Copyright 2022 - Custom text here

ครอบคลุมข้อมูล สารสนเทศ เกี่ยวกับปลาสลิด ในแง่ของผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย

การเพิ่มผลผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ปลาสลิด. (2546).  เกษตรศาสตร์นำไทย. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  

จำรูญศรี พุ่มเทียน  ปิยาภรณ์ สุภัคดำรงกุล เกษม พลายแก้ว สุรีย์พร เอี่ยมศรี ยิ่งเจริญ คูสกุลรัตน์ สุพิชชา วัฒนะประเสริฐ และ อุมา รัตนเทพี. (2561).  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาสลิดแดดเดียวบางบ่อสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (Development of Dry-Salted Snakeskin Gourmi Products toward the Community Product Standard of Thai). สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. (โครงการวิจัยนวัตกรรมพัฒนาพื้นที่เพื่อเพิ่มมูลค่าของห่วงโซ่เศรษฐกิจปลาสลิดบางบ่อตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ)

จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร. (2546). ผลิตภัณฑ์ปลาสลิดบรรจุกระป๋อง: เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ โครงการวิจัยผลิตภัณฑ์ปลาสลิดบรรจุในภาชนะปิดสนิท. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร และดวงเดือน วารีวะนิช. (2547). การผลิตผลิตภัณฑ์ปลาสลิดบรรจุกระป๋องและถุงทนความร้อน : ปลาสลิดผัดกระเทียมพริกไทย น้ำพริกปลาสลิด ข้าวผัดปลาสลิด. วารสารอาหาร 34(4):339-349.


จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร และ ดวงเดือน วารีวะนิช. (2547) การผลิตผลิตภัณฑ์ปลาสลิดบรรจุกระป๋องและถุงทนความร้อน: ปลาสลิดผัดกระเทียมพริกไทย น้ำพริกปลาสลิด ข้าวผัดปลาสลิด (Production of Pla-salid (Snake skin gourami) products packed in can and retort pouch: Pla-salid pad krateum-prigtai, Namprig Pla-salid, Khao Pad Pla-salid) วารสารอาหาร ปีที่ 34 ฉบับที่ 4 ต.ค.-ธ.ค. 2547 หน้า 339-349 

จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร และ ดวงเดือน วารีวะนิช. ผลิตภัณฑ์ปลาสลิดบรรจุในภาชนะปิดสนิท: รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปีงบประมาณ 2545 (Canned products from Pla-salid (Snake Skin Gourami): [Final research report: Kasetsart University research fund fiscal year 2002])  

นงนุช รักสกุลไทย มยุรี จัยวัฒน์ และ ปราณิศา เชื้อโพธิ์หัก. (2547) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาสลิดทอดกรอบ (Process development of crispy fried Sepat Siam) กรุงเทพฯ : ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปราณิศา เชื้อโพธิ์หัก , นงนุช รักสกุลไทย . (2548). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาสลิดทอดกรอบ. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผุสดี  ขจรศักดิ์สิริกุล  บุญญาพร เชื่อมสมพงษ์ วัธนาธร รสโหมด และสุพิชญา คําคม (2557). การทดแทนไส้น้ำพริกเผาเสริมเนื้อปลาสลิดในผลิตภัณฑ์ปั้นขลิบทอด. SDU Res.J. 7(2) : 67-77.

พรรณราย แสงวิเชียร  ชุติระ ระบอบ พิมสิริ ภู่ตระกูล แววมยุรา คำสุข มรกต กำแพงเพชร บรรเจิดศักดิ์ สัณหภักดี สุเมษ เลิศจริยพร เมธี รัชตะวิศาล สุพิศพรรณ วัจนเทพินทร์  นิรมล เจริญสวรรค์ ชรินพร งามกมล กันต์ติกมาฐ รัตนปริญญานุกูล และ ณภัทร ศรีนวล. (2561). การสร้างความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการปลาสลิดบางบ่อในยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยแผนธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ปลาสลิดแปรรูปตามความต้องการของผู้บริโภค. สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.  (ชุดโครงการวิจัยนวัตกรรมพัฒนาพื้นที่เพื่อเพิ่มมูลค่าของห่วงโซ่เศรษฐกิจปลาสลิดบางบ่อตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ)

พรรณราย แสงวิเชียร มรกต กำแพงเพชร แววมยุรา คำสุข บรรเจิดศักดิ์ สัณหภักดี ชรินพร งามกมล และกันต์ติกมาฐ รัตนปริญญานุกูล. (2561). แผนธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ปลาสลิดแปรรูปตามความต้องการของผู้บริโภค (A Business Plan for Creating Value-added of Snake-skined gourami Processing towards Customers’ needs). วารสาร ธุรกิจปริทัศน์ 10, 1 (มกราคม - มิถุนายน) : 191-206.

