Copyright 2023 - Custom text here

จำนวน 140 รายการ

หน้าปก
รายละเอียด


BIB : 95252

Call Number : Z7514 M66 ร863ส 2550

Title : 255 หนังสือเชิงคุณธรรม

Author : โดย เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2550
 
   


BIB : 95243

Call Number : LC216 ป819 2551

Title : 80 ศูนย์เรียนรู้เชิงคุณธรรม

Author :

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2551
 
   


BIB : 109542

Call Number : นว ง338ป 2552

Title : 824

Author : งามพรรณ เวชชาชีวะ.

Publisher : กรุงเทพฯ :เวิร์คพอยท์, 2552.
 
   


BIB : 109203

Call Number : นว ด493ก 2548

Title : กระบือบาล

Author : ดำรงค์ อารีกุล

Publisher : กรุงเทพฯ :มติชน, 2548.
 
   


BIB : 98474

Call Number : LC251 ก287 2551

Title : กลยุทธ์การพัฒนาผู้เรียน : ประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง = Student development strategies : experience from practice

Author : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2551
 
   


BIB : 105792

Call Number : BJ52.5 ก437 2551

Title : การเกษตร : เกษตรวิถีธรรม วิถีไทย

Author :

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2551.
 
   


BIB : 104075

Call Number : BQ5630 S2 ก446 2551

Title : การเจริญสติวิปัสสนา = Mindfulness practice and vipassana

Author : เรียบเรียงโดย โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมและกระบวนการด้านจิตตปัญญาศึกษา ; ธนา นิลชัยโกวิทย์ ... [และคนอื่นๆ]

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2551.
 
   


BIB : 104136

Call Number : BQ4360 ก454 2551

Title : การทำงานเชิงอาสาสมัคร = Volunteer spirit

Author : เรียบเรียงโดย โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมและกระบวนการด้านจิตตปัญญาศึกษา ; ธนา นิลชัยโกวิทย์ ... [และคนอื่นๆ]

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2551.
 
   


BIB : 104056

Call Number : BD443.9 T5 ก491 2551

Title : การเผชิญความตายอย่างสงบ = Toward dying peacefully

Author : เรียบเรียงโดย โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมและกระบวนการด้านจิตตปัญญาศึกษา ; ธนา นิลชัยโกวิทย์ ... [และคนอื่นๆ]

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2551.
 
   


BIB : 104049

Call Number : BJ55 ก495 2551

Title : การเมืองภาคพลเมือง : ธรรมาธิปไตย จุดเปลี่ยนสู่สังคมเข้มแข็ง

Author : สุวิมล ว่องวาณิช...[และคนอื่นๆ]

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2551.
 
   


BIB : 104159

Call Number : BJ1513 น149ก 2551

Title : การวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคุณธรรมจริยธรรมของคนไทย

Author : นงลักษณ์ วิรัชชัย,รุ่งนภา ตั้งจิตรเจริญกุล

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2551.
 
   


BIB : 104196

Call Number : BJ1513 น149ก 2551

Title : การวิจัยนำร่องการใช้ตัวบ่งชี้คุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา

Author : นงลักษณ์ วิรัชชัย, วิรัชชัย, บุบผา เมฆศรีทองคำ, ธีรวัฒน์ ฆะราช

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2551.
 
   


BIB : 105820

Call Number : BJ1531 น149ก 2551

Title : การวิจัยและพัฒนาตัวบ่งชี้คุณธรรมจริยธรรม

Author : นงลักษณ์ วิรัชชัย, ชยุตม์ ภิรมย์สมบัติ, ศจีมาจ ณ วิเชียร

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2551.
 
   


BIB : 105838

Call Number : BJ1533 E2 อ251ก 2551

Title : การวิจัยและพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง

Author : อภิชัย พันธเสน

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2551.
 
   


BIB : 105801

Call Number : LC315 T5 ก522 2551

Title : การศึกษา : สอนดี ทำดี มีคุณธรรมนำความรู้

Author :

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2551.
 
   


BIB : 100022

Call Number : BJ1185 T5 ด671ก 2551

Title : การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมในประเทศและต่างประเทศ

Author : ดุจเดือน พันธุมนาวิน

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม, 2551
 
   


BIB : 104201

Call Number : BJ1513 น149ก 2551

Title : การสำรวจและสังเคราะห์ตัวบ่งชี้คุณธรรมจริยธรรม

Author : นงลักษณ์ วิรัชชัย, ศจีมาจ ณ วิเชียร, พิศสมัย อรทัย

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2551.
 
   


BIB : 99091

Call Number : CD-V 1076

Title : กิจกรรมสร้างสรรค์ คุณธรรมและเยาวชน [วีซีดี]

Author : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมฯ , [25].
 
   


BIB : 95249

Call Number : TD789 T28 ย547ข 2550

Title : ขยะสร้างคนสร้างชาติ

Author : เยาวลักษณ์ ทองชัยภูมิ, สมสกุล บุญกำพร้า

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2550
 
   


BIB : 109090

Call Number : นว ป234ค 2552

Title : คนข้ามฝัน

Author : ประชาคม ลุนาชัย

Publisher : กรุงเทพฯ :มติชน, 2552.
 
   


BIB : 105795

Call Number : BF575 L8 ค155 2551

Title : ครอบครัว : แหล่งหล่อหลอมคุณธรรมด้วยความ

Author :

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2551.
 
