Copyright 2020 - Custom text here

จากการที่ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้รับข้อเสนอแนะจากแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการประจำปี 2561 ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาตามข้อเสนอแนะ ดังนี้

 

ปีการศึกษา 2562

 

 
 
 
 
 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 


ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121