Copyright 2022 - Custom text here

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียติ ในฐานะมหาวิทยาลัยคุณธรรม ได้รวบรวมสารสนเทศด้านคุณธรรม ในส่วนของความ (การ) ประหยัด ไว้ดังนี้

กนกพร รอดรุ่งเรือง. บรรณาธิการ. (2554). พลิกใจให้พอเพียง เพื่อสุขที่ยั่งยืน. กรุงเทพฯ : โครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ตำบล วิถีพอเพียง บริษัท ปตท. จำกัด

กนกวรรณ ธรรมแสง. (2552). ผลกระทบของทรัพย์สินในรูปแบบบำนาญภาคบังคับต่อการออมภาคครัวเรือน. วิทยานิพนธ์ (ศ.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

กนกวรรณ สวัสดิ์หิรัญกิจ. การศึกษาความสัมพันธ์ของการออมแต่ละประเภทกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ. (2544). วิทยานิพนธ์ (ศ.ม.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

กรมการฝึกหัดครู. หน่วยศึกษานิเทศก์. (2529). การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา. กรุงเทพฯ : หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู.

กรมวิชาการ. กองวิจัยการศึกษา. (2541). รูปแบบการสอนเพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัยในการทำงานของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 : การตรงต่อเวลา การทำงานสำเร็จด้วยตนเอง การทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย ความขยันหมั่นเพียร การประหยัด. กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.

กอข้าว เพิ่มตระกูล. (2562). ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมทางการเงินและเป้าหมายการออมในผู้ใหญ่วัยเริ่ม. วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ. (2545). เกร็ดการออม. [กรุงเทพฯ : กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ].

การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา. (2529). กรุงเทพฯ : หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู. 


กิจจา ฤดีขจร และชุลีพร วิริยะวงศ์ชัย. (2550). 1001 วิธีอยู่สบาย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : วิธีง่าย ๆ ในการใช้ชีวิตที่สุขสบายอย่างใส่ใจกับสภาพแวดล้อม ประหยัดเงิน ประหยัดทรัพยากร พร้อมกับมีสุขภาพดี. กรุงเทพฯ : รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย).

กิติชัย เตชะงามเลิศ, และพัชรา โพธิ์กลาง. (2557). ออมจากน้อยเป็น"ร้อยล้าน". พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : อมรินทร์ How-To.

กิตฺติวุฑฺโฒ ภิกฺขุ และวิจิตรวาทการ, พล. ต. หลวง. (2523). “ชีวิตเมื่อใกล้ตาย ; และ, การประหยัด”. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย

กาญจนา หงษ์ทอง. (2550). Money Diy 3 พิชิตสุขภาพการเงินให้ดีใน 31 วัน. กรุงเทพฯ : เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป.

เกษม วัฒนชัย. (2555). การเรียนรู้ที่แท้และพอเพียง. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ : มติชน.

เกษม วัฒนชัย. (2548). ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” วันพุธที่ 12 มกราคม 2548 ณ ห้องสโมสรปัญญา ตำหนักใหญ่ วังเทวะเวสม์ ธนาคารแห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด.“คติธรรมและสาระธรรม”. (2512). กรุงเทพฯ : ไทยพัฒนาการพิมพ์.

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง. (2559). ประมวลคำในพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชตั้งแต่พุทธศักราช 2493-2549 ที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. พิมพ์ครั้งที่ 5 (ฉบับปรับปรุง). กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

คุณากร ทัตตินาพานิช. (2560). การออมเพื่อที่อยู่อาศัยของพนักงานที่ทำงานในองค์กรด้านการเงิน กรณีศึกษา : พนักงานที่ทำงานในอาคารธนาคารกสิกรไทย (สำนักงานใหญ่) อาคารพหลโยธิน. วิทยานิพนธ์ (คพ.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

คมกฤช รัตนไพศาล. (2555). ขุมทรัพย์ความคิด. กรุงเทพฯ : Dดี.

