Copyright 2022 - Custom text here

ครอบคลุมข้อมูล สารสนเทศ เกี่ยวกับปลาสลิด ในแง่ของชีววิทยา

 

เกรียงไกร สีตะพันธุ์ และ มลฤดี คำมาอ้าย. (2549).คาริโอไทป์ปลาสกุล Trichogaster ในประเทศไทย. ใน บทคัดย่อการประชุมวิชาการประมงประจำปี 2549. กรมประมงร่วมกับศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2549 ณ ห้องประชุมกรมประมง. หน้า 133-134.

ทวีวัลย์ ตันสถิต  ประเสริฐ โสภน สมพงศ์ สหพงศ์ พรรณพะงา แสงสุริยะ และสุริโย กลิ่นสีทอง. (2557). ความชุกและจุลพยาธิวิทยาในปลาสลิดที่ติดเมตาเซอร์คาเรียน Clinostomum piscidum ในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย. เวชชสารสัตวแพทย์ 44(2) : 223-230.

ทวีวัลย์ ตันสถิตย์ สมพงศ์ สหพงศ์ และประเสริฐ โศภณ.  (2552). ผลของสมุนไพรสกัดจากต้นมะหาด (2,4,3’,5’-tetrahydroxystilbene) และต้นชิงเฮา (artesunate) ต่อตัวเต็มวัยพยาธิที่พบในช่องท้องปลาสลิดในหลอดทดลอง (Effects of 2,4,3’,5’-tetrahydroxystilbene and artesunate on adult fluke (Clinostomum piscidium) in body cavity of Trichogaster pectoralis in vitro). กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.
 

ธวัช ดอนสกุล และ วิเชียร มากตุ่น. (2531). รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาโครโมโซมของปลาสลิดและปลาแรด (A chromosome study on two species of Anabantid fishes, Trichogaster pectoralis and Osphronemus goramy). กรุงเทพฯ : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน.
 
ธวัช ดอนสกุล  วิเชียร มากตุ่น และ อูวะ, ฮิโรชิ. (2530). การศึกษาคาริโอไทพ์ของปลากระดี่นางและปลาสลิดของไทย. การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 25 สาขาวิทยาศาสตร์ 3-6 กุมภาพันธ์ 2530. หน้า 113-119. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
 

นวลมณี พงศ์ธนา แสงทอง ประเสริฐวิริยะกุล และ พุทธรัตน์ เบ้าประเสริฐกุล. (2542). โครงสร้างทางพันธุกรรมของประชากรปลาสลิดในประเทศไทย (Population genetic structures of the Snakesskin Gourami, Trichogaster pectoralis (Regan, 1910) in Thailand). กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง. 

นิรมล พิมสวรรค์ สุธีรา พึ่งสวัสดิ์ พรพิมล กาญจนวาศ และ พงศกร บำรุงไทย. (2560). การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับจำแนกแหล่งกำเนิดพันธุ์ปลาสลิดโดยใช้สัณฐานวิทยา (A web application for habitat identification of Trichogaster pectoralisusing morphology). ว. วิทย. เทคโน. หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 3,1 (มกราคม-มิถุนายน) : 20-33.

บัญชา ทองมี. (2538). ผลของ 17b-เอสตราไดออลในการเปลี่ยนเพศปลาสลิด (Effect of 17 beta-estradiol on sex reversal of sepat siam, Trichogaster pectoralis (Regan). วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง))--มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

บุญรัตน์ จันทร์สว่าง. (2523). ชีววิทยาปลาสลิด. เอกสารวิชาการฉบับที่ 8/2523. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยประมงน้ำจืดแห่งชาติ กรมประมง.

พรพิมล กาญจนวาศ ชุตาภา คุณสุข อลิษา สุนทรวัฒน์ สุภาภรณ์ วรรณภิญโญชีพ เดชาวุธ นิตยสุทธิ และวิภาวรรณ วิทยกฤตศิริกุล. (2559). ลักษณะสัณฐานวิทยา และความหลากหลายของปลาสลิดในประเทศไทย. สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.

เพ็ญพักตร์  มูลธิยะ  พัชรี กัมมารเจษฎากล  ปัญจพร  นิ่มมณี  ปานทิพย์  รัตนศิลป์กัลชาญ และคณะ. (2561) การเปรียบเทียบลักษณะสัณฐานวิทยาของปลาสลิดบางบ่อ กับปลาสลิดแหล่งอื่นในประเทศไทย.  สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
 

วาณี เปล่งพานิชย์. (2545). การจำแนกชนิด และพยาธิสภาพที่เกิดจากหนอนพยาธิในปลาสลิด Trichogaster pectoralis (Regan, 1910)  (Identification and pathology of helminths infection in snake skin gourami Trichogaster pectoralis (Regan, 1910)).ภาควิชาชีววิทยา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

สุปราณี ชินบุตร. (2518). "ชีววิทยาของปลาสลิด" ในรายงานประจำปี 2517 แผนกทดลองและเพาะเลี้ยง กองบำรุงพันธุ์สัตว์น้ำ กรมประมง.

แสงทอง ประเสริฐวิริยะกุล. (2539). การศึกษาความแตกต่างของประชากรปลาสลิด (Irichogaster pectoralis Regan) ในประเทศไทย โดยศึกษาจากการวิเคราะห์ไอโซไซม์และลักษณะภายนอก (Studies on population of sepat siam (Trichogaster pectoralis regan) in Thailand by isazyme and external morphological analysis). วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ))--มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.


โสภณ  นิยะโต  บุญเลิศ  เกิดโกมุท  ชัยชนะ  ชมเชย และสันทนา  ดวงสวัสดิ์. (2535).  การศึกษาชีววิทยาของปลาที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจในอ่างเก็บน้ำบางพระ  จ.ชลบุรี. เอกสารวิชาการ 134. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยประมงน้ำจืด กรมประมง.
 

อูวะ   ฮิโรชิ (2530).  การศึกษาคาริโอไทพ์ของปลากระดี่นางและปลาสลิดของไทย. วารสารประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ครั้งที่  25 สาขาวิทยาศาสตร 3-6 กุมภาพนธ์ 2530  ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
 

Ausawamanasak, P., Meksumpun, C. and Poungcharean, S. (2013). Species assemblages of fish larvae and juveniles during flood season at Bang Phra Reservoir, Chon Buri province, Thailand. Kasetsart University Fisheries Research Bulletin 37(3) : 38-49. 
 

         

         

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121