Copyright 2022 - Custom text here

 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียติ ในฐานะมหาวิทยาลัยคุณธรรม ได้รวบรวมสารสนเทศด้านคุณธรรม ในส่วนของความซื่อสัตย์ ไว้ดังนี้

กนกรัตน์ ศึกษา, ประณิดา แสนโรจน์, ประวิทย์ มงคลเนาวรัตน์, สุธีร์ วีรวรรณ และบาจรีย์ สงวนวงศ์. (2559). 9 เรียนรู้ตามคำพ่อสอน. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

กฤษณา บูรณะพงศ์.  (2540). ผู้สูงอายุกับการขัดเกลาทางสังคมในครอบครัว ในการสืบทอดคุณธรรมแก่เยาวชนในกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ (สค.ม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

กมล สกลเดชา. (2525). การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ : บทวิเคราะห์ทางกฎหมาย ในแง่ความหมายและการใช้คำในกฎหมาย. วิทยานิพนธ์ (น.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

กรชวัล น้ำใจดี, ภาษิตา ศราธิลักษณ์ และธนพรรณ สุขสมธรรม (2556). จารึก สุจริต. นนทบุรี: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.

กระทรวงยุติธรรม. (2549). รายงานการศึกษา วิจัยกระบวนการยุติธรรมกับบทบาทการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน เพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 3 วันที่ 22-23 ส.ค. 2548 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี. กรุงเทพฯ : กระทรวงยุติธรรม.

กฤตวรรณ สาหร่าย. (2558). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมความซื่อสัตย์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.


กวิสรา พรปวีณ์. (2559). พลิกชีวิตด้วยการออมเงิน : สูตรลับความรวย. กุรงเทพ : ณัฏฐ์ธนัน.

กำชัย จงจักรพันธ์. (2558). การขัดกันแห่งผลประโยชน์กับ พ.ร.บ. ป.ช.ช. มาตรา 100. กรุงเทพฯ : เจริญการพิมพ์.

การฉ้อราษฎร์บังหลวง. (2520). กรุงเทพฯ : ทำเนียบรัฐบาล. 

กิตติ ลิ้มพงษ์, บรรณาธิการ. (2551). พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต. กรุงเทพฯ : กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารงานกลาง สำนักงาน ป.ป.ช.


กิตติชาญ ภคภาพรวงศ์. (2555). คำคมผู้นำ ถ้อยคำแห่งปราชญ์. กรุงเทพฯ : ก้าวแรก.

กิตติศักดิ์ ปรกติ.  (2554). หลักสุจริตและเหตุเหนือความคาดหมายในการชำระหนี้ (Good Faith & Supervening Events) ในระบบกฎหมายเยอรมัน ฝรั่งเศส แองโกลอเมริกัน และไทย. สืบค้นจาก  https://www.law.tu.ac.th/wp-content/uploads/2014/02/BonaFide-Supervening-Events.pdf?fbclid=IwAR3MtO2Urouw3AIxCFfClhaKz6OyipLVpE_u93rpi0QefV3NQSkOSRPZHvI

เกษม วัฒนชัย. (2555). ความซื่อสัตย์กับค่านิยมไทย. สืบค้นจาก https://www.m-culture.go.th/adminli/ebook/B0087/#p=1

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. (2547). กลเม็ดเด็ดปีกคอร์รัปชัน. กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย.


ขัตติยา กรรณสูต และคนอื่นๆ . (2547). รายงานการวิจัย คุณธรรม พฤติกรรมความซื่อสัตย์ของคนไทย.
 กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.


คมเดือน เจิดจรัสฟ้า. (2550). คุณธรรมในสามก๊ก. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : แสงดาว.

คมสัน ชัยเจริญศิลป์ และสมบัติ สุพพัตชัย. (2542). ความจงรักภักดีต่อองค์การของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองตำรวจป่าไม้. วิทยานิพนธ์ สค.ม. (อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม). มหาวิทยาลัยมหิดล.

'ค่าโง่' โรงไฟฟ้าไม่ใช่แค่ภัยคนประจวบฯ  : ฟ้องประชาชนทุจริตสัญญาทาสโรงไฟฟ้าเอกชน เสียค่าโง่ 8 แสน 6 หมื่นล้านประชาชนจ่าย 70,000 บาท/บ้าน. (2545).

จริยา ชัยวิรัตน์. (2550). คู่มือน้ำใจไมตรี ซื่อสัตย์สุจริต เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพ่อหลวงของเรา. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม.

