Copyright 2017 - Custom text here

 

เนื่องจากในปี พ.ศ. 2559 ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) และเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จึงได้รวบรวมสารสนเทศ และแหล่งสารสนเทศ เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้การประหยัดพลังงาน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่อยู่ในรูปของหนังสือ บทความ วารสาร เว็บไซต์ เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับการศึกษา ค้นคว้า หาแนวทางในการพัฒนาเป็นสำนักงานสีเขียวและองสมุดสีเขียว 

 

               

               

               

                

               

 


ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121