คู่มือ ประหยัดเงิน ประหยัดเวลา สำหรับแม่บ้าน. (2543). กรุงเทพฯ : ดุจลดา.

จารณี บุญยะพงศ์ไชย. (2545). พฤติกรรมการออมเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยระดับราคาปานกลาง : กรณีศึกษา บริษัท วังทองกรุ๊ป จำกัด. วิทยานิพนธ์ (คพ.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

จาคินี เรืองธรรมศักดิ์. (2551). พฤติกรรมการบริโภคและการออมไว้ใช้ยามฉุกเฉินของครัวเรือนไทยภายใต้ความไม่แน่นอนของรายได้. วิทยานิพนธ์ (ศ.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

จีรภัทร เกรียงไกรอักษร. (2549). อยากรวยต้องใช้เงินเป็นด้วยเทคนิคบริหารเงินแบบฉลาดๆ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ชบา พับลิชชิ่ง.

จุฑามาศ สมบุณยะวิโรจน์. (2554). กองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.) กับความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ของประเทศไทย. กรุงเทพฯ : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร.

จุลลดา ใช้ฮวดเจริญ. (2536). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในครัวเรือนของแม่บ้านในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ สค.ม. (สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (2553). “พอเพียง โลกเย็น” : การประชุมวิชาการระดับชาติขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1, 22 มีนาคม 2553 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยประชากรศาสตร์. (2550). การศึกษา เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างต่อวิถีชีวิตของประชากร กับทิศทางการออมในอนาคต. กรุงเทพฯ : วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เจริญชัย ไชยไพบูลย์วงศ์. (2556). เปิดโลกการลงทุนของคนยุค gen. y. กรุงเทพฯ : โพสต์ พับลิชชิ่ง.

ชลธิชา อัศวนิรันดร. (2552). การออมเพื่อความมั่นคงยามสูงวัย. วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ชลธิชา อัศวนิรันดร. (2552). การออมเพื่อความมั่นคงยามสูงวัย. กรุงเทพฯ : สมาคมนักประชากรไทย.

ชลัยพร อมรวัฒนา. (2551). โครงการ "แนวทางการส่งเสริมการออมของกลุ่มผู้มีงานทำ" : รายงานฉบับสุดท้ายโครงการศึกษาวิจัยย่อย. กรุงเทพฯ : ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ชวัจฉรี บุปผเวส. (2552). ปัญหาและแนวทางแก้ไขมาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริมการออมในกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ. กรุงเทพฯ : คณะนิติศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ช่อทิพยวรรณ พันธุ์แก้ว. (2541). สารพันวิธี ประหยัดเงิน ประหยัดใช้. กรุงเทพฯ : ต้นธรรม.

ชัยวุฒิ อัศวรุจิ. (2541). การวิเคราะห์การออมโดยใช้แบบจำลองทางเศรษฐกิจในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ (ศ.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

โชค ไพศาล. (2546). ฉลาดออมฉลาดลงทุนในยุคอินเทอร์เน็ต. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.

ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์  และสุวิมล เฮงพัฒนา. (2557). รายงานการวิจัยการออม ความมั่งคั่ง และบำนาญผู้สูงอายุสำหรับครัวเรือนไทย. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน. (2552). PRC. วิถีเยาวชนไทยสู่การออม. กรุงเทพฯ : บุญศิริการพิมพ์. 

จอมสุรางค์อุปถัมภ์ สตรีแห่งการออม. กรุงเทพฯ : บุญศิริการพิมพ์. เตือนใจ สินธุวณิก. (2550).

ฉัตรชัย มัลลิกาพิพัฒน์. (2558). พฤติกรรมการออมและการลงทุนเพื่อการเกษียณ : การวิเคราะห์ จำแนกทัศนคติต่อการเกษียณและแรงจูงใจในการออม. โครงงาน (บธ.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ตามรอยเท้าพ่อ พอเพียง เพื่อเพียงพอ. กรุงเทพฯ : กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี.