จริยธรรมนักการเมือง. (2550). กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

จารุณี ยอดกัณหา. (2540). การสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาจริยศึกษาเรื่อง “ความซื่อสัตย์สุจริต” สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. วิทยานิพนธ์ ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

จิตตโสภิณ วิปุลากร และจิตตินันท์ บุญสถิรกุล (2556). ผลของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมทางปัญญาต่อการเพิ่มความรู้เรื่อง การซื่อตรงและพัฒนาลักษณะของความซื่อตรงในนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 โรงเรียนลาซาล. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

จิตติศักดิ์ นันทพานิช และคณะ. (2549). ชินคอร์ป ดีลมรณะ : จุดจบระบบทักษิณ. กรุงเทพฯ : ฐานเศรษฐกิจ.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง. (2536). การแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่นกับประชาธิปไตยในประเทศไทย : รายการสัมมนา วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2536 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

 

จู๋โก้ว. (2556). ปรัชญาเล่าจื๊อ พอเพียง สัตย์ซื่อ. กรุงเทพฯ : แสงดาว.

ชนิดา จิตตรุทธะ. (2561). ความไว้วางใจสาธารณะกับธรรมาภิบาลของรัฐไทย. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต.

ชาติชาย ศิริพัฒน์. (2545). แม่ทองต่อ พ่อประหยัด : ฉลาดใช้ ประหยัดทรัพย์. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.

ไชยยันต์ ลิ้มกาญจนาพันธุ์. (2545). ปัญหาที่เกิดขึ้นจากอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและวิธีปฏิบัติงานของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. วิทยานิพนธ์ (น.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ณัฏฐ์ษา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา. (2547). การศึกษาความสัมพันธ์ขององค์ประกอบการขัดเกลาทางสังคมและลักษณะทางจิตใจ กับพฤติกรรมความชื่อสัตย์ของคนไทยกรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.

ณัฏฐ์ษา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา. (2547). รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ขององค์ประกอบการขัดเกลาทางสังคม และลักษณะทางจิตใจ กับพฤติกรรมความซื่อสัตย์ของคนไทย. กรุงเทพฯ : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.

ณัฐรดา ชัยพัฒน์. (2562). ปัญหาการชี้เบาะแสการทุจริตโดยภาคประชาชน. วิทยานิพนธ์ (น.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ณัฐหทัย วะระทรัพย์. (2542). ความซื่อสัตย์. กรุงเทพฯ : ทิชชิ่งทอยส์.ดวงพร รุจิเรข. (2544). จารึก สุจริต 8. กรุงเทพฯ : ศรีเมืองการพิมพ์.

ดิษฐะพร ทรัพย์โมค. (2552). ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินคดีต่อผู้กระทำความผิดซึ่งเป็นผู้ทรงอิทธิพลในความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ. วิทยานิพนธ์ (น.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ติน ปรัชญพฤทธิ์. (2540). Work ethics [จุลสาร] : เอกสารประกอบการบรรยาย 6-9 ตุลาคม 2540 และ 20-22 ตุลาคม 2540. [กรุงเทพฯ] : โครงการ Global Competence Project.

ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์. (2561). รายงานวิจัย การพัฒนากลไกการดำเนินการกรณีทุจริต และประพฤติมิชอบขององค์กร ป.ป.ท. กรุงเทพฯ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

ไตรรงค์ สุวรรณคีรี. (2558). มารยาททางการเมืองกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ : โพสต์ พับลิชชิง.

ถวิลวดี บุรีกุล, และ ปัทมา สูบกำปัง. (2557). การศึกษากระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมและจัดทำยุทธศาสตร์ความซื่อตรงสู่การปฏิบัติ : กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : รายงานฉบับสมบูรณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า.

ถวิลวดี บุรีกุล และสุธิดา แสงเพชร. (2554). รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความซื่อตรงในสังคมไทย. กรุงเทพฯ: สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า.

ถวิลวดี บุรีกุล และคนอื่นๆ. รายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษากระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมและจัดทำยุทธศาสตร์ความซื่อตรงสู่การปฏิบัติ : กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า. 

ทวีพร ศรีแสงจันทร์. (2549). คุณธรรม พฤติกรรมความซื่อสัตย์ของคนไทย. กรุงเทพฯ : บริษัทเอเซียพีน่า.

ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์, องอาจ เทียนหิรัญ. (2548). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การฉ้อราษฎร์บังหลวงและมาตรการในการต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

ทศ คณนาพร. (2549). กลโกงยุคใหม่. กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์. 

