Copyright 2020 - Custom text here

รวมรวมผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ (จากฐานข้อมูล Scopus)

2020 

2019 (23 papers)

2018 (14 papers)

2017 (22 papers)

2016 (19 papers)

2015 (24 papers)

2014 (17 papers)

2013 (5 papers)

2012 (9 papers)

2011 (7 papers)

2010 (6 papers)

2009 (5 papers)

2008 (4 papers)

2007 (2 papers)

2006 (3 papers)

2005 (5 papers)

2004 (7 papers)

2003 (3 papers)

2002 (6 papers)

2001 (3 papers)

2000 (-)

1999 (2 papers)

1998 (1 paper)

 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 


ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121