   


BIB : 109697

Call Number : HC445 ว849ค 2552

Title : ความพอเพียง บ่อเกิดแห่งคุณธรรม ณ ดอยผาส้ม

Author : วีระศักดิ์ สมยาณะ

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม, 2552.
 
   


BIB : 104102

Call Number : HM821 ค181 2551

Title : ความเสมอภาค : ร่วมใจรัก ร่วมใจพัฒนา สู่สังคมอบอุ่น

Author : สุวิมล ว่องวาณิช...[และคนอื่นๆ]

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2551.
 
   


BIB : 109724

Call Number : HD38.2 ว267ค 2552

Title : คุณธรรมคู่กำไร : ประสบการณ์บ่มเพาะคนดี จาก เอเซีย พรีซิซั่น

Author : วรรณา ประยุกต์วงศ์, ปารีณา ประยุกต์วงศ์

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม, 2552.
 
   


BIB : 95182

Call Number : LC3501 T28 ด922ค 2551

Title : คุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของประเทศไต้หวัน

Author : โดย เดิมแท้ ชาวหินฟ้า

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม, 2551
 
   


BIB : 95177

Call Number : LC314 F5 ฮ589ค 2548

Title : คุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมของประเทศฟินแลนด์

Author : โดย Marja-Leena Heikkila-Horn

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม, 2548
 
   


BIB : 95184

Call Number : LB3609 ค695 2550

Title : คู่มือการจัดกิจกรรมศาสนสัมพันธ์ในสถานศึกษา

Author :

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2550
 
   


BIB : 95201

Call Number : HD38.15 ว267ค 2551

Title : คู่มือการพัฒนา : จิตอาสาพนักงานในองค์กรธุรกิจ : สู่ความสุขในวิถีการทำงาน

Author : วรรณา ประยุกต์วงศ์

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2551
 
   


BIB : 105833

Call Number : BJ45 ก695ค 2551

Title : คู่มือจริยศาสตร์ตามหลักวิชาการสากล

Author : กีรติ บุญเจือ

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2551.
 
   


BIB : 95309

Call Number : LC929.3 T5 ค695 2550

Title : คู่มือผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธ : สร้างการเรียนรู้สู่ปัญญา

Author : [เรียบเรียงโดย สุนิสา ชื่นเจริญสุข มูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ]

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2550
 
   


BIB : 95306

Call Number : HQ755.85 ส263ค 2548

Title : คู่มือรักพ่อแม่

Author : รวบรวมโดย สมพงษ์ ฟังเจริญจิตต์.

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2548
 
   


BIB : 104154

Call Number : BJ66 พ435ค 2551

Title : เครือข่ายวิจัยทางการศึกษา

Author : โดย พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2551.
 
   


BIB : 98496

Call Number : PN6129 T5 ค961 2550

Title : โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาบ หลักสูตรการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร

Author : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), [2550]
 
   


BIB : 119542

Call Number : LC225.32 T52C45 ค961 2552

Title : โครงการศูนย์การเรียนรู้ : เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรม จังหวัดเชียงใหม่

Author : ผู้เรียบเรียง กิจวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

Publisher : เชียงใหม่ :มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่, 2552
 
   


BIB : 105815

Call Number : HD31 ป471ง 2551

Title : งาน พลังกลุ่มและความสุข : แนวทางการบริหารแบบพุทธสำหรับองค์กรเปลี่ยนแปลงสังคม (Work Community and Happiness)

Author : กระบวนกร ปรีดา เรืองวิชาธร... [และคนอื่น ๆ]

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2551.
 
   


BIB : 109143

Call Number : นว ร943ง 2551

Title : เงา

Author : โรสลาเรน

Publisher : กรุงเทพฯ :ณ บ้านวรรณกรรม, 2551.
 
   


BIB : 104092

Call Number : N85 จ417 2551

Title : จิตตศิลป์ = Contemplative arts

Author : เรียบเรียงโดย โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมและกระบวนการด้านจิตตปัญญาศึกษา ; ธนา นิลชัยโกวิทย์ ... [และคนอื่นๆ]

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2551.
 
   


BIB : 104046

Call Number : BJ1533 E2 ด175จ 2551

Title : จิตพอเพียง : เครื่องมือวัดทางจิตพฤติกรรมศาสตร์

Author : โดย ดวงเดือน พันธุมนาวิน

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2551.
 
   


BIB : 95190

Call Number : BQ4570 C45 อ692จ 2551

Title : จิตอาสา พลังสร้างโลก : บทเรียนรู้จากขบวนการพุทธฉือจี้ไต้หวัน ขบวนการที่เน้นหัวใจของความเป็นมนุษย์

Author : อำพล จินดาวัฒนะ

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม(ศูนย์คุณธรรม), 2551
 
   


BIB : 95199

Call Number : HM141 จ632 2550

Title : จุดประกายผู้นำแห่งอนาคต

Author :

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2550
 
   


BIB : 109443

Call Number : PZ90 T5 ว967ช 2552

Title : ชาร์ล็อตต์แมงมุมเพื่อนรัก = Charlotte's web

Author : อี.บี.ไวท์ : เรื่อง; คณา คชา : แปล

Publisher : กรุงเทพฯ :แพรวเยาวชน, 2552.
 
