Copyright 2023 - Custom text here

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นหน่วยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัยในด้านการเรียน การสอน การค้นคว้า วิจัย โดยเฉพาะทางด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้
 

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์การเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการเป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ


พันธกิจ

จัดหาและบริการทรัพยากรสารสนเทศ พร้อมพื้นที่เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และบริหารองค์กรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

 

 

 
 

 

                

                

                

               

                 

 

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121