Copyright 2022 - Custom text here

ครอบคลุมข้อมูล สารสนเทศ เกี่ยวกับปลาสลิด ในแง่ของการปนเปื้อน ประกอบด้วย
 

เฉลิมพล สิริโชติวงศ์. (2549). การสะสมและการแพร่กระจายของโลหะหนักในน้ำ ดินตะกอน และปลาสลิดในบ่อเลี้ยงปลา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล. 

ทินวัฒน์ แก้วสวี. (2552). การคาดการณ์ปริมาณตะกั่วในบ่อปลาสลิด ในจังหวัดสมุทรสงคราม. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล.
 

เยาวลักษณ์ ตันตยาภิรักษ์  ขัตติยาภรณ์ เวียงนนท์ ทักษพร ระยับ  ปิ่นอุมา มั่นหมาย ธีพิมล ฉิมพลี และ กัลยวรรธน์ สิริอรรถสุข. (2556). การศึกษาปริมาณตะกั่วและแคดเมียมในปลาสลิดตากแห้งบริเวณคลองสีล้ง ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ. สมุทปราการ : สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
 

เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์ พงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล และ ชุมพล ศรีทอง. (2546). การปนเปื้อนโลหะหนักในปลาสลิด จังหวัดสมุทรปราการ (Heavy metal contamination in snakeskin gourami (Trichogaster pectoralis Regan) Samutprakarn Province). การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 41: สาขาประมง หน้า 254-260. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

ศุภรัฐ   เฉลิมศุภนิมิต (2549) การสะสมของโลหะหนักในน้ำ ดินตะกอน และพืชน้ำในบ่อเลี้ยงปลาสลิด อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี การบริหารสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล.
 

สุรีย์พร   หอมวิเศษวงศา  เกษม  พลายแก้ว  ชัชวาล ช่างทํา  กรรณิการ์  แก้วกิ้ม  อัจจนา  ขําทิพย์ และนันท์นภัส  ลายทิพย์. (2556). การปนเปื้อนโลหะหนักในน้ำ ดินตะกอน และปลาสลิด ในบ่อ

เลี้ยงปลาสลิด ตําบลคลองด่าน อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์. สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.

 

         

         

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121