ถนอมนวล โพธิสุนทร. (2535). บทบาทของการออมในประเทศไทย. เอกสารวิจัย (ร.ป.ม.)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ทวีรัสมิ์ ธนาคม. (2532). กลวิธีการครองชีวิตอย่างประหยัดเพื่อคุณภาพชีวิต.พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : อมรินทร์ พริ้นติ้งกรุ๊พ.

ทวีรัสมิ์ ธนาคม. (2531). ชีวิตประหยัด. พิมพ์ครั้งที่ 3 (ปรับปรุง). กรุงเทพฯ : อัมรินทร์ พริ้นติ้งกรุ๊ฟ. 

ทัดทอง เตียตระกูล. (2555). จัดการการเงินในบ้านให้อยู่หมัด. กรุงเทพฯ : เพชรประกาย.

ทิพวรรณ บรรณจิรกุล. (2554). การให้สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีที่เกี่ยวข้องกับการออมเงินเพื่อการเกษียณอายุ. กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ทิพย์วารี สุปรยศิลป์. (2550). ปัจจัยที่มีผลต่อการออมในตลาดการเงิน. วิทยานิพนธ์ (ศ.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล. (2557). อยากรวยต้องรู้ธรรม. กรุงเทพ ฯ : อมรินทร์ How-To. 

ธนิต จินดาวณิค. (2550). คู่มือแบบประเมินอาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับอาคารพักอาศัย (บ้านเดี่ยว บ้านแถว อาคารอยู่อาศัยรวม).
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ธเนศ ลีลาภรณ์. (2557). รู้ก่อนตอนนี้ ดีกว่ารู้งี้ตอนหลัง. กรุงเทพฯ : สต็อคทูมอร์โรว์. ธรรมวาธี ธีระณารา. (2554). คิดให้เป็น ก็เห็นสุข. กรุงเทพฯ : sanamya. 

 

ธวัลกร ฉัตราธรรม. (2553). ครอบครัวหนูเพียงพอ ขออยู่แบบพอเพียง. กรุงเทพฯ : แพรธรรม.

ธัญญาภรณ์ เตียตระกูล. (2561). ภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อการออมรองรับสังคมผู้สูงวัยในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร.

นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์  และคณะ. (2549). “ออมเงิน” ให้สร้างสุขที่ชุมชนปากใต้ : มิติใหม่องค์กรการเงินชุมชน หลุดพ้นวงจรการกู้ยืม. นครศรีธรรมราช : โครงการพัฒนาชุมชนเป็นสุขที่ภาคใต้ : ดับบ้านดับเมือง เรียนรู้อยู่ดีที่ปากใต้.

นวพร เรืองสกุล. (2556).ออมก่อน รวยกวา. สืบค้นจาก Https://Www.Set.Or.Th/Dat/Setbooks/E-book/4.Pdf

นวพร วิริยานุพงศ์ และคนอื่นๆ. (2558). การศึกษาวิจัยแนวทางนโยบายการพัฒนาการสร้างสินทรัพย์เพื่อการออมสำหรับครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำ. กรุงเทพฯ : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง.

ปรรณ ญาภิรมย์. (2554). เก็บเงินเป็น เห็นเงินล้าน. กรุงเทพฯ : ณ ดา.

ปรรณ ญาภิรมย์. (2556). เก็บเงินเป็น เห็นเงินล้าน. กรุงเทพฯ : บริษัท ยิปซี กรุ๊ป จำกัด.

ประทีป ตั้งมติธรรม. (2554). เมื่อไหร่จะ...ร่ำรวยมีสุขอย่างยั่งยืน. กรุงเทพฯ : กรุงเทพธุรกิจ.

ประมวล บุญมา. (2561). พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างคนดีสู่สังคม. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ศูนย์คุณธรรม.