ทวีป วรดลิก. (2521). คอร์รับชั่นของคนสิ้นชาติ. กรุงเทพฯ : เม็ดทราย.

ทิพย์พรรณ นพวงศ์ ณ อยุธยา. (2542).  รายงานการวิจัย ประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร. กรุงเทพฯ : กองการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

ธ. ธรรมรักษ์. (2551). นิทานธรรม นำทางรวย. กรุงเทพฯ: แฮปปี้บุ๊ค.

ธรรมนิเทศทวยหาญ, อำมาตย์ตรี พระ. (2492). “เรื่องความเพริศพริ้งของชาติ, เรื่องสงวนศาสนา, เรื่องสัตย์กับสุจริต”. [ม.ป.ท.] : โรงพิมพ์ ม. ประเสริฐ


ธานินทร์ กรัยวิเชียร. (2510). กฎหมาย กับ การฉ้อราษฎร์บังหลวง. พระนคร : โรงพิมพ์สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี.

ธานินทร์ กรัยวิเชียร. (2510). กฎหมายกับการฉ้อราษฎร์บังหลวง, สิทธิในศิลปกรรมของศิลปิน, สิทธิของสตรีในกฎหมายไทย. พระนคร : โรงพิมพ์สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี.

ธานินทร์ กรัยวิเชียร. (2547). คุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร. นนทบุรี : ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. 

ธานินทร์ กรัยวิเชียร. (2548). คุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร. กรุงเทพฯ : โครงการปริญญาโททางการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ธานินทร์ กรัยวิเชียร. (2548). คุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร. กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลยุติธรรม.

ธานินทร์ กรัยวิเชียร. (2551). จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ : ปาฐกถาพิเศษ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา. 

ธีระพล อรุณะกสิกร และคนอื่น ๆ. (2542). ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. 2542.  กรุงเทพฯ : วิญญูชน.

นพดล ปิ่นพงศ์พันธ์. (2543). การประพฤติมิชอบในระบบราชการ : ศึกษากรณี นำเข้ารถยนต์ตู้จากต่างประเทศ. เอกสารวิจัย (ร.ป.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

 
นภาพร ชทิสาจารย์. (2535). ความสัมพันธ์ระหว่างความซื่อสัตย์ กับทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.  วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.). มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.


นวลน้อย ตรีรัตน์ และคณะ. (2547). รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การตรวจสอบการทุจริตของผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

นิติภูมิ นวรัตน์, กมล กมลตระกูล, สมคิด ลวางกูร. (2550). ไม่อยากเห็นเมืองไทยหายนะ-อ่านหนังสือเล่มนี้. กรุงเทพฯ : บริษัทโปร -วิชั่น เอนเตอร์เทนเมนท์.

นิพนธ์ พัวพงศกร. และคนอื่นๆ. (2559). รายงานฉบับสมบูรณ์ การทุจริตกรณีการศึกษา : โครงการรับจำนำข้าวทุกเม็ด. กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ).


บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. (2538). รายงานการวิจัย ระบบการตรวจสอบทุจริตของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, ถวิลวดี บุรีกุล, สุธิดา แสงเพชร, ปัทมา สูบกำปัง, ทวิติยา สินธุพงศ์, อริศรา คำตัน, กันธรัตน์ นาคศรี, และ สกล สิทธิกัน. (2554). การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความซื่อตรงในสังคมไทย. กรุงเทพฯ: ศูนย์คุณธรรม.

บ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่าน : โครงการผลาญชาติ. (2545). กรุงเทพฯ : กลุ่มศึกษาและรณรงค์มลภาวะอุตสาหกรรม. 

บีฮาร์, โฮวาร์ด, และยาดา สุยะเวช. (2551). Starbucks เหนือกว่ารสชาติ มากกว่ากาแฟ : หลักการเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จจากประสบการณ์การบริหารบริษัท กาแฟบันลือโลก.กรุงเทพฯ : ยูเรก้า.

ปฏิมา โพธิ์วงษ์, สุปาณี สนธิรัตน และทิพย์วัลย์ สุรินยา. (2555). การทำหน้าที่ของเครือข่ายทางสังคม การเห็นคุณค่าในตนเอง และความซื่อสัตย์ของเยาวชนในตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 38,2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) : 152-165.

'ประชา'ผวาฝ่ายค้านบี้ : สั่งรวบรวมข้อมูลเรือขุด. (2544)

ประมวล รุจนเสรี. (2550). อำนาจเงิน + อำนาจรัฐ. กรุงเทพฯ : พรรคประชามติ. 

