Copyright 2022 - Custom text here

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียติ ในฐานะมหาวิทยาลัยคุณธรรม ได้รวบรวมสารสนเทศด้านคุณธรรม ในส่วนของงานจิตอาสา ไว้ดังนี้


กรรณิการ์ ตันประเสริฐ, แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย, พลวัฒ ประพัฒน์ทอง, และ สวนีย์ วิเศษสินธุ์. (2545). ป่อเต็กตึ๊ง. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: มติชน.

กัญชิตา ประพฤติธรรม และวินย์ เมฆไตรภพ. (2555). คู่มือจิตอาสา Disability volunteer : สำหรับผู้ไม่พิการในความดี. นนทบุรี : สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ.

คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ. (2561). การส่งเสริมคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” สร้างคนดีสู่สังคม. สืบค้นจาก https://www.nmpc.go.th/content-ebook/view?id=14

งานแถลงข่าว 1 ศตวรรษความดี 100 ปี มูลนิธิปอเต็กตึ้ง. (2553) สมุทรปราการ : ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.

จิตรวลัย ศรีแสงฉาย  และพินิจ รัตนกุล. (2551). จิตอาสาพัฒนาชนบท กรณีศึกษา : กลุ่มอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยมหิดล. กรุงเทพฯ : SOOK Publishing.

จุรี พิพัฒนรังคะ. (2552). ดอกไม้บาน สื่อสาร 159 ความดี. กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม.

ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว). (2558). จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธเพื่อมวลมนุษยชาติ. สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.

ณัฐชลียา ถาวร. (2559). การศึกษากระบวนการเสริมพลังของแม่เลี้ยงเดี่ยวสู่การเป็นจิตอาสา. กรุงเทพฯ : ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ดนัย จันทร์เจ้าฉาย. (2556). กลยุทธ์น่านน้ำสีขาว. กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี.

บุษราคัม จำปา และพินิจ รัตนกุล. (2550). จิตอาสากับการบริการช่วยเหลือคนพิการ กรณีศึกษา โครงการช่วยเหลือนักศึกษาพิการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวทยาลัยมหิดล. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล.

ประพีร์พรรณ ภาณวะวัฒน์. (2556). จิตอาสา คือดอกไม้ที่ให้ผล. กรุงเทพฯ : ศูนย์คุณธรรม.

ประมวล บุญมา. (2561). พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างคนดีสู่สังคม. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพ : ศูนย์คุณธรรม.

พระครูใบฏีกาชฏิล อมรปัญโญ (หลวงตาแชร์ พเนจร). (2551). ขยายผลผู้นำจิตอาสาเพื่อความกตัญญูต่อแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราช ปี 2549-2550.  กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาแผ่นดินเชิงคุณธรรม.

เพชรภี ปิ่นแก้ว. (2554). จิตอาสา : สุขสร้างง่ายๆ แค่ลงมือทำ. นนทบุรี : iaM.

ภัทรอนงค์ สิรีพิพัฒน์. (2561). DIY your heart คู่มือ “ดีต่อใจ”.  กรุงเทพฯ : SOOK Publishing.

ภัสน์วจี ศรีสุวรรณ์. (2554). เปลี่ยนเป็นสุข : ประสบการณ์ 30 ชีวิตบนเส้นทางสุขแท้ด้วยปัญญา. กรุงเทพฯ : โครงการสุขแท้ด้วยปัญญา เครือข่ายพุทธิกา.

มณีวรรณ กมลพัฒนะ. (2536). บัณฑิตอุดมคติ-2 : รู้จักตนเอง-เสียสละ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (2556). นวัตกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการกิจกรรมนิสิตนักศึกษา กรณีจิตอาสา. เชียงใหม่ : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. (2554). “คอลัมน์: Young society : รวมพลัง ธรรมศาสตร์อาสา”. [ม.ป.ท.] : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ.

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. (2552). พิธีเปิดรูปเหมือน ดร.อุเทนเตชะไพบูลย์. สมุทรปราการ: ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง. (2533). ที่ระลึกในวาระครบรอบ 80 ปี มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยงตึ๊ง. [กรุงเทพฯ : มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง].

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง. (2537). มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง. กรุงเทพฯ : มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง.

มูลนิธิสยามกัมมาจล. (2552). ร้อยพลังเยาวชน ร้อยพลังสังคม. กรุงเทพฯ : โครงการมหกรรมพลังเยาวชนพลังสังคมร่วมสร้างประเทศไทยด้วยการให้.

มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต็กตึ๊ง. (2503). มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต็กเซี่่ยงตึ๊งแห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ : มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยงตึ๊ง.

“ระดมพล ’จิตอาสา’ยก ‘หนังสือ’ ขึ้นบกหวั่นน้ำท่วมห้องสมุดใต้ดิน”. สืบค้นจาก  http://digital.library.tu.ac.th/tu_dc/frontend/Info/item/dc:88426

วิชัย โถสุวรรณจินดา. (2555). น้ำท่วม ’54. กรุงเทพฯ : อาร์ตแอนด์พาร์ท.

วิชัย อุตสาหจิต. (2561). ละคร HR เล่มสี่ ตอน เหตุเกิดที่คน. กรุงเทพฯ : คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

วีรวิท คงศักดิ์. (2555). คุณธรรมกับสังคมไทย. สืบค้นจาก https://www.nmpc.go.th/content-ebook/view?id=26

ศูนย์คุณธรรม. (2552). นิทาน"ทำดีตามคำพ่อ. สืบค้นจาก https://www.m-culture.go.th/adminli/ebook/B0086/#p=1

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม. (2551). จิตอาสา. กรุงเทพฯ : สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้.

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม. (2551). ดอกไม้บานสื่อสารความดีชุดจิตอาสา. กรุงเทพฯ : สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้.

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม. (2551). ถอดบทเรียนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แผนงานพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพระยะที่ 3 “พื้นที่ภาคอีสาน. กรุงเทพฯ : [ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม].

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม. (2551). ถอดบทเรียนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แผนพัฒนาจิตฯ “พื้นที่ภาคใต้.” กรุงเทพฯ : [ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม].

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม. (2553). สารคดีสั้น ดอกไม้บาน สื่อสารความดี จิตอาสา ศูนย์เรียนรู้คุณธรรมและวิสาหกิจชุมชน ศาสนสัมพันธ์ สื่อสร้างสรรค์และสมัชชาคุณธรรม. กรุงเทพฯ : ศูนย์คุณธรรม.

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม. (ม.ป.ป.). วิสาหกิจชุมชนและธุรกิจคุณธรรม สื่อสร้างสรรค์คุณธรรม บุคคลคุณธรรม จิตอาสา. กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2555). นวัตกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการกิจกรรมนิสิตนักศึกษา  : กรณีจิตอาสา. กรุงเทพฯ : สำนักงาน.

สิน สื่อสวน. (2561). การส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างคนดีสู่สังคม. กรุงเทพฯ : ศูนย์คุณธรรม.

สุมาลี โฆษิตนิธิกุล. (2542). การก่อเกิดและการพัฒนาการของมูลนิธิป่อเต็กติ๊ง. ภาคนิพนธ์ (พบ.ม.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

สุริยเดว ทรีปาตี และรัศมี มณีนิล. (2554). ต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทย : 48 ตัวชี้วัดที่จะทำให้คุณได้ยินและเข้าใจเด็ก ๆ มากขึ้น. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา.

อภิญญา โควินท์ทวีวัฒน์. (2556). รูปแบบความผูกพัน การเห็นคุณค่าในตนเอง การสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมจิตอาสาของพนักงานสำนักงานธุรกิจเชิงพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : ภาควิชาจิตวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์ และสุภาภรณ์ วงศ์กรเชาวลิต. (2560). “ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของจิตอาสาในองค์การไม่แสวงหาผลกำไร : กรณีศึกษา มูลนิธิแสงธรรมส่องหล้า กรุงเทพมหานคร”. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์. (2559). พัฒนา 8 อุปนิสัยทำงานให้นายรัก. กรุงเทพฯ: บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์.

อำพล จินดาวัฒนะ. (2551). จิตอาสา พลังสร้างโลก : บทเรียนรู้จากขบวนการพุทธฉือจี้ไต้หวันขบวนการที่เน้นหัวใจของความเป็นมนุษย์. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม.

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

จิตอาสาพระราชทาน  "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 

ลุ่มบริษัทเอจีซี (AGC Group) ประเทศไทย

ูลนิธิป่อเต็กตึ๊

'I Am UNICEF' หรือ 'ฉันคือยูนิเซฟ'

มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

กิจกรรมจิตสาธารณะ กยศ.

โครงการกองทุนเวลาเพื่อสังคม

มูลนิธิห้วใจอาสา

 

 

         

         

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121