Copyright 2022 - Custom text here

ครอบคลุมข้อมูล สารสนเทศ เกี่ยวกับปลาสลิด ในแง่ของการถนอมอาหาร ประกอบด้วย

 

กรมประมง. (2543). กรมประมงพัฒนาวิธีการผลิตปลาสลิดเค็มแห้งคุณภาพดี. เทคโนโลยีชาวบ้าน. 12(242) : 82.

กรมวิทยาศาสตร์บริการ. (พฤษภาคม 2556). ประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ : การแปรรูปปลาสลิด. กรุงเทพฯ : สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 

กระทรวงการคลัง. คณะทำงานโครงการคลินิกภาษี . ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูปและถนอมอาหาร.  คลินิกภาษี. [ม.ป.ท.] : คณะทำงานโครงการคลินิกภาษี กระทรวงการคลัง. [ออนไลน์ ]  เข้าถึงได้ที่ http://taxclinic.mof.go.th/pdf/66D8619A_62AB_2E29_43AC_29F467BF018C.pdf

กิตติศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ และ วริศ จิตต์ธรรม. (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559). การศึกษาตู้อบปลาสลิดพลังงานความร้อนแผงโซล่าร่วมกับขดลวดทำความร้อน. วารสารวิจัย 9(2) : 20-30.

จำรูญศรี พุ่มเทียน  ปิยาภรณ์ สุภัคดำรงกุล ศิริวรรณ ตันตระวาณิชย์ รุจิราลัย พูลทวี ยุคลธร สถาปนศิริ ศรมน สุทิน ชวนพิศ จิระพงษ์ และ ยิ่งเจริญ คูสกุลรัตน์. (2562). การยกระดับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาสลิดบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้ได้คุณภาพอาหารปลอดภัย. สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
 

จำรูญศรี พุ่มเทียน และคณะ. (2561). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาสลิดแดดเดียว บางบ่อ สู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (Development of dry-salted snakeskin gourami products toward the community product standard of Thai). สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัวหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.

จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร และ ดวงเดือน วารีวะนิช. (2546). ผลิตภัณฑ์ปลาสลิดบรรจุในภาชนะปิดสนิท. กรุงเทพฯ : ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
 

จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร และดวงเดือน วารีวะนิช. (2547). การผลิตผลิตภัณฑ์ปลาสลิดบรรจุกระป๋องและถุงทนความร้อน : ปลาสลิดผัดกระเทียมพริกไทย น้ำพริกปลาสลิด ข้าวผัดปลาสลิด. วารสารอาหาร 34(4):339-349.
 

เจียมจิตต์ บุญสม. (2532). การเลี้ยงปลาสลิดในพื้นที่ดินพรุและการแปรรูป. กรุงเทพฯ : สถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ กรมประมง.
 

ชวนพิศ จิระพงษ์, อลิษา สุนทรวัฒน์, ชัยรัตน์ เตชวุฒิพร, พรพิมล กาญจนวาศ และ ปิยนันท์ น้อยรอด. (2561). การเปลี่ยนแปลงคุณภาพปลาสลิดแดดเดียวภายใต้บรรจุภัณฑ์แอคทีฟ : กรณีศึกษาของแผ่นดูดซับของเหลวร่วมกับการใช้ผิวมะกรูด. (Changes in Quality of Dried Snakeskin Gourami under Active Packaging : A Case Study  of Moisture Absorbent Pad and Bergamot Peel). กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

ชัยรัตน์ เตชวุฒิพร พรพิมล กาญจนวาศ อลิษา สุนทรวัฒน์ และชวนพิศ จิระพงษ์. (2557). บรรจุภัณฑ์สุญญากาศสำหรับปลาสลิดแดดเดียว. สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. 

ดุษฎี น้อยใจบุญ. (2555). ผลการของใช้เกลือไอโอดีนต่อคุณภาพของปลาสลิดแดดเดียว. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 


เติมศักดิ์ ส่งวัฒนา. (2526). การถนอมรักษาปลาสลิดแห้งโดยการใช้โปแตสเซียมซอร์เบทและการฉายรังสี. วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ทรงพิศ ทรงประกอบ. (2556). การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง การแปรรูปปลาสลิด สำหรับนักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กศน. อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ.
 

นฤดม  บุญ-หลง. (2533). ปลาสลิดแห้ง ใน รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากเนื้อ ปลา และผลิตภัณฑ์ทะเล หน้า 82-83. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม. 
 

พรพิมล  กาญจนวาศ   ชัยรัตน์  เตชุวฒิพร  อลิษา สุนทรวัฒน์ และชวนพศ จิระพงษ์. (2559) ผลของความเข้มข้นของเกลือต่อคุณภาพทางประสาทสัมผัสและอายุการเก็บรักษาของปลาสลิดตากแห้ง. สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.