   


BIB : 105811

Call Number : HM216 ช621 2551

Title : ชุมชน : รวมพลังชีวิต หลายพลังความคิด พลิกฟื้น

Author :

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2551.
 
   


BIB : 104041

Call Number : LB1032 ช622 2551

Title : ชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงร่วม = Community learning for Collective transformation

Author : ธนา นิลชัยโกวิทย์ ... [และคนอื่นๆ]

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2551.
 
   


BIB : 109732

Call Number : BJ1518 ร663ด 2552

Title : ดอกไม้บาน สื่อสาร 159 ความดี

Author : จุรี พิพัฒนรังคะ, นวรัตน์ พันธุมสุต, นิภา ใจเรือน

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม, 2552.
 
   


BIB : 98998

Call Number : CD-V 1071

Title : ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ชุด จิตอาสา [วีซีดี]

Author : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมฯ , [25].
 
   


BIB : 99063

Call Number : CD-V 1075

Title : ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ชุด แผนที่ความดี เจริญภาวนา [วีซีดี]

Author : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมฯ , [25].
 
   


BIB : 99034

Call Number : CD-V 1073

Title : ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ชุด สมัชชา คุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม [วีซีดี]

Author : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมฯ , [25].
 
   


BIB : 98980

Call Number : CD-V 1070

Title : ดอกไม้บาน สื่อสารความดี ชุด แหล่งเรียนรู้ชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง [วีซีดี]

Author : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมฯ , [25].
 
   


BIB : 104094

Call Number : BJ1638 T5 ด861 2551

Title : เด็กและเยาวชน : สังคมมีคุณค่าจากต้นกล้าคุณธรรม

Author : สุวิมล ว่องวาณิช...[และคนอื่นๆ]

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2551.
 
   


BIB : 109725

Call Number : HF5387 ต124 2552

Title : ต้นแบบธุรกิจคุณธรรม

Author :

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม, 2552.
 
   


BIB : 109204

Call Number : PZ90 T5 ร863ต 2552

Title : โต๋เต๋

Author : เรืองศักดิ์ ดวงพลา

Publisher : กรุงเทพฯ :มูลนิธิเด็ก, 2552.
 
   


BIB : 105797

Call Number : HM216 ท244 2551

Title : ท้องถิ่น : ภาคีคุณธรรมนำท้องถิ่นพัฒนา

Author :

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2551.
 
   


BIB : 90917

Call Number : นว ก891ท 2550

Title : ทางเทวดา-เทวาวาด

Author : แก้วเก้า

Publisher : กรุงเทพฯ :ทรีบีส์, 2550.
 
   


BIB : 109703

Call Number : PZ90 T5 ท419 2552

Title : ทำดีตามคำพ่อ

Author :

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม, 2552.
 
   


BIB : 109692

Call Number : PN6129 T5 ท399 2552

Title : ทำดีตามรอยพ่อ : ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัชเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างเสริมแรงบันดาลใจในการทำความดีตามรอยพระยุคลบาท

Author :

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม, 2552.
 
   


BIB : 119999

Call Number : BQ4018 T5 ส236ธ 2551

Title : ธรรมะเตือนตน

Author : สมพงษ์ ฟังเจริญจิตต์

Publisher : กรุงเทพฯ :ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2551.
 
   


BIB : 105793

Call Number : HM216 ธ716 2551

Title : ธุรกิจคุณธรรม : ปลุกจิตสำนึกผนึกความรับผิดชอบตอบแทนสังคม

Author :

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2551.
 
   


BIB : 104083

Call Number : BF698.35 E54 น185 2551

Title : นพลักษณ์เพื่อการพัฒนาตน = Enneagr

Author : เรียบเรียงโดย โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมและกระบวนการด้านจิตตปัญญาศึกษา ; ธนา นิลชัยโกวิทย์ ... [และคนอื่นๆ]

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2551.
 
   


BIB : 105829

Call Number : LB1085 น296 2551

Title : นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้- -ของครูสาธิตเกษตร

Author : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ; บรรณาธิการ เสารรัตน์ ภัทรฐิตินันท์

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2551.
 
   


BIB : 109711

Call Number : BQ858 ว879น 2552

Title : นักบวชสตรีไทยในพระพุทธศาสนา พลังขับเคลื่อนคุณธรรมสู่สังคม

Author : สุวิดา แสงสีหนาท

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม, 2552.
 
   


BIB : 104051

Call Number : BQ4570 E23 น678 2551

Title : นิเวศน์ภาวนา = Eco - Quest

Author : เรียบเรียงโดย โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมและกระบวนการด้านจิตตปัญญาศึกษา ; ธนา นิลชัยโกวิทย์ ... [และคนอื่นๆ]

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2551.
 
   


BIB : 120034

Call Number : LC929.3 T5 อ661บ 2553

Title : บ่มเยาวชนเป็นคนดี : ด้วยวิถีโรงเรียนมงคลวิทยา

Author : โดย อารีณะ วีระวัฒน์ และนันท์ธนัตถ์ จิตประภัสสร

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้, 2553.
 
   


BIB : 109149

Call Number : นว ก633บ 2552

Title : บ่วงหงส์

Author : กิ่งฉัตร

Publisher : กรุงเทพฯ :อรุณ, 2552
 
   


BIB : 117539

Call Number : BJ1688 บ268 2552

Title : บันทึกความสำเร็จ ปีที่ 3 เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง

Author :

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2552.
 
