Copyright 2022 - Custom text here

ข้อมูล 7 ส  ศูนย์บรรณสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2563

 

1. คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมคุณภาพ 7ส  ประจำปีการศึกษา (ระดับมหาวิทยาลัย)

3. คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมคุณภาพ 7ส  ศูนย์บรรณสารสนเทศ

4. แผนดำเนินการกิจกรรม 7ส  ศูนย์บรรณสารสนเทศ

5. มาตรฐานกิจกรรม 7ส  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

6. สถิติการใช้ทรัพยากร น้ำประปา-ไฟฟ้า  ศูนย์บรรณสารสนเทศ

 

7. กิจกรรม 7ส  ศูนย์บรรณสารสนเทศ

7.1   ครั้งที่ 1 ศูนย์บรรณสารสนเทศ ประจำปี 2563

โซน ที่ 1 บริเวณพื้นที่ งานบริการยืม-คืน ชั้น 1 ผู้รับผิดชอบ นายปัญญา วงศ์จันทร์

 

 

โซน ที่ 2 บริเวณพื้นที่ สำนักงานเลขานุการ  ผู้รับผิดชอบ นางรัชนี นิลขำ

 

 

 

 

โซน ที่ 3 บริเวณพื้นที่ แผนกจัดหาและวิเคราะห์  ผู้รับผิดชอบ นายศุภโชค สังฆพันธ์

 

โซน ที่ 4 บริเวณพื้นที่ แผนกทรัพยากรการเรียนรู้  ผู้รับผิดชอบ นางสาวกมลชนก อยู่วัฒนา

 

โซน ที่ 5 บริเวณพื้นที่ งานบริการสารสนเทศ ชั้น 3  ผู้รับผิดชอบ นางสาวปิยนุช ประใจครบุรี

 

โซน ที่ 6 บริเวณพื้นที่ งานหอจดหมายเหตุ ชั้น 4   ผู้รับผิดชอบ นางน้ำฝน อินทรสิทธิ์

 

 

โซน ที่ 7 บริเวณพื้นที่ งานบริการสารสนเทศ ชั้น 4 ผู้รับผิดชอบ นางนวพรรษ วิจิตรวงษ์

 

โซน ที่ 8 บริเวณพื้นที่ งานบริการสารสนเทศ ภาษาจีน ชั้น 5  ผู้รับผิดชอบ นางสาวบัวอัจรา โพธิ์จันทร์

 

โซน ที่ 9 บริเวณพื้นที่ Co-working Space ชั้น 6   ผู้รับผิดชอบ นางสาวณัฐชยา วชิรปัทมา

 

กิจกรรมตรวจ 7 ส ภายใน ศูนย์บรรณสารสนเทศ ประจำปี 2563

 

 

 

 

 
 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121