ปรีชา สวัสดิ์พีระ. (2551). เศรษฐีพอเพียง : คู่มือพื้นฐานฉบับสมบูรณ์สำหรับการวางแผนเกษียณที่พอเพียง. กรุงเทพฯ : IARFC (Thailand). 


ปลื้มจิต. (2554). สูงวัยใจเป็นสุข. กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ.

ปาจรีย์ ปานขาว. (2553). รวยด้วยเงินออม ใครๆ ก็ทำได้. กรุงเทพฯ : อมรินทร์ How to อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิซซิ่ง.

ปาริฉัตร คลิ้งทอง, ศศิภา เสริมพงษ์พันธ์ และ พัทธมน เพราพันธ์. (2562). ผลทางเศรษฐกิจเชิงพลวัตจากระบบการออมระยะยาวเพื่อการเกษียณอายุของประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.

ปืนไทย มาลากุล, ม.ล. (2515). ประชากรกับการออมทรัพย์. นครหลวงกรุงเทพธนบุรี : โรงพิมพ์ธนาคารออมสิน.

ใฝ่ฝัน เครือเกิด. (2551). “การศึกษาแนวโน้มการเจริญเติบโตของสินทรัพย์ ทุน หนี้สินของสหกรณ์และทุนเรือนหุ้น การออม การกู้ยืม ของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด ปี พ.ศ. 2539-2548”.  การศึกษาค้นคว้าอิสระ ศศ.ม.(เศรษฐศาสตร์สหกรณ์). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

พจณี คงคาลัย. (2553). จน ... เครียด ... เก็บตังค์สิ ฉบับพิเศษ. กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์.

พอเพียง ตามแนวคิดของพ่อ.  (2548). กรุงเทพฯ : กลุ่มงานเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

พัชนี เชยจรรยา. (2553). “เนื้อหาและวิธีการนำเสนอของรายการ ‘พ.ศ. พอเพียง’ และการรับรู้ประโยชน์ และการเปิดรับรายการของผู้ชม”. วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

พิชิต ธานี. (2519). ผลการถือครองที่ดินต่อประสิทธิภาพการผลิต การออม และการกระจายรายได้ของกสิกรในอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2517. วิทยานิพนธ์ วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

พุทธิพร วรวุฒิชัยนันท์. (2558). การใช้มาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริมการออมสำหรับแรงงานนอกระบบในโครงการการออมแห่งชาติ. กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เพ็ญศรี กันกา และ กัญญา คงคานนท์. (2540). สมุดวิชาการ กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต หน่วย ชีวิตในบ้าน ภาคต้น ชั้นประถมปีที่ 2. กรุงเทพฯ : บรรณกิจ.

ภัทระ ฉลาดแพทย์. (2555). “พอเพียง” ความลับของความสุขและความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่. กรุงเทพฯ : แฮปปี้บุ๊ค.

มณฑานี ตันติสุข. (2557). เงิน : เรื่องใหญ่ที่โรงเรียนไม่เคยสอน. พิมพ์ครั้งที่ 13 ฉบับปรับปรุง. กรุงเทพฯ : มณฑานี.

มณิภัทร์ ไทรเมฆ. (2559). รูปแบบการออมของวัยรุ่นไทย. ปทุมธานี : สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

มาลา คลรักชัย. (2546). 7 วิธีใช้จ่ายให้เงินงอกเงย. กรุงเทพฯ : อมรินทร์.

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. (2551). รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการสร้างและขยายโอกาสในการเข้าถึงหลักประกันทางสังคมขั้นพื้นฐานสำหรับผู้สูงอายุ : เพื่อศึกษาวิจัยเรื่อง การขยายกำหนดเกษียณอายุและการออมสำหรับวัยเกษียณอายุ. กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

ยรรยงค์ ณ บางช้าง. (2551). ผลการใช้วิธีการเอ็มทีในการเสริมสร้างพฤติกรรมการประหยัดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4-6. วิทยานิพนธ์ (ค.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ยิป, แครอล.  (2559). ชีวิตสมาร์ต ฉลาดใช้เงิน (ล้างพิษเครดิตการ์ด).  แปลและเรียบเรียงโดย ธัญธร เชาว์บัณฑิตย์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ฟรีมายด์.

