Copyright 2023 - Custom text here

 

 

รองศาสตราจารย์.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์

ที่ปรึกษา


รองอธิการบดี
Dr. Jonathan Rante Carreon
ประธานกรรมการ

    อาจารย์ ดร.รุ้งเพชร สงวนพงษ์
กรรมการ

อาจารย์บรรจบ ปิยมาตย์
กรรมการ
 

อาจารย์ธันฐกรณ์ สังขพิพัฒธนกุล
กรรมการ

นางสาวสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์
กรรมการและเลขานุการ

นางสาวดุษษา โชติกวิบูลย์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 


นางสาวไพลิน จับใจ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวณัฐชยา วชิรปัทมา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

 
 
 
 

 

                

                

                

               

                 

 

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121