Copyright 2023 - Custom text here

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดย ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้มีความร่วมมือกับหอสมุดแห่งชาติ ในการทำสำเนาหนังสือพิมพ์ภาษาจีนในประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2551 ในการนำหนังสือพิมพ์ภาษาจีนเก่าทุกฉบับที่ตีพิมพ์ในประเทศไทย ทั้งรายวัน รายสองวัน และรายสัปดาห์ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2460 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นเอกสารอันมีคุณค่า เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสงวนรักษาหนังสือพิมพ์จีน และเพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าวิจัย โดยศูนย์บรรณสารฯ ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูล Thailand Digital Chinese Newspaper (TDCN) นับว่าเป็นแหล่งค้นคว้าที่มีนักวิจัยทั้งชาวไทยและต่างประเทศให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
 

泰国的复印中文报纸

当二〇〇八年九月二十九日华侨崇圣大学图书馆资讯中心跟国立图书馆合作泰国的复件中文报纸。从一九一七年以上,我们把每一份在泰国印刷的旧中文报纸包括中文日报、每周日报,都是有很大的价值文件,为了保存中文报纸,还为了研究方面,图书馆资讯中心就发达资料系统Thailand Digital Chinese Newspaper (TDCN),也算是对泰国人和外国人研究者的数据库很感兴趣。

 
 
 

 

                

                

                

               

                 

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121