Copyright 2022 - Custom text here

 

 

รองศาสตราจารย์.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์

ที่ปรึกษา


รองศาสตราจารย์ อิสยา จันทร์วิทยานุชิต
ประธานกรรมการ

    อาจารย์ ดร.จิรชัย หมื่นฤทธิ์
กรรมการ

อาจารย์ไพศาล ทองสัมฤทธิ์
กรรมการ
 

อาจารย์ ดร.มธุรส อ่อนไทย
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยา ยอดนิล
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาชัย สุนทรอนันตชัย
กรรมการ

 


นางสาวสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์
กรรมการและเลขานุการ

นางสาวมธุพจน์ รัตนะ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 

 
 
 
 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121