รจเรข สร้อยคำ. (2558). การจัดกลุ่มตัวอย่างที่มีพฤติกรรมและรูปแบบการออมที่แตกต่างกัน. โครงงาน (บธ.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ร็อบบินส์, จอห์น. (2557). ชีวิตพองาม. วรินดา, แปล. กรุงเทพฯ : โพสต์ พับลิชชิ่ง.

แรมเซย์, เดฟ. (2553). รวยอย่างยั่งยืนด้วยแผน  แปลโดย  วิบูล จารุวงศ์วณิชย์. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.
 

วรากรณ์ สามโกเศศ. (2555). มั่งมีศรีสุข. กรุงเทพฯ : อมรินทร์ How -TO.
 
วรากรณ์ สามโกเศศ. (2549). รู้จักใช้ เข้าใจเงิน. กรุงเทพฯ : ธนาคารไทยพาณิชย์. 
 

วัลยา ภู่ภิญโญ. (2527). อาหารเพื่อสุขภาพและการประหยัดในครัวเรือน. [กรุงเทพฯ] : แพร่พิทยา.

วิจิตรวาทการ (วิจิตร), พล. ต. หลวง. (2506). “เรื่อง การประหยัด”. [ม.ป.ท.] : ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิวพร.

วิทยาลัยการจัดการทางสังคม. (2549). หลากหลาย พอเพียง ยั่งยืน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา.

วิบูลย์ สุขใจ. (2556). RMF & LTF : ออมถูกวิธี ลดภาษีได้. กรุงเทพฯ : บริษัทแมเนเจอร์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด.

วิไลพร เชาว์วิวัฒน์กุล. (2550). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการออมเพื่อวัยเกษียณของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร. โครงงาน (บธ.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วีณา วงศ์ศรีเผือก. (2553). ผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบโครงงานที่มีต่อการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีด้านการประหยัดของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4. วิทยานิพนธ์ (ค.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ศรัณย์ธร ละยานนท์. (2555). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในเชิงการออม. โครงงาน (บธ.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย..

ศรัญญา โรจน์พิทักษ์ชีพ. (2557). ออมเงินให้อยู่หมัด. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มติชน.

ศุภศักดิ์ เงาประเสริฐวงศ์และนพ อัศวพัฒนากูล. (2552). รู้ไว้ ไม่จน : แนวทางบริหารการเงินบุคคลที่เรียนรู้จากบทเรียนวิกฤติเศรษฐกิจ.กรุงเทพฯ : คณะบุคคลกำปั่นทอง.

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย. (2543). การประยุกต์หลักการ VE เพื่อการประหยัดพลังงาน. กรุงเทพฯ : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมชัย ฤชุพันธุ์. (2548). ทางเลือกสำหรับรูปแบบการออมและการออมเพื่อการเกษียณอายุ. กรุงเทพฯ : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.

สมชัย ฤชุพันธุ์. (2548). รายงานการศึกษาความเหมาะสมของระบบการออมเพื่อสวัสดิการและการชราภาพ สำหรับแรงงานนอกระบบโดยผ่านกลไกของชุมชน. กรุงเทพฯ : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง.

