Copyright 2022 - Custom text here

ครอบคลุมข้อมูล สารสนเทศ เกี่ยวกับปลาสลิด ในแง่ของการเรียน การสอน ชุดการสอน และหลักสูตร ประกอบด้วย

ทรงพิศ ทรงประกอบ. (2556). การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง การแปรรูปปลาสลิด สำหรับนักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กศน. อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ.

นันทรัตน์ กลิ่นหอม สุดาสวรรค์ งามมงคลวงศ์ และ ณัฐนันท์ พินิจสถิล. (2559). การพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อถ่ายทอดวิธีเพาะเลี้ยงปลาสลิดในจังหวัดสมุทรปราการ. (Development the zo Cartoon Animation to Convey how Aquaculture Snakeskin Gourami Fish in Samutprakan province) การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการ วันที่ 26 พฤษภาคม 2559. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยฟาร์อีสต์เทิร์น.

นิก สุนทรธัย สุกฤดาวัฒน์ บำรุงพานิช ใจบุญ แย้มยิ้ม กชพร ขวัญทอง และอัญชุลี สุภาวุฒิ. (2561). การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของศูนย์การเรียนรู้และแปรรูปปลาสลิดของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลางในตำบลคลองด่าน จังหวัดสมุทรปราการ. สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.

สมพันธ์ อภิรักษ์. (2014). ภูมิปัญญาท้องถิ่นการเลี้ยงปลาสลิดด้วยชุดการสอน สำหรับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสมุทรปราการ  (THE SNAKE-SKINNED FISH CULTURING LEARNING PACKAGE TO CONSERVE LOCAL WISDOM FOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN SAMUTPRAKARN PROVINCE) วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 16,  1(31) (2014)

         

         

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121