ประโยชน์ ส่งกลิ่น. (2561). การฟื้นคืนกลับมาของจริยธรรมเชิงคุณธรรมในการบริหารรัฐกิจ. มหาสารคาม : อภิชาติการพิมพ์. 

ประสาน วงศ์ใหญ่. (2553). สัตว์การเมือง. กรุงเทพฯ : เชอรี่กราฟฟิค 1991.

ประเสริฐศรี เอื้อนครินทร์. (2524). การทดลองใช้เทคนิคแม่แบบเพื่อพัฒนาจริยธรรมด้านความซื่อสัตย์. ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม). มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.


ปรีดา ปัญญาจันทร์, และ ปีเตอร์ มนตัลบาโน. (2559). นิทานคุณธรรมจากพระราชดำรัส. กรุงเทพฯ : แพรวเพื่อนเด็ก.

ปรีดา ปัญญาจันทร์. (2559). นิทานคุณธรรมจากพระราชดำรัส. 8, ความซื่อสัตย์. กรุงเทพฯ : แพรวเพื่อนเด็ก.

ปรีดา ปัญญาจันทร์. (2559). ลูกช้างไม่ยอมเดิน. กรุงเทพฯ : เพอลังอิ พับลิชชิ่ง.

ปวีณา ทิมทอง. (2544). ผลของโปรแกรมการจัดประสบการณ์ตรงที่มีต่อพฤติกรรมด้านความซื่อสัตย์สุจริตของเด็กปัญญาอ่อน. เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ปัทมา ธำรงสิริภาคย์. (2542). ผู้นำกับจริยธรรมทางการเมือง. เอกสารวิจัย (ร.ป.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ปุณยวีร์ พรพิพัฒนมงคล. (2551). ประเทศไทยกับการอนุวัติการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 : ศึกษากรณีการเรียกคืนทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิด. วิทยานิพนธ์(น.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป. (2557). นิทานคนรวย. กรุงเทพฯ : ปราชญ์.

พรทิพย์ โรจนสุนันท์, คุณหญิง. (2549). สารส้ม. กรุงเทพฯ : ฐานบุ๊คส์. 

พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์. (2556). ช่วยด้วย ตำรวจถูกปล้น. กรุงเทพฯ : โลกวันนี้. 

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี. (2552). การเมืองเนื่องในธรรม. กรุงเทพฯ : กรุงเทพธุรกิจ Bizbook. 

พระมหาอุทิศ ศิริวรรณ. (2535). ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง.


พระรักเกียรติ รักขิตะธัมโม. (2554). คนดีชอบแก้ไข คน (อะไร) ชอบแก้ตัว. อุดรธานี : สำนักวิปัสสนาวังพญานาค. 

พัชรี มีสุคนธ์ และ วีระยุทธ เลิศสุดวิชัย. (2547). ถาดทองคำ. กรุงเทพฯ : ห้องเรียน.

พิทยา ว่องกุล, บรรณาธิการ. แฉวิธีโกงอภิมหาโปรเจ็กต์ ไอ้โม่ง CTX 9000 . กรุงเทพฯ : สายธาร.

พีรยุทธ สุเทพคีรี. (2551). กวนอู : เทพเจ้าแห่งความสัตย์ซื่อ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : แสงดาว.

พีระพงษ์ เตชะทัตตานนท์, บรรณาธิการ. (2560). สมการคอร์รัปชัน : แก้โจทย์ บวก ลบ คูณ หาร ในสังคมไทย. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

พุทธทาสภิกขุ. (ม.ป.ป.). จงทำความดีให้สุจริต. สืบค้นจาก https://ebook.lib.ku.ac.th/ebook27/ebook/2016RG0046/

พุทธทาสภิกขุ, ปัญญานันทภิกขุ และเขมกะ. (2542). คู่มือสร้างตน. กรุงเทพฯ : สถาบันบันลือธรรม.

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน. (2561). 24 กตัญญู (ยี่จับสี่เฮ่า). สมุทรปราการ : โครงการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.

มาคิอาเวลลี, นิโคโล. (2560). เจ้าผู้ปกครอง. พิมพ์ครั้งที่ 10. สมบัติ จันทรวงศ์, ผู้แปล. กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ. 

ม้านอกและเด็กนอกกรอบ. (2549). Shin [กับเรื่อง] คาหนังคาเขา. กรุงเทพฯ : Openbooks.

มูดี้-สจ๊วต, จอร์จ. (2539). ธุรกิจกับการคอร์รัปชั่น : การคอร์รัปชั่นระดับสูงในการพัฒนากลุ่มโลกที่สาม. สุธาสินี พานิชชานนท์ แปล. กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ.