   


BIB : 95267

Call Number : PN6129 T5 ป711ป 2550

Title : ปากฐาพิเศษเป็นคนดีได้อย่างไร : วันที่ 26 กรกฎาคม 2550 ณ สโมสรตำรวจ วิภาวดีรังสิต เวลา 20.00-20.45 น.

Author : พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2550
 
   


BIB : 95272

Call Number : PN6129 T5 ป542 2551

Title : ปาฐกถาพิเศษในพิธีเปิดงานสัมชชาคุณธรรมแห่งชาติและตลาดนัดคุณธรรม ครั้งที่ 3

Author : จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ; ฯพณฯ ธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2551
 
   


BIB : 100023

Call Number : BJ1185 T5 ก482ป 2551

Title : เปิดขอบฟ้าคุณธรรมจริยธรรมการประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านคุณธรรมจริยธรรม วันที่ 28-29 สิงหาคม 2551 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

Author : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)...[และอื่น ๆ]

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม, 2551
 
   


BIB : 119959

Call Number : HF5475 T5 ก523ผ 2552

Title : ผลการประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 4. ประเด็นที่ 1 ตลาดชุมชนคุณธรรม ฝ่าวิกฤตด้วยธุรกิจคุณธรรม : การสร้างธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจอย่างยั่งยืน วันที่ 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2552 ณ ฮอลล์ 9 อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

Author : จัดทำโดย ฝ่ายวิชาการ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2552.
 
   


BIB : 119720

Call Number : P91.5 T5 ก523ผ 2552

Title : ผลการประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 4. ประเด็นที่ 10 สื่อคุณธรรม ฝ่าวิกฤตด้วยธุรกิจคุณธรรม : การสร้างธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจอย่างยั่งยืน 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2552 ณ ฮอล 9 อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

Author : จัดทำโดย ฝ่ายวิชาการ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2552
 
   


BIB : 119961

Call Number : LC67.68 T5 ก523ผ 2552

Title : ผลการประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 4. ประเด็นที่ 11 มหาวิทยาลัยรับผิดชอบต่อสังคม ฝ่าวิกฤตด้วยธุรกิจคุณธรรม : การสร้างธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจอย่างยั่งยืน วันที่ 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2552 ณ ฮอลล์ 9 อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

Author : จัดทำโดย ฝ่ายวิชาการ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2552.
 
   


BIB : 119222

Call Number : TS156.6 ก523ผ 2552

Title : ผลการประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 4. ประเด็นที่ 12 ISO26000 มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ฝ่าวิกฤตด้วยธุรกิจคุณธรรม : การสร้างธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจอย่างยั่งยืน วันที่ 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2552 ณ ฮอลล์ 9 อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

Author : จัดทำโดย ฝ่ายวิชาการ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน).

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2552
 
   


BIB : 119893

Call Number : HD58.8 ก523ผ 2552

Title : ผลการประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 4. ประเด็นที่ 13 สุขภาวะคนในองค์กร ฝ่าวิกฤตด้วยธุรกิจคุณธรรม : การสร้างธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจอย่างยั่งยืน วันที่ 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2552 ณ ฮอลล์ 9 อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

Author : จัดทำโดย ฝ่ายวิชาการ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2552.
 
   


BIB : 117464

Call Number : HN700.55 ก523ผ 2552

Title : ผลการประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 4. ประเด็นที่ 14 ชุมชนคุณธรรม ฝ่าวิกฤตด้วยธุรกิจคุณธรรม : การสร้างธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจอย่างยั่งยืน 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2552 ณ ฮอล 9 อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

Author : จัดทำโดย ฝ่ายวิชาการ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2552
 
   


BIB : 117479

Call Number : HD3082.55 ก523ผ 2552

Title : ผลการประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 4. ประเด็นที่ 3 สหกรณ์คุณธรรม ฝ่าวิกฤตด้วยธุรกิจคุณธรรม : การสร้างธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจอย่างยั่งยืน วันที่ 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2552 ณ ฮอลล์ 9 อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

Author : จัดทำโดย ฝ่ายวิชาการ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

Publisher : กรุงเทพฯ :สำนักงานฯ , 2552.
 
   


BIB : 117667

Call Number : HF5382.5 T5 ก523ผ 2552

Title : ผลการประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 4. ประเด็นที่ 4 ธุรกิจเพื่อสังคมคุณธรรม ฝ่าวิกฤตด้วยธุรกิจคุณธรรม : การสร้างธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจอย่างยั่งยืน วันที่ 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2552 ณ ฮอลล์ 9 อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

Author : จัดทำโดย ฝ่ายวิชาการ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

Publisher : กรุงเทพฯ :สำนักงานฯ , 2552.
 
   


BIB : 117487

Call Number : HG4529 ก523ผ 2552

Title : ผลการประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 4. ประเด็นที่ 5 ตลาดทุนคุณธรรม ฝ่าวิกฤตด้วยธุรกิจคุณธรรม : การสร้างธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจอย่างยั่งยืน วันที่ 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2552 ณ ฮอลล์ 9 อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

Author : จัดทำโดย ฝ่ายวิชาการ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

Publisher : กรุงเทพฯ :สำนักงานฯ, 2552.
 
