Copyright 2018 - Custom text here

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้เริ่มวางโครงการห้องสมุดพร้อมกับโครงการจัดตั้งวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านบริการวิชาการและใช้ชื่อว่า "ศูนย์บรรณสารสนเทศ" มีประวัติและพัฒนาการมาโดยลำดับ

 • พ.ศ. 2535
  มีนาคม 2535  เริ่มดำเนินการจัดตั้งเป็นห้องสมุดมหาวิทยาลัยโดยใช้พื้นที่ที่วิทยาเขตยศเสเป็นที่ทำการชั่วคราว
  กรกฎาคม 2535 ย้ายมาตามการตั้งมหาวิทยาลัยที่ ถนนบางนา- ตราด ก.ม.18 อ.บางพลี จ. สมุทรปราการ เปิดบริการที่อาคารเรียน 1 มีพื้นที่ประมาณ 1,024 ตารางเมตร โดยมีสถานที่ทำการ 2 ห้อง คือ บริเวณชั้น 2 เป็นห้องบริการค้นคว้าสำหรับคณาจารย์และนักศึกษา และบริเวณชั้น 3 เป็นห้องทำงานของบรรณารักษ์ฝ่ายงานเทคนิค
   
 • พ.ศ. 2537
  กุมภาพันธ์ 2537  ย้ายมายังอาคารบรรณสารซึ่งเป็นอาคารเอกเทศ 6 ชั้น มีเนื้อที่ใช้สอยประมาณ 8,600 ตารางเมตร เริ่มเปิดให้บริการในระยะแรกเพียง 3 ชั้น คือ ชั้น 2 เป็นส่วนทำการของงานเลขานุการและงานเทคนิคของห้องสมุด ชั้น 3 เป็นห้องบริการค้นคว้าสำหรับคณาจารย์และนักศึกษา และชั้น 5 เป็นส่วนของหนังสือภาษาจีนและห้องทรงพระอักษรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
  พฤษภาคม 2537  มหาวิทยาลัยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวางระบบสารสนเทศของศูนย์บรรณสารสนเทศ เพื่อทำหน้าที่วางระบบสารสนเทศของศูนย์ฯ ให้เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ซอฟต์แวร์กับงานห้องสมุดเพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัย
  11 พฤศจิกายน 2537 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมายังห้องสมุดภาษาจีน และห้องทรงพระอักษร ชั้น 5
  ธันวาคม 2537  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการจัดซื้อระบบซอฟต์แวร์ "Dynix" 
   
 • พ.ศ. 2538 - 2539 พัฒนางานระบบฐานข้อมูล และเปิดให้บริการงานการสืบค้น การยืม-คืนด้วยระบบคอมพิวเตอร์
   
 • พ.ศ. 2542 
  มีนาคม - มิถุนายน 2542 ศูนย์บรรณสารฯ เสนอระบบห้องสมุดอัตโนมัติใหม่ ต่อมหาวิทยาลัย
  สิงหาคม 2542 สภามหาวิทยาลัย อนุมัติให้ศูนย์บรรณสารสนเทศ ปรับเปลี่ยนระบบห้องสมุดอัตโนมัติเป็น VTLS
  21 ธันวาคม 2542  เปิดใช้ระบบ VTLS อย่างเป็นทางการ
   
 • พ.ศ. 2543
  4 มกราคม 2543  เปิดให้บริการสืบค้นข้อมูลของศูนย์บรรณสารสนเทศโดยไม่จำกัดเวลา และสถานที่ โดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
  สิงหาคม 2543  ขยายพื้นที่ให้บริการ และค้นคว้าในชั้น 6 อย่างเป็นทางการโดยให้บริการหนังสือภาษาอังกฤษ 
  กันยายน 2543  เพิ่มเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการสืบค้นผ่านอินเตอร์เน็ตรวม 100 เครื่อง โดยการกระจายอยู่ตามชั้นต่าง ๆ 
  ตุลาคม 2543 เริ่มใช้งานระบบ Blackboard เพื่อใช้ร่วมกับการเรียนการสอนผ่านอินเตอร์เน็ต และอินทราเน็ต
   
