Copyright 2022 - Custom text here

ข้อมูล 7 ส  ศูนย์บรรณสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2560

 

1. ประกาศ มฉก.ที่ 079/2560 เรื่อง วันทำความสะอาดประจำปี

2. คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมคุณภาพ 7 ส  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

3. คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมคุณภาพ 7 ส  ศูนย์บรรณสารสนเทศ

4. มาตรฐานกิจกรรม 7 ส  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

5. แผนกิจกรรม 7 ส  ศูนย์บรรณสารสนเทศ

 

6. กิจกรรม 7 ส  ศูนย์บรรณสารสนเทศ

6.1 Big Cleaning  ครั้งที่ 1 ศูนย์บรรณสารสนเทศ ประจำปี 2560

โซน ที่ 3 บริเวณพื้นที่ แผนกจัดหาและวิเคราะห์ฯ  ผู้รับผิดชอบ  นางสาวดุษษา โชติกวิบูลย์

              

              

 

โซน ที่ 6  บริเวณพื้นที่ งานหอจดหมายเหตุ ชั้น 4  ผู้รับผิดชอบ นางน้ำฝน อินทรสิทธิ์

   

 

 

  โซน ที่ 9 บริเวณพื้นที่ งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ชั้น 6  ผู้รับผิดชอบ นางอุไรรัตน์  ผาสิน

 

 

  โซน ที่ 2 บริเวณพื้นที่ สำนักงานเลขานุการ  ผู้รับผิดชอบ นางสาวธันฑ์ชนก มากพันธุ์ 

 

โซน ที่ 1 บริเวณพื้นที่ งานบริการยืม-คืนฯ ชั้น 1  ผู้รับผิดชอบ นางกิตญาภัทร  รอดเพียร

 

 
 
 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121