Copyright 2023 - Custom text here

การเสวนา
เรื่อง
ทรัพยากรสารสนเทศภาษาจีนและการบริหารจัดการห้องสมุดภาษาจีน
วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560
เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องสื่อประสม ชั้น 2 อาคารบรรณาสาร

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        บรรยายโดย นางสาว วรรณา โตพิบูลย์พงศ์

- การแปรภาษาจีนเป็นอักษรโรมันของ ALA-LC คลิกดาวน์โหลด

- การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศจีนในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ คลิกดาวน์โหลด

 

 

 
 

 

                

                

                

               

                 

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121