พรรณทิพย์ สุวรรณสาครกุล (2529). การพัฒนากระบวนการผลิตปลาสลิดเค็มแห้ง. วิทยานิพนธ์วิทยาสตรมหาบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีทางอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

พรรณทิพย์ สุวรรณสาครกุล. (2543). ปลาสลิดเค็มแห้ง (Salted dried Sepat-Siam(trichogaster pectoralis)). กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ

พรรณราย แสงวิเชียร  ชุติระ ระบอบ พิมสิริ ภู่ตระกูล แววมยุรา คำสุข มรกต กำแพงเพชร บรรเจิดศักดิ์ สัณหภักดี สุเมษ เลิศจริยพร เมธี รัชตะวิศาล สุพิศพรรณ วัจนเทพินทร์  นิรมล เจริญสวรรค์ ชรินพร งามกมล กันต์ติกมาฐ รัตนปริญญานุกูล และ ณภัทร ศรีนวล. (2561). การสร้างความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการปลาสลิดบางบ่อในยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยแผนธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ปลาสลิดแปรรูปตามความต้องการของผู้บริโภค. สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.  (ชุดโครงการวิจัยนวัตกรรมพัฒนาพื้นที่เพื่อเพิ่มมูลค่าของห่วงโซ่เศรษฐกิจปลาสลิดบางบ่อตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ)

พรรณราย แสงวิเชียร มรกต กำแพงเพชร แววมยุรา คำสุข บรรเจิดศักดิ์ สัณหภักดี ชรินพร งามกมล และกันต์ติกมาฐ รัตนปริญญานุกูล. (2561). แผนธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ปลาสลิดแปรรูปตามความต้องการของผู้บริโภค (A Business Plan for Creating Value-added of Snake-skined qourami Processing towards Customers' Needs). วารสารธุรกิจปริทัศน์ 10, 1 (มกราคม-มิถุนายน) :191-206.

พวงไข่มุก เพิ่มสินทวี. (2529). ผลของวิธีการแปรรูปต่อองค์ประกอบทางเคมีในปลาสลิดแห้งฉายรังสี. วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร))--มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

พิบูลย์ผล  สึขวรรณโณ. (2557). การใช้สารไคโตซานปรับปรุงกระบวนการผลิตและเก็บรักษาปลาสลิดแดดเดียว. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 

ไพโรจน์ วิริยจารี และ ปรียา วิบูลย์เศรษฐ์. (2526). การยืดอายุการเก็บรักษาปลาสลิดแห้งและปลาไส้ตันแห้งโดยการฉายรังสี. ใน การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 21 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2526 หน้า 133-145. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง. (2546). ผลิตภัณฑ์ปลาสลิดบรรจุกระป๋อง. กรุงเทพฯ : ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม.  และ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา.  (2554). รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย มาตรฐาน GAP ชนิดสินค้าปลาสลิด : กิจกรรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรแปรรูปปลาสลิด. กรุงเทพฯ : ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

รังสรรค์ โกญจนาทนิกร และ ณัฐพร นันทจิระพงศ์. (2561).การพัฒนาตู้อบแห้งปลาสลิด.  สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.

วชิรปราณี คล้ายทอง. (2547). เศรษฐกิจการแปรรูปปลาสลิด : กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ. [ออนไลน์] : เข้าถึงเมื่อ 30 มกราคา 2550 เข้าถึงได้จาก http://www.fisheries.go.th/extension/eco_salid.pdf
 

วารุณี สุวรรณจงสถิต จินตนา อุปดิสสกุล  จิราวรรณ แย้มประยูร และ กมลวรรณ แจ้งชัด. (2547). การปรับปรุงกรรมวิธีการทอดและอายุการเก็บรักษาของปลาสลิดเค็มทอดกรอบ (Frying process improvement and shelf life of fried salted sepat-siam). ใน การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 42: สาขาประมง สาขาอุตสาหกรรมเกษตร หน้า 315-322. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
 

ศรวณีย์ รอดเที่ยง. (2542). ผลของกรดต่อคุณภาพและอายุการเก็บปลาสลิดเค็ม. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, คณะประมง, สาขาวิชาผลิตภัณฑ์ประมง. 


ศิริจรรยา เขาประเสริฐ. (2551). การใช้ประโยชน์ของสารสกัดจากใบหม่อน เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาปลาสลิดตากแห้ง.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยนเรศวร.  

สมยศ เนื่องทวี. ผลิตภัณฑ์ปลาสลิดแปรรูปมุ่งสู่ตลาดสากล. เกษตรแปรรูป 2(21) :49-51. 
 

สรียา   ศศะรมย์  และณัฐดนัย  ประพันธ์พจน์. (ตุลาคม 2561). ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อปลาสลิดแปรรูปภายใต้บรรจุภัณฑ์ในตลาดวัดบางพลีใหญ่ใน อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี 12 (ฉบับพิเศษ) : 184-192.

สุธาสินี   ศรีวิไล (2552). อิทธพลของเกลือแกงและสารฟอสเฟตต่อคุณภาพปลาสลิดรมควันแบบร้อย.วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการและบริการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
 

สุพิชญา วาสะศิริ, จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร และ นันทิภา พันธุ์สวัสดิ์. (2558). การกลั่นกรองปัจจัยที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์ปลาสลิดแผ่นกรอบที่เตรียมด้วยเตาย่างแบบสายพานและเตาอบไมโครเวฟ. (Screening of Factors Affecting Snakeskin Gourami (Trichogaster pectoralis) Fish Chips Prepared by Using Conveyor Oven and Microwave Oven. การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53 สาขาประมง วันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2558. หน้า 1227-1235. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.


อิสสริยา เอี่ยมสุวรรณ วิชาญ จันทร์วิทยานุชิต  อรัญญา จุติวิบูลย์สุข  สุวรรณา เสมศรี  ณัฐริณี หอระตะ  ภูริต ธนะรังสฤษฎ์ และ คม สุคนธสรรพ์. (2561). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไล่แมลงวันจากสมุนไพรไทย (Development of Fly Repellent from Thai Herbs). สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.  
 

อุดม   สุนทรวิภาค และอารีย์  วานิข (2517).  การศึกษาและวิธีการผลิตและเก็บรักษาปลาสลิดแห้ง : รายงานผลการทดลอง. กรุงเทพฯ : แผนกอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง : 25-31.

 

 

         

         

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121