   


BIB : 117491

Call Number : HG226 ก523ผ 2552

Title : ผลการประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 4. ประเด็นที่ 6 สถาบันการเงินคุณธรรม ฝ่าวิกฤตด้วยธุรกิจคุณธรรม : การสร้างธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจอย่างยั่งยืน วันที่ 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2552 ณ ฮอลล์ 9 อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

Author : จัดทำโดย ฝ่ายวิชาการ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

Publisher : กรุงเทพฯ :สำนักงานฯ, 2552.
 
   


BIB : 117484

Call Number : G155 T5 ก523ผ 2552

Title : ผลการประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 4. ประเด็นที่ 7 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ฝ่าวิกฤตด้วยธุรกิจคุณธรรม : การสร้างธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจอย่างยั่งยืน วันที่ 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2552 ณ ฮอลล์ 9 อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

Author : จัดทำโดย ฝ่ายวิชาการ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน).

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2552
 
   


BIB : 117483

Call Number : HN49 C6 ก523ผ 2552

Title : ผลการประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 4. ประเด็นที่ 8 การผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน ฝ่าวิกฤตด้วยธุรกิจคุณธรรม : การสร้างธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจอย่างยั่งยืน วันที่ 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2552 ณ ฮอลล์ 9 อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

Author : จัดทำโดย ฝ่ายวิชาการ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

Publisher : กรุงเทพฯ :สำนักงานฯ, 2552.
 
   


BIB : 119738

Call Number : HD2346 ก523ผ 2552

Title : ผลการประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 4. ประเด็นที่ 9 ธุรกิจเชื่อมโยงกับชุมชน ฝ่าวิกฤตด้วยธุรกิจคุณธรรม : การสร้างธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจอย่างยั่งยืน 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2552 ณ ฮอล 9 อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

Author : จัดทำโดย ฝ่ายวิชาการ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2552
 
   


BIB : 117466

Call Number : HD62.7 ก523ผ 2552

Title : ผลประกอบการประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 4. ประเด็นที่ 2 SMEs คุณธรรม ฝ่าวิกฤตด้วยธุรกิจคุณธรรม : การสร้างธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจอย่างยั่งยืน วันที่ 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2552 ณ ฮอลล์ 9 อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

Author : จัดทำโดย ฝ่ายวิชาการ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2552
 
   


BIB : 120014

Call Number : นว ด179ผ 2553

Title : แผ่นดินหัวใจ

Author : ดวงตะวัน

Publisher : นนทบุรี :ดวงตะวัน, 2553.
 
   


BIB : 95195

Call Number : BJ1531 ผ931 2550

Title : แผนที่ความดี : โครงการสืบค้นความดี ผลิตสื่อคุณธรรม

Author : [บรรณาธิการ ราตรี ปิ่นแก้ว วรัญญา เพ็ชรคง จิรวัฒณ์ อุนสวัสดิ์อาภา]

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) , 2550
 
   


BIB : 120027

Call Number : BF636 น524ฝ 2544

Title : ฝากใจไว้ที่นี่

Author : น้ำผึ้งป่า

Publisher : กรุงเทพฯ :อักษรโสภณ, 2544.
 
   


BIB : 120028

Call Number : BF636 น524ฝ 2552

Title : ฝากใจไว้ที่นี่ 2

Author : น้ำผึ้งป่า

Publisher : กรุงเทพฯ :เพื่อนดี, 2552.
 
   


BIB : 99047

Call Number : CD-V 1074

Title : พลังนักศึกษาเพื่อคุณธรรม [วีซีดี]

Author : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมฯ , [25].
 
   


BIB : 95185

Call Number : BQ894 พ832 2549

Title : พุทธประวัติ : ตามรอยบาทพระศาสดา ณ แดนพุทธภูมิ

Author : คณะผู้เรียบเรียง จันทร์จิรา จูมพลหล้า...[และคนอื่น ๆ]

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2549
 
   


BIB : 98479

Call Number : CD-V 1069

Title : ภาพยนตร์ "คนจิตอาสา" [วีซีดี]

Author : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)

Publisher : กรุงเทพฯ :สถาบันอาศรมศิลป์ , [25].
 
   


BIB : 120025

Call Number : นว ว111ม 2552

Title : มาลัยสามชาย

Author : ว. วินิจฉัยกุล

Publisher : กรุงเทพฯ :ทรีบีส์, 2552.
 
   


BIB : 109464

Call Number : PZ90 T5 ส283ม 2550

Title : เมืองมนตรา

Author : โดย สมศักดิ์ มหามงคล

Publisher : กรุงเทพฯ :มูลนิธืเด็ก, 2550.
 
   


BIB : 95202

Call Number : BL42 ย233 2549

Title : ย่างก้าวแห่งความเข้าใจ : ความผูกพันของเยาวชน 3 ศาสนา

Author :

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2549
 
   


BIB : 109088

Call Number : นว ก125ย 2551

Title : ยิ่งฟ้ามหานที

Author : กนกวลี พจนปกรณ์

Publisher : กรุงเทพฯ :เพื่อนดี, 2551.
 
