Copyright 2022 - Custom text here

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้บริหารงาน 5ส และพัฒนามาเป็น 7ส   (7ส : สะสาง  สะดวก  สะอาด  สุขลักษณะ  สร้างนิสัย  สวยงาม  สิ่งแวดล้อม) โดยมีคำขวัญ "ปลูกจิตสำนึก ฝึกเป็นนิสัย มฉก. ร่วมใจ สร้างวินัย ใน 7 ส" ควบคู่ไปกับการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคนและงานให้มีประสิทธิภาพและลดการใช้พลังงาน มีกิจกรรมการประกวดรางวัลคุณภาพ 7 ส มฉก. ทุกปี สำหรับปีการศึกษา 2558 มีการประกาศรางวัลยอดเยี่ยม 7 ส  เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 โดย ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้รับรางวัล 7  ส ยอดเยี่ยม ระดับหน่วยงาน 

 

 

 

คำขวัญ 7 ส ศูนย์บรรณสารสนเทศ 
" ใส่ใจวันละนิด พิชิต 7 ส เพื่อ มฉก. ของเรา "

กิจกรรม 7 ส ของศูนย์บรรณสารสนเทศ

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121