัชวาลย์ ช่างทำ ยุคลธร สถาปนศิริ  วิภาพรรณ ชนะภักดิ์ พิมพ์ภัค ภัทรนาวิก และ ดิเรก พนิตสุภากมล. (2561). การศึกษาการผลิตและการตลาดปลาสลิด ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ.(A study on production and marketing of Snakeskin gourami (Trichogaster pectoralis) Khlongdan Sub-district, Bang Bo District, Samut Prakan province) สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

สมคิด ทักษิณาวิสุทธิ์. (2520). เศรษฐกิจการผลิตปลาดุกและปลาสลิดในจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดสมุทรปราการ. กรุงเทพฯ :  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.


สุทิศา รัตนวิชา สุมล มานัสฤดี และ ประไพพิศ เขมะชิต.  (2550). การผลิตและการตลาดปลาสลิดของสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลาสลิดแพรกหนามแดง จำกัด. (Production and Marketing of Snake-Skined Gaurami by Members of Psuak-nam-deang Ltd). วารสารร่มพฤกษ์ 25,2(ก.พ.-พ.ค. 2550),78-108 

 

สุทิศา  รัตนวชา  สุมล  มานัสฤดี และประไพพิศ  เขมะชิด. (2550. การผลิตและการตลาดปลาสลิดของสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลาสลิดแพรกหนามแดง จํากัด : รายงานการวิจัย. (Production and Marketing of Snake-Skined Gaurami by Members of Psuak-nam-deang Ltd). กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก


สุปราณี เย็นสุข . (2548). การผลิตและการตลาดของปลาสลิดและผลิตภัณฑ์ ในจังหวัดสมุทรปราการ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


สุพิชญา วาสะศิริ จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร และ นันทิภา พันธุ์สวัสดิ์. (2558). การกลั่นกรองปัจจัยที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์ปลาสลิดแผ่นกรอบที่เตรียมด้วยเตาย่างแบบสายพานและเตาอบไมโครเวฟ (Screening of factors affecting snakeskin gourami (Trichogaster pectoralis) fish chips prepared by using conveyor oven and microwave oven).การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ : สำนักงานสนับสนุนการวิจัย. หน้า 1227-1235 

Jiamjit Boonsom. (1984). Zooplankton feeding in the fish Trichogaster pectoralis Regan. National Inland Fisheries Institute. Bangkok Thailand.

Kittisak Witinantakit, Wathanyoo Rordprapat and Naras Nathai. (2010). Snake skin gourami drying by superheated steam (การอบแห้งปลาสลิดด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่ง. Agricultural Science Journal (Thailand), (Suppl.)), 524

Somkit Thaksinavisut. (1977). Economics of Catfish and Gouramy Production in Suphan Buri  and Samutprakarn (เศรษฐกิจการผลิตปลาดุกและปลาสลิดในจังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ) Bangkok : Kasetsart University/Faculty of Economics and Business Administration.

 

         

         

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121