   


BIB : 98519

Call Number : HV40 ศ715ร 2551

Title : ระบบการบริหารจัดการงานอาสาสมัคร ศึกษากรณี : มูลนิธิพุทธฉือจี้ ไต้หวัน

Author : ศุภรัตน์ รัตนมุขย์

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2551
 
   


BIB : 95315

Call Number : F1021 อ426ร 2549

Title : รายการวิจัยคุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของประเทศแคนาดา

Author : โดย อลิศรา ชูชาติ.

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม, 2549
 
   


BIB : 95251

Call Number : LC929.3 T5 อ128ร 2549

Title : รายงานการวิจัยการปลูกฝังคุณธรรมในเด็กปฐมวัยผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ของแกนนำโรงเรียนวิถีพุทธ

Author : โดย อดิศร จันทรสุข

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2549
 
   


BIB : 95145

Call Number : HN700.55 Z9C6 ส113ร 2549

Title : รายงานการวิจัยการหาตัวชี้วัดชุมชนปลอดอบายมุขอย่างยั่งยืน

Author : ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2549
 
   


BIB : 95173

Call Number : DS904 จ482ร 2548

Title : รายงานการวิจัยคุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของประเทศเกาหลี

Author : โดย จินตนา พุทธเมตะ

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม, 2548
 
   


BIB : 95227

Call Number : DU418 ร451 2549

Title : รายงานการวิจัยคุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของประเทศนิวซีแลนด์

Author :

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม, 2549
 
   


BIB : 95172

Call Number : DD67 ช627ร 2549

Title : รายงานการวิจัยคุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของประเทศเยอรมัน

Author : โดย ชุมพล เที่ยงธรรม

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม, 2549
 
   


BIB : 95180

Call Number : DS556.42 น587ร 2549

Title : รายงานการวิจัยคุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของประเทศเวียดนาม

Author : โดย นิติภูมิ นวรัตน์

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม, 2549
 
   


BIB : 95312

Call Number : DQ36 ส241ร 2549

Title : รายงานการวิจัยคุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของประเทศสวิตเซอร์แลนด์

Author : โดย สมชาย เสริมแก้ว

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม, 2549
 
   


BIB : 95183

Call Number : BJ1638 T5 ร451 2550

Title : รายงานการวิจัยโครงการเร่งสร้างคุณลักษณะที่ดีของเด็กและเยาวชนไทย = An accelerated project for building good charecter of Thai children and youth

Author : นักวิจัย สุวิมล ว่องวาณิช...[และคนอื่น ๆ]

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) , 2550
 
   


BIB : 95150

Call Number : BJ1531 ป342ร 2550

Title : รายงานการวิจัยแผนที่คนดี = People mapping

Author : โดย ประภาภัทร นิยม ; มิรา ชัยมหาวงศ์

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้, 2550
 
   


BIB : 95250

Call Number : LC3501 T28 ด922ร 2550

Title : รายงานการศึกษาแนวทางการปลูกจิตสำนึกคุณธรรมผ่านระบบการศึกษา : กรณีศึกษามูลนิธิพุทธฉือจี้ ไต้หวัน

Author : โดย พระเดิมแท้ ชาวหินฟ้า รัศมี กฤษณมิษ และสุวิดา แสงสีหนาท

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม, 2550
 
   


BIB : 95226

Call Number : BJ1548 จ822ร 2551

Title : รายงานการสังเคราะห์งานวิจัยคุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของประเทศต่าง ๆ

Author : โดย เจือจันทร์ จงสถิตอยู่ รุ่งเรือง สุขาภิรมย์

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2551
 
   


BIB : 98471

Call Number : BJ1531 ร451 2550

Title : รายงานการสังเคราะห์ภาพรวมโครงการจัดการความรู้และการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายคุณธรรม

Author : โดยสถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.)

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2550
 
   


BIB : 105818

Call Number : BJ1531 ศ817ร

Title : รายงานประจำปี...

Author : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ฯ, 25.
 
   


BIB : 95319

Call Number : LC216 ส828ร 2550

Title : รูปแบบแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน = Styles of ethical learning for sustainable development

Author : สุพรรณี ไชยอำพร.

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2550
 
   


BIB : 98445

Call Number : BJ1533.4 อ381ร 2551

Title : เรื่องเล่าจิตอาสา ความดีของคนเล็ก ๆ ที่มีจิตอาสา

Author : อรสม สุทธิสาคร, จารุประภา วะสี, มัณฑนา บรรณาธรรม

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2551
 
   


BIB : 95248

Call Number : HV8865 ร873 2549

Title : เรือนจำเรือนธรรม : อิสรภาพทางใจแม้กายจะถูกจองจำ

Author : [ผู้เขียน บริษัท สไตล์ครีเอทีฟเฮ้าส์]

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2549
 
   


BIB : 101275

Call Number : PZ90 T5 อ727ร 2551

Title : โรงเรียนเม็ดกวยจี๊

Author : เขียนโดย อิทธิวัฐก์ สุริยมาตย์

Publisher : กรุงเทพฯ :มูลนิธิเด็ก, 2551.
 
   


BIB : 95187

Call Number : PN6120 R4 ล169 2549

Title : ละครคุณธรรม : ละครสอนคุณธรรม คุณธรรมนำชีวิต

Author :

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2549
 
   


BIB : 105682

Call Number : นว ว111ล 2545

Title : ลินลาน่ารัก

Author : ว. วินิจฉัยกุล

Publisher : กรุงเทพฯ :เพื่อนดี, 2545.
 
