Copyright 2023 - Custom text here

รวมรวมผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ (จากฐานข้อมูล Scopus)

2022 (34 papers)

2021 (33 papers)

2020 (23 papers)

2019 (23 papers)

2018 (14 papers)

2017 (22 papers)

2016 (19 papers)

2015 (24 papers)

2014 (17 papers)

2013 (5 papers)

2012 (9 papers)

2011 (7 papers)

2010 (6 papers)

2009 (5 papers)

2008 (4 papers)

2007 (2 papers)

2006 (3 papers)

2005 (5 papers)

2004 (7 papers)

2003 (3 papers)

2002 (6 papers)

2001 (3 papers)

2000 (-)

1999 (2 papers)

1998 (1 paper)

 

 

 
 

 

                

                

                

               

                 

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121