 • พ.ศ. 2545
  มิถุนายน 2545 ปรับโครงสร้างองค์กรโดยโอนย้ายงานจัดซื้อจากแผนกจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ มาขึ้นอยู่กับสำนักงานเลขานุการ
  สิงหาคม 2545 เปิดให้บริการ UBC Cable TV ที่แผนกทรัพยากรการเรียนรู้และจัดตั้งหอเอกสาร ดร. อุเทน เตชะไพบูลย์ ณ ชั้น 5
  ตุลาคม 2545 ปรับปรุงพื้นที่ให้บริการยืม-คืน ที่ชั้น 1 และปรับเปลี่ยนพื้นที่จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ ที่ชั้น 6 ส่วนหนังสือในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ จัดเก็บรวมกันที่ชั้น 3 และโอนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 127 เครื่องให้แผนกบริการคอมพิวเตอร์ กองกลาง ดูแล
   
 • พ.ศ. 2547
  เมษายน 2547 ย้ายหอจดหมายเหตุมาที่ศูนย์บรรณสารสนเทศ ชั้น 4
  พฤษภาคม 2547 จัดตั้งห้องสมุดการแพทย์แผนจีนขึ้นที่ศูนย์บรรณสารสนเทศ ชั้น 4
  ตุลาคม 2547 จัดตั้งห้องสมุดนิติศาสตร์ (กฎหมาย) ที่ชั้น 3
   
 • พ.ศ. 2549
 • มิถุนายน 2549  Migration ข้อมูลและปรับเปลี่ยนระบบ จากเดิมระบบ VTLS-Classic เป็นระบบ VTLS-Virtua ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2549 จนถึงเปิดให้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ ได้วันที่ 1 สิงหาคม 2549
  1 สิงหาคม 2549  เปิดให้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบ VTLS-Virtua

   
 • พ.ศ. 2550
  มีนาคม 2550 ปรับปรุงพื้นที่การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 5 ห้องสมุดการแพทย์แผนจีน และห้องสมุดภาษาจีน 
   
 • พ.ศ. 2551
  มิถุนายน 2551 เข้าร่วมโครงการจัดทำฐานข้อมูล TDC หรือ Thai Digital Collection ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งของ ThaiLIS โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม
  29 กันยายน 2551 ลงนามความร่วมมือกับสำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ในโครงการจัดทำสำเนาหนังสือพิมพ์จีนในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2460 ถึงปัจจุบัน 
   
 • พ.ศ. 2552
  มกราคม 2552 เริ่มดำเนินงานตามโครงการจัดทำสำเนาหนังสือพิมพ์จีนในประเทศไทย ซึ่งเป็นความตกลงร่วมมือกับสำนักหอสมุดแห่งชาติ
   
 • พ.ศ. 2553
  ธันวาคม 2553 เพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการ โดยจัดทำ facebook ของศูนย์บรรณสารสนเทศขึ้นที่ http://www.facebook.com/libhcu
   
 • พ.ศ. 2554
  กันยายน 2554 ได้รับบริจาคคอมพิวเตอร์ จากมูลนิธิสร้างเสริมไทย โดย คุณแจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ จำนวน 20 เครื่อง เพื่อส่งเสริมการศึกษาและผลักดันให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ที่ห้อง Leaning with Fun ชั้น 2 แผนกทรัพยากรการเรียนรู้
   
 • พ.ศ. 2556
  มีนาคม 2556 ต่อยอดงานการอนุรักษ์หนังสือพิมพ์จีนในประเทศไทย ซึ่งตีพิมพ์ตั้งแต่ปี 2461-2529 ที่มีการจัดทำสำเนาไปแล้ว 1,122,497 หน้า มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้ผลักดัน ให้มีการพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลสำเนาหนังสือพิมพ์จีนในประเทศไทย ชื่อว่า Thailand Digital Chinese Newspaper (TDCN) และให้ศูนย์บรรณสารฯ ดำเนินงานโครงการจัดทำสำเนาหนังสือพิมพ์จีนในประเทศไทย ในระยะที่ 2 ต่อไป
   