   


BIB : 109094

Call Number : CT1829.8 L5 ล979ล 2551

Title : ไล่ตงจิ้นลูกขอทานผู้ไม่ยอมแพ้ต่อชะตาชีวิต

Author : Lai Dong Jin, เขียน ; วิลาวัลย์ สกุลบริรักษ์, แปล

Publisher : กรุงเทพฯ :นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2551.
 
   


BIB : 104138

Call Number : BF441 ว614 2551

Title : วิธีคิดกระบวนระบบ = System thinking

Author : เรียบเรียงโดย โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมและกระบวนการด้านจิตตปัญญาศึกษา ; ธนา นิลชัยโกวิทย์ ... [และคนอื่นๆ]

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2551.
 
   


BIB : 95200

Call Number : BQ4570 C45 พ355ศ 2550

Title : ศาสตร์และศิลป์แห่งการจัดการความดีศึกษากรณีมูลนิธิพุทธฉือจี้

Author : พระไพศาล วิสาโล

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม(ศูนย์คุณธรรม), 2550
 
   


BIB : 98449

Call Number : CD-V 1068

Title : ศาสนากับชีวิตและการเรียนรู้ [วีซีดี]

Author : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมฯ , [25].
 
   


BIB : 105805

Call Number : HM216 ศ376 2551

Title : ศาสนิกสัมพันธ์ : เข้าถึงหลักธรรมนำคำสอนสู่ชีวิตรวมพลังสร้างสันติ

Author :

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2551.
 
   


BIB : 95154

Call Number : BQ4570 A72 พ358ศ 2551

Title : ศิลปธรรม

Author : พระมหาสมโชค ธีรธมฺโม.

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2551
 
   


BIB : 95203

Call Number : BQ4570 A72 ศ525 2549

Title : ศิลปธรรม : เรียนรู้คุณธรรมผ่านพุทธศิลป์

Author : [ผู้เขียน บริษัทครีเอทีฟ เฮ้าส์]

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2549
 
   


BIB : 105812

Call Number : HM216 ส716 2551

Title : สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย : เข้าถึงธรรมชาติ โลกสะอาดด้วยมือ

Author :

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2551.
 
   


BIB : 105808

Call Number : HM216 ส736 2551

Title : สื่อ : สื่อคุณธรรม สร้างสรรค์สังคม

Author :

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2551.
 
   


BIB : 109459

Call Number : PZ90 T5 อ761ห 2550

Title : หลวงพี่เอี้ยงแห่งวัดมะนาวหวาน

Author : อิศรา สุคงคารัตนกุล เรื่อง ; พิมพ์พจี นากสกุลรัตน์, ภาพ

Publisher : กรุงเทพฯ :มูลนิธิเด็ก, 2550.
 
   


BIB : 98442

Call Number : LB3609 ห332 2551

Title : หลากหลายวิถี- -สร้างคนดีสู่สังคม

Author : บรรณาธิการ, เสารรัตน์ ภัทรฐิตินันท์

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2551
 
   


BIB : 98452

Call Number : BQ4570 E3 ย547ห 2551

Title : ห้องสมุดรักการอ่าน คลังปัญญาแห่งชุมชนวัดเขาสาป

Author : เขียนและเรียบเรียงโดย เยาวลักษณ์ ทองชัยภูมิ, สมสกุล บุญกำพร้า

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2551
 
   


BIB : 109097

Call Number : นว ว663อ 2551

Title : อมตะ

Author : วิมล ไทรนิ่มนวล

Publisher : กรุงเทพฯ :สยามประเทศ, 2551.
 
   


BIB : 119729

Call Number : P91.5 T5 ก523อ 2552

Title : เอกสารการประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 4. ประเด็นที่ 10 สื่อคุณธรรม ฝ่าวิกฤตด้วยธุรกิจคุณธรรม : การสร้างธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจอย่างยั่งยืน 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2552 ณ ฮอล 9 อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

Author : จัดทำโดย ฝ่ายวิชาการ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2552
 
   


BIB : 119735

Call Number : HD2346 ก523อ 2552

Title : เอกสารการประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 4. ประเด็นที่ 9 ธุรกิจเชื่อมโยงกับชุมชน ฝ่าวิกฤตด้วยธุรกิจคุณธรรม : การสร้างธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจอย่างยั่งยืน 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2552 ณ ฮอล 9 อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

Author : จัดทำโดย ฝ่ายวิชาการ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2552
 
   


BIB : 117481

Call Number : HF5387 ก523อ 2552

Title : เอกสารประกอบการประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ฝ่าวิกฤตด้วยธุรกิจคุณธรรม : การสร้างธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจอย่างยั่งยืน วันที่ 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2552 ณ ฮอลล์ 9 อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

Author : จัดทำโดย ฝ่ายวิชาการ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

Publisher : กรุงเทพฯ :สำนักงานฯ , 2552.
 
   


BIB : 120677

Call Number : LC67.68 T5 ก523อ 2552

Title : เอกสารประกอบการประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 4. ประเด็นที่ 11 มหาวิทยาลัยคุณธรรม ฝ่าวิกฤตด้วยธุรกิจคุณธรรม : การสร้างธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจอย่างยั่งยืน วันที่ 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2552 ณ ฮอลล์ 9 อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

Author : จัดทำโดย ฝ่ายวิชาการ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2552.
 
