Copyright 2022 - Custom text here
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เข้าร่วมโครงการประกวด Thailand Energy Awards 2016 (TEA) หลังจากที่ชนะเลิศ อาคารประหยัดพลังงาน MEA Energy Awards 2015 จากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) แล้ว โดย TEA แบ่งการประกวดออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านพลังงานทดแทน ด้านอนุรักษ์พลังงาน   ด้านบุคลากร ด้านพลังงานสร้างสรรค์ และด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 260 ราย มีผู้ได้รับรางวัล ทั้งสิ้น 64 รางวัล
 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้รับการยืนยันในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการประหยัดพลังงานอีกครั้ง ด้วยการได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทอาคารควบคุม
 
 
 
 
 
*อาคารควบคุม ได้แก่ อาคารภายใต้พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าตั้งแต่ 1,175 kVA หรือมีขนาดมาตรวัดไฟฟ้าตั้งแต่ 1,000 กิโลวัตต์ หรือใช้พลังงานรวมกันในรอบหนึ่งปี ตั้งแต่ 20 ล้านเมกกะจูล)
 
 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121