Copyright 2020 - Custom text here

ข้อกำหนด ในการต่ออายุการยืมหนังสือ

 
1. การยืมต่ออายุ จะทำติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 ครั้ง 
และต้องไม่มีผู้ใช้บริการจองหนังสือเล่มนั้น ขณะที่ท่านทำการยืมต่ออายุ 
 
2. ท่านจะเสียสิทธิ์ วันคงเหลือในการยืม โดยระบบจะนับต่อ ณ วันที่ท่านทำการต่ออายุ 
 
3. การต่ออายุการยืมควรทำล่วงหน้า ก่อนครบกำหนด 1 วัน 
เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น เช่น อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ , ติดต่อระบบห้องสมุดอัตโนมัติไม่ได้ เป็นต้น
 
 
ขั้นตอน ในการต่ออายุการยืม
 
  1.  ทำการ Login เข้าสู่ระบบ ผ่านเว็บ OPAC  ที่ >>  http://virtua.hcu.ac.th 
  โดยกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ดังรูป
 
 
 
  2.  คลิ๊กที่    Activity
 
 
  3.  คลิิ๊ก สรุป  แล้วเลือก การยืม
 
 
  4.  คลิ๊ก รายการยืมต่อ  ในเล่มที่ต้องการยืมต่อ   ( ** การคลิ๊กต่ออายุ จะทำได้ทีละเล่ม และ ต้องไม่เกินกำหนดวันส่งคืน ** )
 
 
 
  5.  ผลการต่ออายุ   ถ้าสำเสร็จ ระบบจะต้องคำนวนกำหนดวันส่งคืน ในรอบถัดไปได้อย่างถูกต้อง
 
 
 
*** คำเตือน และ ข้อควรระวัง *** 
 
1. ต้อง Login ทุกครั้ง ก่อนที่จะทำการต่ออายุการยืม 
 
2. ห้าม Favorites หรือ Save หน้ารายการที่ท่านเคยต่ออายุเก็บไว้เพื่อมาเปิดอีกครั้ง 
เพราะจะทำให้มี error เข้าไปใน account ของท่านได้
 
3. เพื่อความแน่ใจ เมื่อทำการยืมต่อเรียบร้อยแล้ว โปรดตรวจสอบข้อมูลการ renew 
เพื่อดูรายการยืมต่อว่าถูกต้องหรือไม่ แล้วค่อยทำการ Logout ออกจากระบบ 
 
4. หากท่านพบความผิดปกติใด โปรดติตต่อศูนย์บรรณสารสนเทศพร้อมตัวเล่ม
 
 
 
 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 


ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121