แม็กซ์เวลล์, จอห์น ซี, สตีเฟน อาร์. เกรฟส์, โทมัส จี. แอดดิงตัน, และฉัตรทิพย์ ภูสกูล. (2549). พลังแห่งความเป็นหนึ่ง : หนึ่งคน หนึ่งกฎ หนึ่งเดือน. กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี.

รู้ลึก รู้จริง โกง...จำนำข้าว. (2556). พรรคประชาธิปัตย์. กรุงเทพฯ : พรรคประชาธิปัตย์, 2556. 

เรื่องสัตย์และสุจริต. (2474). พระนคร : โรงพิมพ์เสนาศึกษาและแผ่รังสี.

ไรด์เฮลด์ม, เฟรดเดอริค เอฟ, โทมัส. ทีล, และ ศิระ โอภาสพงษ์. (2540). การบริหารฐานภักดี : กลยุทธ์สร้างความมั่นคั่งแบบถาวร พลังแฝงเบื้องหลังความเติบโต ผลกำไร และมูลค่ายั่งยืน.กรุงเทพฯ : คู่แข่งบุ๊คส์.

ไรค์เฮลต์, เฟรดเดอริก เอฟ. และ เชฟเตอร์ม ฟีล. Loyalty วิถีที่ถูกต้อง. แปลโดย นรินทร์ องค์อินทรี และ วีรวุธ มาฆะศิรานนท์. กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท.

ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ และ ศยามล ไกยูรวงศ์, บรรณาธิการ. (2558). การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ หัวใจคือประชาชน. นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย.

วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา (พระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพ มนุสฺสนาโค). (2454). อนุศาสนีที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงษ์เธอกรมพระยาวชิรญาณวโรรสได้ประทาน แก่กองเสือป่าในวันถือน้ำเข้ากอง ที่ 6 พฤษภาคม ร.ศ. 130. พระนคร : โรงพิมพ์สามมิตร์.

วรงค์ เดชกิจวิกรม. (2557). มหากาพย์โกงข้าว. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ลิปส์ พับลิชชิ่ง. 

วรเจตน์ ภาคีรัตน์.  (2555). บทบาทและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาในการรักษาวินัยพรรคการเมือง และการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนปวงชน : รายงานการศึกษาวิจัย. กรุงเทพฯ : สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

วรวรรณินี ราชสงฆ์. (2541). การเปรียบเทียบผลของการใช้เทคนิคแม่แบบและการใช้บทบาทสมมุติที่มีต่อการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมด้านความซื่อสัตย์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ จังหวัดพัทลุง. วิทยานิพนธ์ (กศ.ม.) สาขาจิตวิทยาแนะแนว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

วรวุฒิ ทศพิทักษ์กุล. (2543). มุมมองของประชาชนในกรุงเทพมหานครต่อจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร. เอกสารวิจัย (ร.ป.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

วริยา ชินวรรโณ และ ฐิตารีย์ ศิริศรีษรชัย. (2558). จริยธรรมในวิชาชีพนักการเมือง. นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล. 
 
วิเชียร จันทร์กระจ่าง. (2543). ปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำผิดวินัยของข้าราชการกรมที่ดิน : ศึกษากรณีการออกโฉนดที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย. เอกสารวิจัย (ร.ป.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 

วิทยากร เชียงกูล. (2549). แนวทางปราบคอร์รัปชั่นอย่างได้ผล : เปรียบเทียบไทยกับประเทศอื่น. กรุงเทพฯ : สายธาร. 

วิริณธิ์ กิตติพิชัย. (2549). รายงานการวิจัยโครงการรณรงค์เผยแพร่ค่านิยมรักความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อจัดทำคู่มือข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐกรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

วิโรจน์ ภัทรทีปกร และพรเลิศ อิฐฐ์. (2557). อ่านทะลุความคิดด้วยจิตวิทยาแห่งการโกง. กรุงเทพฯ : วีเลิร์น.

วีระ สมความคิด และคนอื่น ๆ. (2552). การต้านคอร์รัปชั่นของภาคประชาชนอย่างบูรณาการและยั่งยืนกับการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม. นนทบุรี : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า.

วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา, รัตนา พุ่มไพศาล และกฤษฎ์ มีมุข. (2555). การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาตามสภาพจริงเป็นฐาน และซุปเปอร์เลิร์นนิ่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะสำหรับอาชีพกรรมการผู้ตัดสินกีฬา.  กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เวเบอร์, มักซ์. (2560). การยึดมั่นในอาชีพการเมือง. กมลรัตน์ ศีลประเสริฐ, แปล. กรุงเทพฯ : สมมติ. 