 • พ.ศ. 2558
  30 เมษายน 2558 เปิดห้องสมุดวัฒนธรรมและศาสนาเต๋า ซึ่งอยู่บริเวณชั้น 1 ส่วนหลัง
  พฤศจิกายน 2558 ปรับเปลี่ยนช่องทางการสื่อสารเป็น FB Fanpage ของศูนย์บรรณสารฯ เพื่อให้มีการสื่อสารกับผู้ใช้ห้องสมุดได้ในวงกว้างมากยิ่งขึ้นที่ https://www.facebook.com/libhcufanpage
   
 • พ.ศ. 2559 
  มกราคม 2559 เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ของศูนย์บรรณสารฯ และเว็บการจัดการความรู้ เพื่อใช้เป็นช่องทางในการเข้าถึงสารสนเทศของศูนย์บรรณสารฯ และแหล่งสารสนเทศอื่นๆ รวมทั้งเพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ ของศูนย์บรรณสารฯ กับผู้ใช้ห้องสมุด
  27 มกราคม 2559 อาคารบรรณสารเป็น 1 ใน 3 อาคารประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัย ที่เข้าร่วมประกวดอาคารประหยัดพลังงาน และได้รับรางวัลชนะเลิศอาคารประหยัดพลังงานประเภทมหาวิทยาลัยจากโครงการ MEA Energy Saving Building 2015 ของการไฟฟ้านครหลวง
  กุมภาพันธ์ 2559อาคารบรรณสารสนเทศ โดยศูนย์บรรณสารฯ ได้รับมอบหมายในการเข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  29 มีนาคม 2559 อาคารบรรณสาร รับการตรวจประเมินโครงการ Thailand Energy Awards2016 จากกระทรวงพลังงาน
  30 มิถุนายน 2559อาคารบรรณสาร รับการตรวจประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว และผ่านเข้ารอบ “ยอดเยี่ยม” หรือระดับทอง
  มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัยอนุมัติในการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WordShare Management Services (WMS)
  7 กรกฎาคม 2559 ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้รับรางวัล 7ส ยอดเยี่ยม ประเภทหน่วยงาน
  11 สิงหาคม 2559 อธิการบดี และผู้บริหาร เปิดห้องสมุดในสวน บริเวณหน้าศูนย์บรรณสารสนเทศ
  30 สิงหาคม 2559 อาคารบรรณสาร รับการตรวจประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว ระดับยอดเยี่ยม
  20 กันยายน 2559 ศูนย์บรรณสารสนเทศ ลงนามในบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือห้องสมุดด้านประกันคุณภาพการศึกษา รอบปีที่ 5
  20 ตุลาคม 2559 เปิดสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 ศูนย์บรรณสารสนเทศ
  2 พฤศจิกายน 2559 ศูนย์บรรณสารสนเทศ ลงนามความร่วมมือด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว และการประชุมผู้บริหารเครือข่าย ความร่วมมือห้องสมุดสีเขียว
  7 ธันวาคม 2559 ศูนย์บรรณสารสนเทศ รับรางวัลสำนักงานสีเขียว ระดับทอง จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
   
 • พ.ศ. 2560
  25 มกราคม 2560 
  ศูนย์บรรณสารสนเทศ รับการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว จากคณะกรรมการประกอบด้วยผู้เชียวชาญด้านสิ่งแวดล้อม และผู้เชี่ยวชาญด้านห้องสมุด
  21 มีนาคม 2560  เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณห้องสมุดสีเขียว และรางวัลพิเศษสำหรับผู้บริหารที่มีการนำเสนอดีเด่น จากนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  มีนาคม - กรกฎาคม 2560 Implement ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WMS
  23 มีนาคม 2560 เข้ารับประทานเกียรติบัตรห้องสมุดสีเขียว จากพระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในงานประชุมสามัญประจำปี และประชุมวิชาการ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  ณ โรงแรกมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ
  25 เมษายน 2560 ลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   

 

               

               

               

                

               

 

 


ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121