Copyright 2017 - Custom text here

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้เริ่มวางโครงการห้องสมุดพร้อมกับโครงการจัดตั้งวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านบริการวิชาการและใช้ชื่อว่า "ศูนย์บรรณสารสนเทศ" มีประวัติและพัฒนาการมาโดยลำดับ

 • พ.ศ. 2535
  มีนาคม 2535  เริ่มดำเนินการจัดตั้งเป็นห้องสมุดมหาวิทยาลัยโดยใช้พื้นที่ที่วิทยาเขตยศเสเป็นที่ทำการชั่วคราว
  กรกฎาคม 2535 ย้ายมาตามการตั้งมหาวิทยาลัยที่ ถนนบางนา- ตราด ก.ม.18 อ.บางพลี จ. สมุทรปราการ เปิดบริการที่อาคารเรียน 1 มีพื้นที่ประมาณ 1,024 ตารางเมตร โดยมีสถานที่ทำการ 2 ห้อง คือ บริเวณชั้น 2 เป็นห้องบริการค้นคว้าสำหรับคณาจารย์และนักศึกษา และบริเวณชั้น 3 เป็นห้องทำงานของบรรณารักษ์ฝ่ายงานเทคนิค
   
 • พ.ศ. 2537
  กุมภาพันธ์ 2537  ย้ายมายังอาคารบรรณสารซึ่งเป็นอาคารเอกเทศ 6 ชั้น มีเนื้อที่ใช้สอยประมาณ 8,600 ตารางเมตร เริ่มเปิดให้บริการในระยะแรกเพียง 3 ชั้น คือ ชั้น 2 เป็นส่วนทำการของงานเลขานุการและงานเทคนิคของห้องสมุด ชั้น 3 เป็นห้องบริการค้นคว้าสำหรับคณาจารย์และนักศึกษา และชั้น 5 เป็นส่วนของหนังสือภาษาจีนและห้องทรงพระอักษรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
  พฤษภาคม 2537  มหาวิทยาลัยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวางระบบสารสนเทศของศูนย์บรรณสารสนเทศ เพื่อทำหน้าที่วางระบบสารสนเทศของศูนย์ฯ ให้เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ซอฟต์แวร์กับงานห้องสมุดเพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัย
  11 พฤศจิกายน 2537 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมายังห้องสมุดภาษาจีน และห้องทรงพระอักษร ชั้น 5
  ธันวาคม 2537  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการจัดซื้อระบบซอฟต์แวร์ "Dynix" 
   
 • พ.ศ. 2538 - 2539 พัฒนางานระบบฐานข้อมูล และเปิดให้บริการงานการสืบค้น การยืม-คืนด้วยระบบคอมพิวเตอร์
   
 • พ.ศ. 2542 
  มีนาคม - มิถุนายน 2542 ศูนย์บรรณสารฯ เสนอระบบห้องสมุดอัตโนมัติใหม่ ต่อมหาวิทยาลัย
  สิงหาคม 2542 สภามหาวิทยาลัย อนุมัติให้ศูนย์บรรณสารสนเทศ ปรับเปลี่ยนระบบห้องสมุดอัตโนมัติเป็น VTLS
  21 ธันวาคม 2542  เปิดใช้ระบบ VTLS อย่างเป็นทางการ
   
 • พ.ศ. 2543
  4 มกราคม 2543  เปิดให้บริการสืบค้นข้อมูลของศูนย์บรรณสารสนเทศโดยไม่จำกัดเวลา และสถานที่ โดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
  สิงหาคม 2543  ขยายพื้นที่ให้บริการ และค้นคว้าในชั้น 6 อย่างเป็นทางการโดยให้บริการหนังสือภาษาอังกฤษ 
  กันยายน 2543  เพิ่มเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการสืบค้นผ่านอินเตอร์เน็ตรวม 100 เครื่อง โดยการกระจายอยู่ตามชั้นต่าง ๆ 
  ตุลาคม 2543 เริ่มใช้งานระบบ Blackboard เพื่อใช้ร่วมกับการเรียนการสอนผ่านอินเตอร์เน็ต และอินทราเน็ต
   
 • พ.ศ. 2545
  มิถุนายน 2545 ปรับโครงสร้างองค์กรโดยโอนย้ายงานจัดซื้อจากแผนกจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ มาขึ้นอยู่กับสำนักงานเลขานุการ
  สิงหาคม 2545 เปิดให้บริการ UBC Cable TV ที่แผนกทรัพยากรการเรียนรู้และจัดตั้งหอเอกสาร ดร. อุเทน เตชะไพบูลย์ ณ ชั้น 5
  ตุลาคม 2545 ปรับปรุงพื้นที่ให้บริการยืม-คืน ที่ชั้น 1 และปรับเปลี่ยนพื้นที่จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ ที่ชั้น 6 ส่วนหนังสือในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ จัดเก็บรวมกันที่ชั้น 3 และโอนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 127 เครื่องให้แผนกบริการคอมพิวเตอร์ กองกลาง ดูแล
   
