Copyright 2023 - Custom text here

คำสั่งแต่งตั้ง

คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการการจัดการความรู้

 

โครงการ

โครงการ การจัดการความรู้ ศูนย์บรรณสารสนเทศ

 

แผนการจัดการความรู้

แผนการจัดการองค์ความรู้ ศูนย์บรรณสารสนเทศ

 

รายงานการประชุม

ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1

ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2

 

สรุปผลโครงการ-กิจกรรม

โครงการจัดทำคลังความรู้ที่ได้จากการอบรมสัมมนา (เล่าเรื่องกิจกรรม...แบ่งปันความรู้)

โครงการองค์ความรู้จากผลงานเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อพส.

โครงการพัฒนาเว็บไซด์เพื่อการจัดการและเผยแพร่การจัดการองค์ความรู้ KM

แบบบันทึก เรืองเล่ากิจกรรม...แบ่งปันความรู้ KM

 

>> Facebook KM ศูนย์บรรณสารสนเทศ <<

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121