   


BIB : 119223

Call Number : TS156.6 ก523อ 2552

Title : เอกสารประกอบการประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 4. ประเด็นที่ 12 ISO26000 ฝ่าวิกฤตด้วยธุรกิจคุณธรรม : การสร้างธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจอย่างยั่งยืน วันที่ 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2552 ณ ฮอลล์ 9 อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

Author : จัดทำโดย ฝ่ายวิชาการ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน).

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2552
 
   


BIB : 119950

Call Number : HD58.8 ก523อ 2552

Title : เอกสารประกอบการประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 4. ประเด็นที่ 13 สุขภาวะคนในองค์กร ฝ่าวิกฤตด้วยธุรกิจคุณธรรม : การสร้างธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจอย่างยั่งยืน วันที่ 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2552 ณ ฮอลล์ 9 อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

Author : จัดทำโดย ฝ่ายวิชาการ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2552.
 
   


BIB : 117465

Call Number : HN700.55 ก523อ 2552

Title : เอกสารประกอบการประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 4. ประเด็นที่ 14 ชุมชนคุณธรรม ฝ่าวิกฤตด้วยธุรกิจคุณธรรม : การสร้างธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจอย่างยั่งยืน วันที่ 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2552 ณ ฮอลล์ 9 อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

Author : จัดทำโดย ฝ่ายวิชาการ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2552
 
   


BIB : 115532

Call Number : JS7153.3 A6 ก523อ 2552

Title : เอกสารประกอบการประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 4. ประเด็นที่ 15 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในธุรกิจชุมชน ฝ่าวิกฤตด้วยธุรกิจคุณธรรม : การสร้างธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจอย่างยั่งยืน วันที่ 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2552 ณ ฮอลล์ 9 อิมแพค เมืองทองธานี

Author : จัดทำโดย ฝ่ายวิชาการ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

Publisher : กรุงเทพฯ :สำนักงานฯ , 2552.
 
   


BIB : 115422

Call Number : HD62.7 ก523อ 2552

Title : เอกสารประกอบการประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 4. ประเด็นที่ 2 SMEs คุณธรรม ฝ่าวิกฤตด้วยธุรกิจคุณธรรม : การสร้างธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจอย่างยั่งยืน วันที่ 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2552 ณ ฮอลล์ 9 อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

Author : จัดทำโดย ฝ่ายวิชาการ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

Publisher : กรุงเทพฯ :สำนักงานฯ , 2552.
 
   


BIB : 115386

Call Number : HD3082.55 ก523อ 2552

Title : เอกสารประกอบการประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 4. ประเด็นที่ 3 สหกรณ์คุณธรรม ฝ่าวิกฤตด้วยธุรกิจคุณธรรม : การสร้างธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจอย่างยั่งยืน วันที่ 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2552 ณ ฮอลล์ 9 อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

Author : จัดทำโดย ฝ่ายวิชาการ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

Publisher : กรุงเทพฯ :สำนักงานฯ , 2552.
 
   


BIB : 115430

Call Number : HF5382.5 T5 ก523อ 2552

Title : เอกสารประกอบการประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 4. ประเด็นที่ 4 ธุรกิจเพื่อสังคมคุณธรรม ฝ่าวิกฤตด้วยธุรกิจคุณธรรม : การสร้างธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจอย่างยั่งยืน วันที่ 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2552 ณ ฮอลล์ 9 อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

Author : จัดทำโดย ฝ่ายวิชาการ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

Publisher : กรุงเทพฯ :สำนักงานฯ , 2552.
 
   


BIB : 115679

Call Number : HG4529 ก523อ 2552

Title : เอกสารประกอบการประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 4. ประเด็นที่ 5 ตลาดทุนคุณธรรม ฝ่าวิกฤตด้วยธุรกิจคุณธรรม : การสร้างธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจอย่างยั่งยืน วันที่ 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2552 ณ ฮอลล์ 9 อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

Author : จัดทำโดย ฝ่ายวิชาการ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

Publisher : กรุงเทพฯ :สำนักงานฯ , 2552.
 
   


BIB : 117485

Call Number : G155 T5 ก523อ 2552

Title : เอกสารประกอบการประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 4. ประเด็นที่ 7 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ฝ่าวิกฤตด้วยธุรกิจคุณธรรม : การสร้างธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจอย่างยั่งยืน วันที่ 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2552 ณ ฮอลล์ 9 อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

Author : จัดทำโดย ฝ่ายวิชาการ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน).

Publisher : กรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2552
 
   


BIB : 115446

Call Number : HN49 C6 ก523อ 2552

Title : เอกสารประกอบการประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 4. ประเด็นที่ 8 การผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน ฝ่าวิกฤตด้วยธุรกิจคุณธรรม : การสร้างธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจอย่างยั่งยืน วันที่ 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2552 ณ ฮอลล์ 9 อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

Author : จัดทำโดย ฝ่ายวิชาการ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

Publisher : กรุงเทพฯ :สำนักงานฯ, 2552.
 
   
 
 

 

                

                

                

               

                 

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121