 • พ.ศ. 2547
  เมษายน 2547 ย้ายหอจดหมายเหตุมาที่ศูนย์บรรณสารสนเทศ ชั้น 4
  พฤษภาคม 2547 จัดตั้งห้องสมุดการแพทย์แผนจีนขึ้นที่ศูนย์บรรณสารสนเทศ ชั้น 4
  ตุลาคม 2547 จัดตั้งห้องสมุดนิติศาสตร์ (กฎหมาย) ที่ชั้น 3
   
 • พ.ศ. 2549
 • มิถุนายน 2549  Migration ข้อมูลและปรับเปลี่ยนระบบ จากเดิมระบบ VTLS-Classic เป็นระบบ VTLS-Virtua ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2549 จนถึงเปิดให้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ ได้วันที่ 1 สิงหาคม 2549
  1 สิงหาคม 2549  เปิดให้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบ VTLS-Virtua

   
 • พ.ศ. 2550
  มีนาคม 2550 ปรับปรุงพื้นที่การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 5 ห้องสมุดการแพทย์แผนจีน และห้องสมุดภาษาจีน 
   
 • พ.ศ. 2551
  มิถุนายน 2551 เข้าร่วมโครงการจัดทำฐานข้อมูล TDC หรือ Thai Digital Collection ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งของ ThaiLIS โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม
  29 กันยายน 2551 ลงนามความร่วมมือกับสำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ในโครงการจัดทำสำเนาหนังสือพิมพ์จีนในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2460 ถึงปัจจุบัน 
   
 • พ.ศ. 2552
  มกราคม 2552 เริ่มดำเนินงานตามโครงการจัดทำสำเนาหนังสือพิมพ์จีนในประเทศไทย ซึ่งเป็นความตกลงร่วมมือกับสำนักหอสมุดแห่งชาติ
   
 • พ.ศ. 2553
  ธันวาคม 2553 เพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการ โดยจัดทำ facebook ของศูนย์บรรณสารสนเทศขึ้นที่ http://www.facebook.com/libhcu
   
 • พ.ศ. 2554
  กันยายน 2554 ได้รับบริจาคคอมพิวเตอร์ จากมูลนิธิสร้างเสริมไทย โดย คุณแจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ จำนวน 20 เครื่อง เพื่อส่งเสริมการศึกษาและผลักดันให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ที่ห้อง Leaning with Fun ชั้น 2 แผนกทรัพยากรการเรียนรู้
   
 • พ.ศ. 2556
  มีนาคม 2556 ต่อยอดงานการอนุรักษ์หนังสือพิมพ์จีนในประเทศไทย ซึ่งตีพิมพ์ตั้งแต่ปี 2461-2529 ที่มีการจัดทำสำเนาไปแล้ว 1,122,497 หน้า มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้ผลักดัน ให้มีการพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลสำเนาหนังสือพิมพ์จีนในประเทศไทย ชื่อว่า Thailand Digital Chinese Newspaper (TDCN) และให้ศูนย์บรรณสารฯ ดำเนินงานโครงการจัดทำสำเนาหนังสือพิมพ์จีนในประเทศไทย ในระยะที่ 2 ต่อไป
   
 • พ.ศ. 2558
  30 เมษายน 2558 เปิดห้องสมุดวัฒนธรรมและศาสนาเต๋า ซึ่งอยู่บริเวณชั้น 1 ส่วนหลัง
  พฤศจิกายน 2558 ปรับเปลี่ยนช่องทางการสื่อสารเป็น FB Fanpage ของศูนย์บรรณสารฯ เพื่อให้มีการสื่อสารกับผู้ใช้ห้องสมุดได้ในวงกว้างมากยิ่งขึ้นที่ https://www.facebook.com/libhcufanpage
   
 • พ.ศ. 2559 
  มกราคม 2559 เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ของศูนย์บรรณสารฯ และเว็บการจัดการความรู้ เพื่อใช้เป็นช่องทางในการเข้าถึงสารสนเทศของศูนย์บรรณสารฯ และแหล่งสารสนเทศอื่นๆ รวมทั้งเพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ ของศูนย์บรรณสารฯ กับผู้ใช้ห้องสมุด
  27 มกราคม 2559 อาคารบรรณสารเป็น 1 ใน 3 อาคารประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัย ที่เข้าร่วมประกวดอาคารประหยัดพลังงาน และได้รับรางวัลชนะเลิศอาคารประหยัดพลังงานประเภทมหาวิทยาลัยจากโครงการ MEA Energy Saving Building 2015 ของการไฟฟ้านครหลวง
  กุมภาพันธ์ 2559อาคารบรรณสารสนเทศ โดยศูนย์บรรณสารฯ ได้รับมอบหมายในการเข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  29 มีนาคม 2559 อาคารบรรณสาร รับการตรวจประเมินโครงการ Thailand Energy Awards2016 จากกระทรวงพลังงาน
  30 มิถุนายน 2559อาคารบรรณสาร รับการตรวจประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว และผ่านเข้ารอบ “ยอดเยี่ยม” หรือระดับทอง
  7 กรกฎาคม 2559 ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้รับรางวัล 7ส ยอดเยี่ยม ประเภทหน่วยงาน
  30 สิงหาคม 2559อาคารบรรณสาร รับการตรวจประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว ระดับยอดเยี่ยม

 

               

               

               

                

               

 


ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121