Copyright 2023 - Custom text here

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ในฐานะที่เป็น 1 ใน 3 อาคารประหยัดพลังงานที่ผ่านการชนะการประกวดโครงการประหยัดพลังงานจากหลายหน่วยงาน ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยในการเข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อสนับสนุนแนวความคิดในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยมีหลักสำคัญ คือ การเปลี่ยนพฤติกรรม ในสำนักงานเพื่อลดการใช้พลังงาน และริเริ่มกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ลดปริมาณขยะโดยการลดการใช้ การใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่ การลดและเลิกใช้สารเคมีอันตราย เป็นต้น

ในการเข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว ศูนย์บรรณสารสนเทศ โดยอาคารบรรณสาร ได้ปฏิบัติตามเกณฑ์ 7 หมวดของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างครบถ้วน และผ่านเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระดับดีเยี่ยม (ทอง)  โดยมีการรับรางวับสำนักงานที่ได้รับการรับรองสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับดีเยี่ยม (ทอง) ในวันสิ่งแวดล้อมไทย และวัน สทม. แห่งชาติ ประจำปี 2559  4 ธันวาคม 2559 วันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมร้อยดวงใจ เทิดไท้องค์ราชัน พระบิดาแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์ประชุมอิมแพตฟอรั่ม เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559

 

ข้อมูลต่างๆ ระหว่างการเข้าร่วมโครงการ

 

ห้องสมุดสีเขียว

 

 
 

 

                

                

                

               

                 

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121