Copyright 2022 - Custom text here

 

 

ข้อมูล 7 ส  ศูนย์บรรณสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2564

 

1. คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมคุณภาพ 7ส  ประจำปีการศึกษา (ระดับมหาวิทยาลัย)

2. คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมคุณภาพ 7ส  ศูนย์บรรณสารสนเทศ

3. แผนดำเนินการกิจกรรม 7ส  ศูนย์บรรณสารสนเทศ

4. มาตรฐานกิจกรรม 7ส  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

5. สถิติการใช้ทรัพยากร น้ำประปา-ไฟฟ้า  ศูนย์บรรณสารสนเทศ

 

6. กิจกรรม 7ส  ศูนย์บรรณสารสนเทศ

6.1   Big Cleaning ครั้งที่ 1 ศูนย์บรรณสารสนเทศ ประจำปี 2564

โซน ที่ 1 บริเวณพื้นที่ งานบริการยืม-คืน ชั้น 1 ผู้รับผิดชอบ กิตญาภัทร 

 

 

โซน ที่ 2 บริเวณพื้นที่ สำนักงานเลขานุการ ชั้น 2  ผู้รับผิดชอบ ชนัญชิด

 

 

 

 

 

โซน ที่ 3 บริเวณพื้นที่ แผนกจัดหาและวิเคราะห์  ชั้น 2 ผู้รับผิดชอบ ศุภโชค

 

โซน ที่ 4 บริเวณพื้นที่ แผนกทรัพยากรการเรียนรู้ ชั้น 2 ผู้รับผิดชอบ ไพลิน

 

 

 

โซน ที่ 5 บริเวณพื้นที่ งานบริการสารสนเทศ ชั้น 3 ผู้รับผิดชอบ สิรินันท์ 

  

 

โซน ที่ 6 บริเวณพื้นที่ งานหอจดหมายเหตุ ชั้น 4 ผู้รับผิดชอบ มธุพจน์

 

 

โซน ที่ 7 บริเวณพื้นที่ งานบริการสารสนเทศ ชั้น 4 ผู้รับผิดชอบ สมศรี

  

 

 

โซน ที่ 8 บริเวณพื้นที่ งานบริการสารสนเทศ ภาษาจีน ชั้น 5  ผู้รับผิดชอบ บัวอัจฉรา 

  

 

โซน ที่ 9 บริเวณพื้นที่ Co-working Space ชั้น 6 ผู้รับผิดชอบ อุไรรัตน์

  

 

6.2   Big Cleaning ครั้งที่ 2 ศูนย์บรรณสารสนเทศ ประจำปี 2564

 

โซน ที่ 1 บริเวณพื้นที่ งานบริการยืม-คืน ชั้น 1 ผู้รับผิดชอบ กิตญาภัทร 
  
 
 
โซน ที่ 2 บริเวณพื้นที่ สำนักงานเลขานุการ ชั้น 2  ผู้รับผิดชอบ ชนัญชิดา
 
 
 
โซน ที่ 3 บริเวณพื้นที่ แผนกจัดหาและวิเคราะห์  ชั้น 2 ผู้รับผิดชอบ ศุภโชค
 
โซน ที่ 4 บริเวณพื้นที่ แผนกทรัพยากรการเรียนรู้ ชั้น 2 ผู้รับผิดชอบ ไพลิน
 
 
 
โซน ที่ 5 บริเวณพื้นที่ งานบริการสารสนเทศ ชั้น 3 ผู้รับผิดชอบ สิรินันท์ 
  
 
 
โซน ที่ 6 บริเวณพื้นที่ งานหอจดหมายเหตุ ชั้น 4 ผู้รับผิดชอบ มธุพจน์
 
 
 
โซน ที่ 7 บริเวณพื้นที่ งานบริการสารสนเทศ ชั้น 4 ผู้รับผิดชอบ สมศรี
 
โซน ที่ 8 บริเวณพื้นที่ งานบริการสารสนเทศ ภาษาจีน ชั้น 5  ผู้รับผิดชอบ บัวอัจฉรา 
 
 
 
โซน ที่ 9 บริเวณพื้นที่ Co-working Space ชั้น 6 ผู้รับผิดชอบ อุไรรัตน์

 

กิจกรรมตรวจ 7 ส ภายใน ศูนย์บรรณสารสนเทศ ประจำปี 2564

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121