ศักซาร์, มาร์. (2557). การต่อสู้กับคอร์รัปชันในสังคมเปลี่ยนผ่าน. กรุงเทพฯ : มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท.


ศุภสาร สุริยะ. (2546). ปัญหาการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน : กรณีศึกษาการออกโฉนดที่ดิน และหนังสือรับรองการทำประโยชน์โดยคลาดเคลื่อน หรือมิชอบด้วยกฎหมาย. เอกสารวิจัย (รป.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ศูนย์คุณธรรม. (2554). แผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ พ.ศ.2555-2559 : จากการประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ 2554.กรุงเทพฯ : พริกหวาน.

ศูนย์คุณธรรม. (2556). แผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ ฉบับทบทวน พ.ศ. 2557-2559 : จากการประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ปีงบประมาณ 2556กรุงเทพฯ : ศูนย์คุณธรรม

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน). (2557). สี่มุมมอง...ครรลองแห่งคุณธรรมไทย. กรุงเทพฯ : ศูนย์คุณธรรม.

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม. (2550). คนไทย -ใจซื่อสัตย์ ผลการประกวดสปอตรณรงค์เชิงคุณธรรม ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม. (2554). เปิดขอบฟ้าคุณธรรมจริยธรรม ปีที่ 2 : การประชุมวิชาการเผยแพร่บทคัดย่อประเด็นคุณธรรม 3 ประการซื่อสัตย์ รับผิดชอบและพอเพียงในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 5.กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม.

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม. (2551). ผลงานชนะรางวัลและเข้ารอบโครงการประกวดสปอตรณรงค์เชิงคุณธรรมคนไทยใจซื่อสัตย์ ประเภทนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป. กรุงเทพฯ : สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้.

สถาบันพระปกเกล้า. สำนักวิจัยและพัฒนา. (2554). มารู้จักกับคำว่า ความซื่อตรง กันเถอะ. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า.

สถาบันแม่ข่ายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2556). บัณฑิตไทยไม่โกง : การประชุมสัมมนาเสนอผลงาน การเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ. กรุงเทพฯ : สถาบันแม่ข่ายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สไนเดอร์, ทิโมธี. (2561). ว่าด้วยทรราชย์ : 20 บทเรียนจากศตวรรษที่ 20. เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล, ชยางกูร ธรรมอัน, แปล ; วริตตา ศรีรัตนา, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สำนักนิสิตสามย่าน. 
 

สมคิด บางโม. (2551). จริยธรรมทางธุรกิจ. กรุงเทพฯ : พัฒนวิทย์การพิมพ์.

สมจิตต์ นวเครือสุนทร. (2556). ใคร-ทำร้ายประเทศไทย.  บรรณาธิการ, อรรฆพันธ์ อภิรักษ์พงศ์. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บานชื่น.

สมชาติ เลิศลิขิตวรกุล. (2543). การดำเนินคดีอาญาต่อกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สมชาย ศุภธาดา. (2563). การบัญชีนิติวิทยา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ตำรวจ.

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (จวน อุฏฐายี). (2509). “เรื่องมงคลในพระพุทธศาสนา ; ความซื่อตรง ; รักกับซัง”. [ม.ป.ท.] : โรงพิมพ์ ร.ส.พ.


สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสน์ วาสโน). (2519). “ความซื่อสัตย์ ; มืด-สว่าง”. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย.

สมสิทธิ์ อัสดรนิธี และกาญจนา ภูครองนาค. (2555). การศึกษาวิเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงตามแนวจิตตปัญญาศึกษาเพื่อการบ่มเพาะความซื่อตรง. นครปฐม : ศุนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล.

สมัคร เจียมบุรเศรษฐ์. (2517). ทุจริตพันล้านบาทในเทศบาลนครกรุงเทพ การสอบสวนทรัพย์สินคณะรัฐมนตรีพร้อมทั้งเครือญาติ การเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ ร.ม.ต. มหาดไทย กลโกงการเลือกตั้ง. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มิตรไทย. 

สะอาด โสภาพ และคนอื่น ๆ. (2538). รายงานผลการวิจัย ปัญหาการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน : ศึกษาเฉพาะกรณีเกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดิน และหนังสือรับรองการทำประโยชน์โดยคลาดเคลื่อน หรือโดยมิชอบด้วยกฎหมาย. กรุงเทพฯ : กองวิจัยและวางแผน สำนักงาน ป.ป.ป.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. (2560). พระบรมราโชวาทพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน. นนทบุรี : สำนักงาน. 