สุพิชญา วาสะศิริ, จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร และ นันทิภา พันธุ์สวัสดิ์. (2558). การกลั่นกรองปัจจัยที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์ปลาสลิดแผ่นกรอบที่เตรียมด้วยเตาย่างแบบสายพานและเตาอบไมโครเวฟ. (Screening of Factors Affecting Snakeskin Gourami (Trichogaster pectoralis) Fish Chips Prepared by Using Conveyor Oven and Microwave Oven. การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53 สาขาประมง วันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2558. หน้า 1227-1235.

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง. (2546). ผลิตภัณฑ์ปลาสลิดบรรจุกระป๋อง. กรุงเทพฯ : ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

เยาวภา ไหวพริบ. (2560). การเพิ่มศักยภาพการเพาะเลี้ยง และการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ปลาสลิด.  กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน). 

รจนา  นุชนุ่ม (2551). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงโรยขาว (ฟูริคาเกะ) จากปลาสลิด. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร  มหาวิทยาลัยศิลปากร. 


วชิรา กะเตื้องงาน จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร และ กุลวดี ตรองพาณิชย์. (2547). การผลิตผลิตภัณฑ์ปลาสลิดบรรจุกระป๋อง: ปลาสลิดในซอสมะเขือเทศ ฉู่ฉี่ปลาสลิดและต้มโคล้งปลาสลิด (Production of canned products from Pla-salid (Snake-skin gourami): Pla-salid in tomato sauce, Chu-Chee Pla-salid and Tom-Klong Pla-salid). วารสารอาหาร ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 เม.ย.-มิ.ย. 2547 หน้า 153-163 

 

วรนุช ปลีหจินดา ยุวธิดา ชิวปรีชา และ เปรมรัตน์ พูลสวัสดิ์. (2561). การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อเป็นศูนย์รวมความรู้ปลาสลิดและผลิตภัณฑ์แปรรูปของพื้นที่ จังหวัดสมุทรปราการ (Development of Geographic Information System for Knowledge Center including "Trichogaster pectoralis" and Processed Products of Samutprakarn Province). สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. (ชุดโครงการนวัตกรรมพัฒนาพื้นที่เพื่อเพิ่มมูลค่าของห่วงโซ่เศรษฐกิจปลาสลิดบางบ่อตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ)

 

วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร วราภา มหากาญจนกุล และ งามทิพย์ ภู่วโรดม. (2556). การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากไข่ขาวของไข่เป็ด: รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ปีงบประมาณ 2550-2551 (Development of value added products from duck egg white: [Final research report, Kasetsart University research fund fiscal year 2007-2008]). กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วารุณี สุวรรณจงสถิต จินตนา อุปดิสสกุล จิราวรรณ แย้มประยูร และ กมลวรรณ แจ้งชัด. (2547). การปรับปรุงกรรมวิธีการทอดและอายุการเก็บรักษาของปลาสลิดเค็มทอดกรอบ (Frying process improvement and shelf life of fried salted sepat-siam) ใน การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 42: สาขาประมง สาขาอุตสาหกรรมเกษตร หน้า 315-322. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย 

สมยศ เนื่องทวี. ผลิตภัณฑ์ปลาสลิดแปรรูปมุ่งสู่ตลาดสากล. เกษตรแปรรูป 2(21) :49-51. 


Jiraporn Runglerdkriangkrai and Duangdoen Vareevanich. (2004). Production of Pla-salid (Snake skin gourami) products packed in can and retort pouch: Pla-salid pad krateum-prigtai, Namprig Pla-salid, Khao Pad Pla-salid / การผลิตผลิตภัณฑ์ปลาสลิดบรรจุกระป๋องและถุงทนความร้อน: ปลาสลิดผัดกระเทียมพริกไทย น้ำพริกปลาสลิด ข้าวผัดปลาสลิด. Food Journal (Thailand), 2004. n. 4, p. 339. 

 

Wachira Katuenggan, Jiraporn Runglerdkriangkrai and  Kulvadee Trongpanich. (2004). roduction of canned products from Pla-salid (Snake-skin gourami): Pla-salid in tomato sauce, Chu-Chee Pla-salid and Tom-Klong Pla-salid / การผลิตผลิตภัณฑ์ปลาสลิดบรรจุกระป๋อง: ปลาสลิดในซอสมะเขือเทศ ฉู่ฉี่ปลาสลิดและต้มโคล้งปลาสลิด.  Food Journal (Thailand), 2004 n. 2, p. 153. 

         

         

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121