Copyright 2023 - Custom text here

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีความร่วมมือเพื่อร่วมดำเนินงานโครงการต่างๆ เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และการให้บริการ ดังนี้
 

1.  ความร่วมมือการถ่ายสำเนาหนังสือพิมพ์ภาษาจีนในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดย ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้มีความร่วมมือกับหอสมุดแห่งชาติ ในการทำสำเนาหนังสือพิมพ์ภาษาจีนในประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2551 ในการนำหนังสือพิมพ์ภาษาจีนเก่าทุกฉบับที่ตีพิมพ์ในประเทศไทย ทั้งรายวัน รายสองวัน และรายสัปดาห์ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2460 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นเอกสารอันมีคุณค่า เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสงวนรักษาหนังสือพิมพ์จีน และเพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าข้อมูล Thailand Digital Chinese Newspaper (TDCN) ขึ้นเพื่อใช้ในการสืบค้น  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 
 

2. คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) 

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) อยู่ภายใต้คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) เป็นความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 5 ประการ คือ

1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

2. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

3. เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรห้องสมุดร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

4. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ 

5. เพื่อส่งเสริมการค้นคว้า วิจัยตลอดจนการเขียนบทความทางวิชาการในทางบรรณารักษศาสตร์ 

ดำเนินการ และขยายวัตถุประสงค์เพิ่มเติมในด้านการพัฒนาและจัดทำระบบฐานข้อมูลของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพื่อสนับสนุนการสร้างเครือข่ายระดับอุดมศึกษาของภาคเอกชน และของระดับประเทศ ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 58 สถาบัน
 

ระเบียบการยืมระหว่างห้องสมุด >>

 

3.  เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว

URL : http://lib.ku.ac.th/kugreenlibrary/index.php/green-library-network

การพัฒนาห้องสมุดให้เป็นต้นแบบของสังคมในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมจึงเป็นเรื่องที่มีความสําคัญ จึงได้มีการการจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว โดยความร่วมมือดังกล่าว จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการให้บริการความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ผ่านการให้บริการและกิจกรรมต่างๆ ของห้องสมุด

 

4. ThaiLis

URL : tdc.thailis.or.th/tdc

ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) บริการสืบค้นจากฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ของวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์ รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ในการเข้าใช้บริการนั้น จะต้องเข้าใช้งานจากคอมพิวเตอร์ภายในห้องสมุดที่เป็นสมาชิก ซึ่งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเป็นหนึ่งในสมาชิกเช่นกัน


5. Journal Link

URL : www.journallink.or.th 

"Journal Link" เป็นฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารในประเทศไทย ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างห้องสมุดต่าง ๆ ทั่วประเทศไทยทั้งสิ้น 205 แห่ง ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแหล่งจัดเก็บวารสารทั้งวารสารภาษาไทยและวารสารภาษาต่างประเทศอย่างสะดวก ทันสมัย และรวดเร็วกว่า 17321 ชื่อ ยิ่งกว่านั้นผู้ใช้ยังสามารถเชื่อมโยง (Link) ไปยังวารสารที่มีการให้บริการบนอินเทอร์เน็ต (Internet) ได้อีกด้วย โดยมีวิธีสืบค้นได้หลายรูปแบบได้แก่ ค้นจากชื่อวารสาร เลข ISSN องค์กรหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องกับวารสาร และหัวเรื่อง (คำหรือวลี ซึ่งใช้แทนเนื้อเรื่องของวารสาร)


6.  เครือข่ายความร่วมมือการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน

สืบเนื่องจากเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ทำให้เกิดความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน โดยห้องสมุดในเครือข่ายดังกล่าว สามารถเข้าใช้บริการทรัพยากรของห้องสมุดในเครือข่ายได้ รวมทั้งการที่ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีการตกลงความร่วมมือการใช้ทรัพยาการสารสนเทศร่วมกับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษากับสำนักวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำให้สมาชิกของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติสามารถเข้าใช้ทรัพยากรสารสนเทศของสำนักวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เช่นกัน ทำให้เกิดการแบ่งปันทรัพยากรสารสนเทศ ที่ห้องสมุดบางแห่งไม่มี และมีการแบ่งปันทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างคุ้มค้า
 

 

 
 

 

                

                

                

               

                 

 

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121