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. (2552). ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (ภาษาไทย). นนทบุรี : สำนักงาน. 

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. (2552). ประมวลจริยธรรมช้าราชการพลเรือน (ภาษาอังกฤษ). นนทบุรี : สำนักงาน. 

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.(2560). มาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ. นนทบุรี : สำนักงาน. 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. (2543). “จารึก สุจริต”. กรุงเทพฯ : สำนักงาน.

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. (2551). พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต. กิตติ ลิ้มพงษ์ บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.


สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. (2545). รายงานผลการสัมมนาครู อาจารย์ระดับผู้บริหารสถานศึกษา เขตการศึกษา 8 เรื่อง “การปลูกฝังค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต”  ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2545 ณ โรงแรมริมกก รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ. (2539). การสัมมนาระดับผู้บริหารของสถาบันการศึกษาในภาคกลางและภาคตะวันออก เรื่อง ศิลป์และศาสตร์การสร้างจิตสำนึกในความซื่อสัตย์สุจริตในสถาบันการศึกษา วันที่ 25-26 มิถุนายน 2539 ณ โรงแรมระยองรีสอร์ท จังหวัดระยอง. กรุงเทพฯ: กลุ่มเสริมสร้างทัศนคติและเผยแพร่ กองวิจัยและวางแผน สำนักงาน ป.ป.ป.

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ. (2540). การสัมมนาระดับผู้บริหารของสถาบันการศึกษาในภาคใต้ เรื่อง ยุทธศาสตร์และกิจกรรมเสนอแนะการสร้างจิตสำนึก “ความซื่อสัตย์สุจริตในสถาบันการศึกษา” : ผลการสัมมนาระดับผู้บริหารสถาบันการศึกษาในภาคใต้  วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2540 ณ โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี. กรุงเทพฯ : กลุ่มเสริมสร้างทัศนคติและเผยแพร่ กองวิจัยและวางแผน สำนักงาน ป.ป.ป.

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ. (2540). การสัมมนาระดับผู้บริหารของสถาบันการศึกษาในภาคเหนือเรื่อง ยุทธศาสตร์และกิจกรรมเสนอแนะการสร้างจิตสำนึก ความซื่อสัตย์สุจริตในสถาบันการศึกษา : ผลการสัมมนาระดับผู้บริหารของสถาบันการศึกษาในภาคเหนือ วันที่ 25 มิถุนายน 2540 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่กรุงเทพฯ : กลุ่มเสริมสร้างทัศนคติและเผยแพร่ กองวิจัยและวางแผน สำนักงาน ป.ป.ป.

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด. กองวิจัยและวางแผน (2540). ยุทธศาสตร์และกิจกรรมเสนอแนะการสร้างจิตสำนึก "ความซื่อสัตย์สุจริตในสถาบันการศึกษา" : รายงานผลการสัมมนาระดับผู้บริหารของสถาบันการศึกษาในภาคใต้ ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2540 ณ โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี. กรุงเทพฯ : กลุ่มเสริมสร้างทัศนคติและเผยแพร่ กองวิจัยและวางแผน สำนักงาน ป.ป.ป.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2561). คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน. ปรับปรุงและพิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. (2553). หลักการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.  (2562). การเสริมสร้างความซื่อตรงในการบริหารงานภาครัฐของประเทศไทย. สืบค้นจาก https://www.opdc.go.th/content/viewbook/NTcyN3x8MXx8dGh8fFhyZUhG#book/12

สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. (2551). คู่มือ น้ำใจไมตรี ซื่อสัตย์สุจริต เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพ่อหลวงของเรา. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: สำนักงาน.

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. (2546). การแก้ไขปัญหาการทุจริตในระบบการเมืองและวงราชการไทย : รายงานผลการสัมมนา วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2546 ณ ห้องกรุงธนบอลรูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ. กรุงเทพฯ : สำนักงาน.

สังศิต พิริยะรังสรรค์. (2549). ทฤษฎีคอร์รัปชัน. กรุงเทพฯ : ร่วมด้วยช่วยกัน. 
 

สิน วิภาวสุ. (2539). สัจจะนั้นสำคัญไฉน. สมุทรสาคร: วังเดิม.

สิรินทร ชุมวรฐายี (2555). ซื่อสัตย์ สุจริต ตามรอยพ่อ. นนทบุรี : สำนักงาน.

