Copyright 2017 - Custom text here

คำขวัญ 7 ส  ศูนย์บรรณสารสนเทศ 
" ใส่ใจวันละนิด พิชิต 7 ส เพื่อ มฉก. ของเรา "

7clean


ความเป็นมาของ 7 ส

ในปีการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัย  จึงได้พัฒนาคุณภาพโดยนำระบบ 7ส  มาใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน  เพื่อให้งานเกิดคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยให้ความสำคัญในเรื่องของความสวยงามและสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมจากกิจกรรม 5 ส ที่ผ่านมา

ความหมายของ 7 ส

ส 1 = สะสาง แยกของที่ต้องการกับของที่ไม่ต้องการใช้งาน หรือ ของที่มีปริมาณมากเกินจำเป็นให้เหลือเฉพาะที่จำเป็นไว้เท่านั้น 

ส 2 = สะดวก จัดเก็บของ แยกประเภทของที่จำเป็น ให้สะดวกเก็บ สะดวกใช้ โดยใช้หลัก “หยิบง่าย หายรู้ ดูก็งามตา” 

ส 3 = สะอาด มีวิธีการทำความสะอาด แบ่งหน้าที่กันทำความสะอาด โดยการ ปัด กวาด เช็ด ถู ดูแลให้สะอาด พร้อมใช้ สม่ำเสมอ 

ส 4 = สุขลักษณะ รักษามาตรฐานที่ดี ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และพัฒนาให้ดีเสมอ เพื่อสุขลักษณะที่ดีในสถานที่ทำงาน โดย ค้นหาสาเหตุที่ไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น มลภาวะ อุบัติเหตุ แสงสว่าง เสียงดัง ฝุ่น เศษขยะ กลิ่นอับ  แล้วนำสิ่งเหล่านั้นมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น

ส 5 = สร้างนิสัย รักษาระเบียบวินัยและมาตรฐานข้อตกลง โดย ช่วยกันปฏิบัติตามหลัก 7 ส ให้เป็นกิจวัตรประจำวันจนติดเป็นนิสัย 

ส 6 = สวยงาม รักษาสภาพแวดล้อม บรรยากาศในที่ทำงาน ดูดี สบายตา สบายใจ สดชื่น  น่าทำงาน แต่ไม่ฟุ่มเฟือยเกินจำเป็น

ส 7 = สิ่งแวดล้อม ประหยัดทรัพยากรในการทำงาน โดยการ  ประหยัด น้ำ ไฟฟ้า กระดาษ ที่ยึดหลัก 1A3R คือ

  • A = Avoid หลีกเลี่ยงการใช้ 
  • R = Reduce ลดการใช้ 
  • R = Reuse นำกลับมาใช้ 
  • R = Recycle นำไปผลิตใหม่ 

ขอบคุณทุกท่าน ที่ช่วยกันปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์จนครบ 7 ส. แล้วอย่าลืมปฏิบัติให้เป็นกิจวัตรประจำวัน เพื่อ มฉก. ของเรา

 

ข้อมูล 7 ส  ศูนย์บรรณสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2559

1. นโยบายคุณภาพ 7 ส  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

download >>

2. คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมคุณภาพ 7 ส  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

download >>

3. คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมคุณภาพ 7 ส  ศูนย์บรรณสารสนเทศ

download >>

4. มาตรฐานกิจกรรม 7 ส  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

download >>

5. แผนกิจกรรม 7 ส  ศูนย์บรรณสารสนเทศ

download >>

6. กิจกรรม 7 ส  ศูนย์บรรณสารสนเทศ

6.1 Big Cleaning  ครั้งที่ 1 ศูนย์บรรณสารสนเทศ ประจำปี 2559

โซน ที่ 1   บริเวณพื้นที่ งานบริการยืม-คืนฯ ชั้น 1  ผู้รับผิดชอบ นางกิตญาภัทร  รอดเพียร

ฺBefore                                                                                    After

                           


โซน ที่ 2    บริเวณพื้นที่ สำนักงานเลขานุการ ผู้รับผิดชอบ นางสาวธัญชนก มากพันธุ์

ฺ    Before                                       After

              

 

โซน ที่ 3     บริเวณพื้นที่ แผนกจัดหาและวิเคราะห์ฯ  ผู้รับผิดชอบ  นางสาวดุษษาโชติกวิบูลย์

       Before                                                                     After

              

 

โซน ที่ 4    บริเวณพื้นที่ แผนกทรัพยากรการเรียนรู้  ผู้รับผิดชอบ นางสาวไพลิน จับใจ

       Before                                                                        After

        

 

