Copyright 2022 - Custom text here

ครอบคลุมข้อมูล สารสนเทศ เกี่ยวกับปลาสลิด ในแง่ของต้นทุนและผลตอบแทน ประกอบด้วย

กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร . การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงปลาสลิต อ. บางบ่อ จ. สมุทรปราการและ อ. บางประกง จ. ฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2521. กรุงเทพฯ : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

กัณฐิมา รัตนติกุล. (2530). การเปรียบเทียบต้นทุนการเพาะเลี้ยงปลาสลิดแบบดั้งเดิม และแบบสมัยใหม่ (A comparative study on cost of trichogaster fish rearing by the traditional method and the modern method). วิทยานิพนธ์ (บช.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

กาญจนา พัฒธนานุรักษ์. (2556). ธุรกิจปลาสลิด อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร. (Business of Pla Salid Amphoe Ban Phaeo Samut Sakorn province) ใน การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51: สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  


จามรี กลาคาร  อุดมศรี กิจทวี และวีรชน ภูหินกอง.  (2559). โครงการพัฒนาคุณภาพปลาสลิดแดดเดียวเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

ชัชราวรรณ มีทรัพย์ทอง เกษม พลายแก้ว ลั่นทม จอนจวบทรง และ นันทวุฒิ ครุธา. (2562). การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายปลาสลิดบางบ่อผ่านเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทย. สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ชุติระ ระบอบ พรรณราย แสงวิเชียร แววมยุรา คำสุข มรกต กำแพงเพชร ชรินพร งามกมล บรรเจิดศักดิ์ สันหภักดี ณภัทร ศรีนวล กันต์ติกมาฐ รัตนปริญญานุกูล. (2561). การพัฒนาตัวชี้วัดเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสลิดสู่ผู้ประกอบการ 4.0 (The Development of Snakeskin Gourami Farmer Indicators to Enterpreneur 4.0). วารสารธุรกิจปริทัศน์ 10,1 (มกราคม-มิถุนายน) : 171-189.

ฐิคำวรรณ คงรัตนสมบูรณ์. (2531). ต้นทุนและผลตอบแทนจากการทำปลาสลิดเค็ม (Cost and return on investment of processing dry salted Pla Salid (Prichogsater pectoralis regan). วิทยานิพนธ์การบัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ประพัทธ์ ภิรมย์นาค และธำรง เมฆโหรา. (2558). ศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงปลาสลิดแบบการใช้อาหารจากธรรมชาติและแบบการใช้อาหารเม็ดสำเร็จรูป. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 33(1) : 22-29

ประโยชน์ เตชะเพียวเลิศ. (2532). รายงานการศึกษาเรื่อง เศรษฐกิจปลาสลิด. ฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจการประมง กองนโยบายและแผนงานประมง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

พรรณราย  แสงวิเชียร  ชุติระ ระบอบ  พิมสริ  ภู่ตระกูล  แววมยุรา คําสุข และคณะ (2561). การสร้างความสามารถแข่งขันของผู้ประกอบการปลาสลิดบางบ่อในยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยแผนธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ปลาสลิดแปรรูปตามความต้องการของผู้บริโภค. สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
 

พรรณราย  แสงวิเชียร  มรกต กำแพงเพชร แววมยุรา คำสุข บรรเจิดศักดิ์ สัณหภักดี ชรินพร งามกมล และกันต์ติกมาฐ รัตนปริญญานุกูล. (2561). แผนธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ปลาสลิดแปรรูปตามความต้องการของผู้บริโภค. (A Business Plan for Creating Value-added of Snake-skined gourami Processing towards Customers’ needs). วารสาร ธุรกิจปริทัศน์ 10,1 (มกราคม - มิถุนายน) : 191-206.

วิชุตา อยู่ยงค์  พิมพ์สิริ ภู่ตระกูล ประนอม ลอองนวล และ นิตยา ลิ้มไพศาล. (2562).  การจัดการต้นทุนการเลี้ยงและผลิตภาพที่เหมาะสมต่อราคาปลาสลิดหน้าบ่อเป็นธรรมของกลุ่มผู้เลี้ยงปลาสลิดเกษตรแบบแปลงใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ (The Production Cost and Productivity Management by Fair Prices for Snakeskin Gourami Fishery of Large Scale Farming, Samut Prakarn Province). สมุทรปราการ :  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
 

ศราวุธ เจะโล๊ะ. (2538). การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลตอบแทนด้านการเงินของการเลี้ยงปลาสลิดแบบพัฒนาในพื้นที่พรุ จ. นราธิวาส. กองประมงน้ำจืด กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. เอกสารวิชาการ ฉบับที่ 9/2539

สมศักดิ์   รุ่งเรือง (กรกฎาคม-ธันวาคม 2556) การพัฒนาศักยภาพของกลุ่มธุรกิจชุมชนอําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ 8(2) : 37-43.


สุนันทา จันสมวงษ์. (2522). รายงานการวิเคราะห์ต้นทุนในการทำนาปลาสลิด ณ อำเภอ บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา. งานเศรษฐกิจการประมงและแผนงาน กรมประมง. 
 

อรชร อติวีระกุล จงเจตน์ จันทร์ประเสริฐ และ เกียรติชัย เวษฎาพันธุ์. (2533). การวิเคราะห์ขนาดฟาร์มปลาสลิดกับต้นทุนและผลตอบแทนในจังหวัดสมุทรปราการ ปี 2530. ในการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 28 29-31 มกราคม 2533. หน้า 519-528. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
 
 
 
 
 
 

         

         

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121