สุพิศ ปราณีตพลกรัง. 2564 กฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริต กรุงเทพฯ : นิติธรรม.

สุพิตา วรุณปิติกุล และยุทธนา วรุณปิติกุล. (2553). เมล็ดพันธุ์แห่งความดี : เนื้อแท้ของความเป็นมนุษย์. นนทบุรี : Organic Books.

สุภาภรณ์ ศรีดี. (2539). กระบวนการสร้างเนื้อหาเกี่ยวกับ “ความซื่อสัตย์สุจริต” ในรายการโทรทัศน์ของสำนักงาน ป.ป.ป. กรุงเทพฯ : ภาควิชาการสื่อสารมวลชน บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สุรยุทธ ยงชัยยุทธ. (2545). เปิดปูมลับ 'ป.ป.ช.' ชี้มูล 'นายก' อบจ.เกาะหลัก วันนี้-ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง.

สุวิช ชมพูนุทจินดา. (2542). จริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร. วิทยานิพนธ์ (ร.ป.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

สุวิชชา เพียรราษฎร์, บรรณาธิการ. (2550). 10 วิกฤตชาติ'51. กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์.

เสรี วงษ์มณฑา. (2556). ทำเพื่อประเทศชาติกันบ้างเถอะ!. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บานชื่น. 

เสาวนิจ นิจอนันต์ชัย. (2547). การปลูกฝังคุณธรรมความซื่อสัตย์ : ชุมชนพุทธ คริสต์ อิสลาม.กรุงเทพฯ : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.

โสภณา ตาแก้ว, บรรณากรณ์ อมรพรสิน. (2551). รายงานการวิจัยประเมินผลคุณธรรม 8 ประการของผู้เรียน : เจตคติและพฤติกรรม.กรุงเทพฯ : สำนักประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

หลี, ปางหนง และเรืองชัย รักศรีอักษร. (2533). ตำนานเปาบุ้นจิ้น. กรุงเทพฯ : นานมี.

หลี่ เฮ่า. (2555). จง "ซื่อ" อย่างแยบยล. ประภัสสร วศินนิติวงศ์, เรียบเรียง. กรุงเทพฯ : เต๋าประยุกต์.

อนุวัฒน์ ตั้งสมบูรณ์. (2526). การสร้างแบบทดสอบวัดความซื่อสัตย์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ (กศ.ม.). มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.

อโนมา ขันพันธ์. (2548). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความซื่อสัตย์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (พัฒนาสังคม). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

อภิวัฒน์ วัฒนางกูร, สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ, และประสาน อิงคนันท์ (2550). บุญโญ คนซื่อ. กรุงเทพฯ : ทีวีบูรพา.

อรทัย ก๊กผล, ธีรพรรณ ใจมั่น, บรรณาธิการ. (2550). วัฒนธรรมการเมือง จริยธรรม และการปกครอง : เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 9 ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 8- วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2550 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร. นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า. 

อรวรรณ ศิริรัตน์พิริยะ, บรรณาธิการ. (2546). กลโกง กันโกง ทางวิชาการ.กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

อังคณา กสินันท์. (2539). ผลการจัดประสบการณ์การละเล่นพื้นบ้านภาคกลางเพื่อพัฒนาคุณธรรม ด้านความซื่อสัตย์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3. วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

อัย, อิจิอิ. (2561). ไม่ชอบประหยัด ไม่ถนัดตัวเลขก็รวยได้. แปลโดย สุรีรัตน์ งามสง่าพงษ์. กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ.

อาไรลิ, แดน. (2555). อ่านทะลุความคิดด้วยจิตวิทยาแห่งการโกง. พรเลิศ อิฐฐ์, วิโรจน์ ภัทรทีปกร, แปล. กรุงเทพฯ : วีเลิร์น.


โอตะ อึมเมะ. (2557). ฮัมบี้ซุ่มซ่ามกรุงเทพฯ : เพอลังอิ พับลิชชิ่ง.

โฮล์มส์, เลสลี. (2559). คอร์รัปชัน : ความรู้ฉบับพกพา. พิเศษ สอาดเย็น, ธงทอง จันทรางศุ, แปล. กรุงเทพฯ : โอเพ่นเวิลด์ส.

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชกา

มูลนิธิยุวพัฒน์ (โรงเรียนคุณธรรม)

มูลนิธิยุวสถิรคุณ  (ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม)

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ูลนิธิต่อต้านการทุจริต

องค์การต่อต้านการคอรัปชั่น

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ


โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)

ณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม

 

 

 

 

 

         

         

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121