Copyright 2022 - Custom text here

ครอบคลุมข้อมูล สารสนเทศ เกี่ยวกับปลาสลิด ในแง่ของคัพภวิทยา

กำธร โพธิ์ทองคำ. (2521). "คัพภวิทยาและการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของปลาสลิด." ในรายงานประจำปี 2521 แผนกทดลองและเพาะเลี้ยง กองบำรุงพันธุ์สัตว์น้ำ กองบำรุงพันธุ์สัตวน้ำ กรมประมง.

มะลิ ศรีรุ่งโรจน์. (2511). คัพภวิทยาของปลาสลิด Trechogaster pectorallis (Regan, 1910) วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะประมง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

สุทธิชัย ฤทธิธรรม. (2545). พฤติกรรมการวางไข่ในที่จำกัดและพัฒนาการของคัพภะปลาสลิดหินเหลือง (Pomacentrus moluccensis bleeker) Spawning behavior in captivity and embryonic development of lemon damsel (Pomacentrus moluccensis Bleeker). การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 40 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาสัตว์ สาขาสัตวแพทยศาสตร์ สาขาประมง 4-7 กุมภาพันธ์ 2545. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. หน้า 537-545.
 

 

         

         

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121