โซน ที่ 5    บริเวณพื้นที่ งานบริการสารสนเทศ ชั้น 3  ผู้รับผิดชอบ นางชลธิชา อำทะวงษ์

Before                                                                                  After

             

                          

 

โซน ที่ 6    บริเวณพื้นที่ งานหอจดหมายเหตุ ชั้น 4  ผู้รับผิดชอบ นางน้ำฝน อินทรสิทธิ์

Before                                                                                  After

      

      

 

โซน ที่ 7    บริเวณพื้นที่ บริการสารสนเทศ ชั้น 4   ผู้รับผิดชอบ นางสาวสมศรี  ประสมพงษ์

Before                                                                      After

     

                            

                                                                         


โซน ที่ 8    บริเวณพื้นที่ งานบริการสารสนเทศ ภาษาจีน ชั้น 5 ผู้รับผิดชอบ นางสาวบัวอัจฉรา  โพธิ์จันทร์

Before                                                               After

              

 

โซน ที่ 9     บริเวณพื้นที่ งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ชั้น 6 ผู้รับผิดชอบ นางอุไรรัตน์  ผาสิน

Before                                                               After

    

 

โซน ที่ 10     บริเวณพื้นที่โดยรอบ ภายนอกอาคารบรรณสาร

Before                               After

        

 

ข้อมูล 7 ส  ศูนย์บรรณสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2558

1. Big Cleaning  ศูนย์บรรณสารสนเทศ ประจำปี 2558

อาคารบรรณสารมีลักษณะการใช้งานแบบให้บริการรวมเป็นศูนย์กลาง โดยเปิดให้บริการ 7 วันทำการ

ดังนั้น ช่วงปิดภาคการศึกษา 2/2558 จึงได้มีการทำความสะอาดอาคารครั้งใหญ่ โดย

1. ทำความสะอาดกระจก ขจัดหยากไย่ เช็ดกระจก ในพื้นที่กระจกรอบโถง 8 เหลี่ยม

     

 

2. ทำความสะอาดพื้น ขัดพื้น ลงน้ำยาเคลือบเงา ในพื้นที่ให้บริการ ทั้ง 6 ชั้น

     

 

3. ทำความสะอาดสำนักงาน จัดเก็บ เคลียสิ่งของที่ไม่จำเป็น ในพื้นที่ส่วนสำนักงาน

 

 

4. ปรับปรุงพื้นที่ให้บริการโดยรอบ พร้อมทั้งเพิ่มที่พื้นที่สีเขียว เพื่อสร้างบรรยากาศผ่อนคลายให้แก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ

     

 

จากความร่วมมือร่วมใจ ใส่ใจ ดูแลรักษา และตั้งใจที่จะพัฒนาศูนย์บรรณสารสนเทศ  จึงทำให้เรามีพื้นที่สำหรับให้บริการ สวยๆ น่ารักๆ เพิ่มขึ้น ทั้งสวนหย่อมต้อนรับ มุมโซฟารับแขก และห้องสมุดในสวน

ขอขอบคุณในความร่วมแรงร่วมใจ ความทุ่มเท และน้ำใจไมตรีจากทุกท่าน ที่่ร่วมกันพัฒนาศูนย์บรรณสารสนเทศ ไว้ ณ โอกาสนี้

     

     

 

2. แผนการดำเนินงานกิจกรรม 7 ส

download >>

3. คู่มือกิจกรรม 7 ส

download >>

4. มาตรฐานกิจกรรม 7 ส

download >>

5. ความเป็นมากิจกรรม 7 ส

download >>

6. คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมคุณภาพ 7 ส 

download >>

 

# กิจกรรมที่ผ่านมา #

ข้อมูล  7 ส  ศูนย์บรรรศสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2557

1. แผนการดำเนินงานกิจกรรม 7 ส

download >>

2. โครงการแผนพัฒนากิจกรรม 7 ส

download >>

3. มาตรฐานกิจกรรม 7 ส 

download >>

4. ความเป็นมากิจกรรม 7 ส

download >>

5. คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมคุณภาพ 7 ส 

download >>

ข้อมูล 7 ส  ศูนย์บรรณสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2554 -2555

1. ข้อมูล 7 ส  มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

สรุปโครงการ โดย กองแผนและพัฒนา

2. สรุปกิจกรรม 7 ส ประจำปีการศึกษา 2553

download >>

3. ขั้นตอนการดำเนินงาน กิจกรรม 7 ส

download >>

4. แบบฟอร์มมาตรฐานกิจกรรม 7 ส

download >>

5. โครงการแผนพัฒนากิจกรรม 7 ส

download >>

6. นโยบาย 7 ส มฉก.

download >>

 

               

               

               

                

               

 


ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121