สมปอง แจ้งสุบิน. (2544). เปรียบเทียบพฤติกรรมการออมของครัวเรือนก่อนและระหว่างเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ (ศ.ม.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

สรวิศ อัตตปรีชากุล. (2560). โครงการออกแบบเรขศิลป์เพื่อให้ความรู้เรื่องการออมเงินและการลงทุนสำหรับกลุ่มมนุษย์เงินเดือนบริษัทเอกชนในช่วงอายุ 23-28 ปี. กรุงเทพฯ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ. โครงการประชาสัมพันธ์รวมพลัง หาร 2. (2539). ความรู้เรื่องการประหยัดพลังงานและผลกระทบของการใช้พลังงานที่มีต่อสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ: โครงการ.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2547). พอเพียง ตามแนวความคิดของพ่อ ตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียงที่ข้าพเจ้ารู้จัก. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง. ความสัมพันธ์ระหว่างการออม การลงทุนและดุลบัญชีเดินสะพัด. กรุงเทพฯ : กลุ่มงานดุลยภาพการเงิน การออมและการลงทุน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง. (2547). ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการออมของประเทศไทย. กรุงเทพฯ : กลุ่มงานดุลยภาพการเงิน การออมและการลงทุน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.

สามัคยาจารยสมาคม. (2449).วิทยาจารย์ เล่มที่ 6 ตอนที่ 22 วันที่ 15 พฤศจิกายน ร.ศ. 125. 

สาวิตรี สุตรา. (2539). การเปิดรับสื่อ ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการออมของชาวชนบทในจังหวัดสุรินทร์. วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สุกัญญา สิงห์ตุ้ย และรัตนางศ์ ตุละวรรณ. (2561). น.ส.ออมเงินกับนายลงทุนสืบค้นจาก Https://Www.Ccfthai.Or.Th/Doc/Ciba_ebook.Pdf

สุชาติ ตรงโยธิน. (2548). ผลกระทบของการจัดตั้งกองทุนบำนาญที่มีต่อการออมภาคครัวเรือนของประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ (ศ.ม.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

สุดธิดา เปลี่ยนสายสืบ. (2560). หนูรู้จัก พอเพียง. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.

สุปัญนี ปลั่งกมล. (2552). การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการออมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สุภาพงษ์ ตันสุภาพ. (2559). ผลกระทบของการควบคุมตนเองที่มีต่อการออม: กรณีศึกษาบุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยานิพนธ์ (ศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สุรจิต เจริญยศ. (2546). การนำหลักกฎหมายทรัสต์มาใช้ในการให้ความคุ้มครองการออมเงินในรูปกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ. วิทยานิพนธ์ (น.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สุรพล ไกรสราวุฒิ. (2551). “ความพอเพียง” คือ ทางรอดของมนุษย์แลม. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : ธรรมสถานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สุวรรณ วลัยเสถียร. (2551). พ่อสอนลูกให้รวย. กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์.

สุวัฒนา ศรีภิรมย์. (2548). โครงข่ายความคุ้มครองทางสังคม (Social Safety Net) ระบบการออมเพื่อสวัสดิการและการชราภาพสำหรับแรงงานนอกระบบ. กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายการออมและการลงทุน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.

เสาวลักษณ์ ธรรมทีป. (2539). พฤติกรรมการออมของครัวเรือนเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. วิทยานิพนธ์ (ศ.ม.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

หมอนัท คลินิกกองทุน. (2558). ฉลาดทุกเรื่อง ยกเว้นเรื่องเงิน. กรุงเทพฯ : มติชน.

อรชุน รวิโชติกุล. (2550). การรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการออมเงินของคนวัยทำงานในกรุงเทพมหานครและจังหวัดอุดรธานีต่อการคุ้มครองเงินฝาก. โครงงาน (บธ.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อิระณัฏฐ์ ลิขิตตระกาลกุล และคนอื่นๆ. กลยุทธ์ส่งเสริมการออมให้แก่วัยผู้ใหญ่เพื่อเตรียมการเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ. กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.

โอ๋ สิรินทร์. (2548). ดิฉันสวย รวย งก. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : วงกลม. 

เว็บไซต์ที่่เกี่ยวข้อง

 
 
 
 
 
 

         

         

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121